14-12-12

Volledig bestuursakkoord Stad Antwerpen (450 punten)

Bestuursakkoord stad antwerpen 2013 2018 — Document Transcript

 •  1. Een woonstad waar het betaalbaar en goed leven is in een duurzame omgeving. 2. Een veilige stad waar respect voor de regels aangeleerd en indien nodig afgedwongen wordt. 3. Een mobiele stad die zowel leefbaar als in beweging is, met maximaal respect voor de noden van zowel de inwoners als van alle bezoekers. 4. Een lerende & werkende stad die haar inwoners alle kansen geeft op sociale mobiliteit in een voortdurend veranderende wereld. 5. Een bruisende stad waarin iedereen zijn gading vindt en zich kan ontplooien. 6. Een harmonieuze stad die met respect voor de verscheidenheid streeft naar het vormen van een eenheid als stadsgemeenschap en zorgt dat iedereen mee kan. 7. Een sterk bestuurde stad die op een gezonde financiële basis van onderuit opgebouwd wordt in een voortdurend streven naar efficiëntie.Met Respect voor A zal het nieuwe stadsbestuur Antwerpen de volgende zes jaar besturen.Doordacht maar ambitieus, met de blik op de toekomst én de wereld gericht.Er zit meer in A. Dit bestuur wil het er uithalen. Bestuursakkoord 2013-2018

 • 4. 1. WoonstadAntwerpen is niet alleen een stad waar gewerkt, ondernomen en handelgedrevenwordt. Het is in de eerste plaats een stad waar mensen wonen en leven. De Antwerpe-naren vormen de bouwstenen van de stadsgemeenschap die Antwerpen is. Hun le-venskwaliteit is dé basisvoorwaarde voor een aangename en leefbare stad.De stad wil die basisvoorwaarde vervullen door in te zetten op een dynamische stads-ontwikkeling, duurzaamheid en een kwalitatief en afgestemd woonaanbod. Een aan-trekkelijke woonstad is een stad die jonge gezinnen in de stad houdt én aantrekt, zo-dat de toekomst verzekerd is. Een stad ook die de mensen, die hier hun hele levenhebben gewoond, waardeert en helpt er te blijven wonen. Een stad waar mensen zichbetrokken voelen bij hun straat en wijk. Een stad waar winkels, crèches, scholen, … inde buurt én bereikbaar zijn. Een stad waar mensen zich in herkennen en zich thuisvoelen. Kortom, een stad waar we respect hebben. Voor elkaar en voor de stad.1.Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordeningDe stadsontwikkeling in Antwerpen heeft een hoge kwaliteit bereikt. We willen dit ni-veau verder uitbreiden over de gehele stad. Ook in de 20ste-eeuwse gordel is een aan-pak van hetzelfde kwaliteitsniveau aan de orde. Stadsontwikkeling is echter meer daneen verhaal van stenen en straten. Het is een poging om mensen bij elkaar te brengen,om buurten en wijken te versterken en om het gemeenschapsgevoel tot bloei te latenkomen in een groeiende en bewegende stad. Een goed onderhouden en proper open-baar domein, veilige en aangename woonbuurten en een doordachte invulling van debeperkte beschikbare ruimte zijn daarbij de prioriteiten.1. Stadsontwikkeling is ook buurtontwikkeling. De stad doet samen met de dis- tricten aan buurtversterking door het ontwikkelen van de identiteiten van buurten en wijken, die zo veel mogelijk een duidelijke kern met voldoende buurtvoorzieningen hebben. Hiervoor gebruiken wij de metafoor van het strate- gisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen: Dorpen & Metropool tegelijk. We gaan voor aangenaam wonen door het aanleggen van parkjes en het vernieuwen van pleinen en straten.2. Antwerpen wordt een stad van vele pleintjes. Deze ontmoetingsplaatsen bren- gen leven in de stad en doen de lokale economie bloeien. Dit doen we ook door in samenwerking met het district en lokale economische actoren buurtwinkels, lo- kale economie en horeca aan te moedigen zich rond deze ontmoetingsplaatsen te vestigen. Zo stimuleren we een actief buurtleven. In RUP’s voorzien we voor dergelijke functies plaats rond pleinen. De pleinen met een bovenlokale functie worden aangepakt. Maar ook verschillende lokale pleinen in de hele stad zullen worden vernieuwd en er komen nieuwe buurtpleinen bij. We vernieuwen doel- gericht in alle districten pleinen om de districtskernen te versterken. In de dichtbebouwde binnenstad, waar woningen weinig buitenruimte hebben, is de stoep bij mooi weer een beetje ieders woonkamer. De inspanningen om groene en gezellige pleintjes te creëren worden daarom doorgezet.4/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 5. 3. Er wordt ingezet op een beter onderhoudspeil van het openbaar domein. Bur- gers kunnen gebreken aan het openbaar domein, sluikstorten of andere onge- makken makkelijk en snel melden via telefoon, mail of een app. Al deze infor- matie wordt opgenomen in een tool die alle GIS-info en digitale kaarten van wegdek, voetpad, toestand rioleringen en nutsleidingen koppelt. Zo ontstaat er een accuraat beeld van de toestand van het openbaar domein. Hierdoor kan de stad snel op de bal spelen en zorgen voor een goed onderhouden openbaar do- mein en groen, en snelle herstellingen van kapotte speeltuigen (hersteltorna- do’s) en ander straatmeubilair. Op die manier voorkomen wij ook dat bij we- genwerken dezelfde straat op korte tijd tweemaal opengelegd moet worden.4. In deze bestuursperiode wordt het strategisch-Ruimtelijk Structuurplan Ant- werpen up to date gebracht met de recente ontwikkelingen en prioriteiten afge- stemd met andere beleidsdomeinen. Tevens wordt het geactualiseerd mobili- teitsplan er op afgestemd.5. Om het eigen karakter van de landelijke gebieden op het grondgebied maximaal te bewaren, zal voldoende detaillering in het nieuw strategisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen voorzien worden voor Berendrecht-Zandvliet-Lillo.6. De stad zal verder onderzoek voeren naar de haalbaarheid en betaalbaarheid om de Antwerpse ring gedeeltelijk te overdekken door sommige bruggen te ver- breden. De bijgekomen ruimte kan ingezet worden voor parkeerplaatsen, groene ruimte en stedelijke ontwikkeling (extra woningen, ruimte voor kantoren, grootstedelijke functies zoals de uitbreiding van het bouwcentrum en de ver- dichting aan stationsomgevingen, …).7. De stad wenst een groter aandeel van eengezinswoningen in het woonaanbod om gezinnen aan te trekken. Daarom is het omvormen van eengezinswoningen naar kleinere woonentiteiten niet wenselijk.8. De stad ontwikkelde een lichtplan. We beginnen met de implementatie van deelplannen in een aantal buurten, bijvoorbeeld in functie van het verhogen van de veiligheid. De stad speelt hierbij een pioniersrol door de invoering van duur- zame en kostenefficiënte led’s en oleds als openbare verlichting.9. De bevolking in Antwerpen groeit. Dit vraagt om een voldoende aanbod van de verschillende woontypologieën van betaalbare en kwaliteitsvolle gezinswonin- gen en appartementen. Omdat de open ruimte in Antwerpen schaars is, is in- breiding (in het bijzonder in de 20ste-eeuwse gordel) noodzakelijk. Om het aan- bod op peil, de woningprijzen betaalbaar en de open ruimte groen te houden, wordt de densiteit in de nieuwe woonontwikkelingen voldoende hoog gelegd. Kwalitatieve en compacte hoogbouw vormt een deel van de oplossing in wijken als Nieuw Zuid en het Eilandje. Hiervoor is de hoogbouwnota het te gebruiken instrument.10. Bij voorkeur worden de nieuwe ontwikkelingsprojecten die nu in de pijplijn zit- ten snel uitgevoerd: o.a. Nieuw Zuid, Regatta, Militair Hospitaal, Eksterlaar, Groen Zuid, Cadix en Neerland. Creatieve nieuwe woonvormen worden hier ge- stimuleerd, met onder meer gedeelde tuinen en daktuinen.5/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 6. 11. De stad maakt werk van een evaluatie van de bouwcode en de invoering van een vereenvoudigde bouwcode. Zeker voor nieuwe en innovatieve woonvormen is de bouwcode soms te star. Vergunningsprocedures zullen nog verder versoepeld worden voor relatief onzichtbare ingrepen (o.a. zonnecollectoren, groendaken). Aanpassingen die de kwaliteit van de gevel verlagen, zoals schotelantennes, blijven verboden. Een catalogus met een beperkt aantal vergunde en gestan- daardiseerde ingrepen (bijvoorbeeld een fietsenstalling in de voortuin) wordt opgemaakt. Voor dergelijke gestandaardiseerde ingrepen zal slechts een mel- ding nodig zijn. We zorgen voor een vlottere vergunning voor dakterrassen.12. Het stedenbouwkundig preadvies wordt verder uitgebouwd, waarbij de nadruk zal worden gelegd op het digitaal uitwisselen van informatie met de klanten. Preadviezen zullen maximum vijf jaar gearchiveerd worden. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens het preadvies.13. Vergunningen en toezicht worden beter op elkaar afgestemd. De samenwerking dient, met het oog op een betere informatie-uitwisseling tussen de diensten, verstevigd te worden.14. Er zal een parkeerverordening komen die bepaalt dat er bij nieuwbouwontwik- kelingen voldoende stallingsplaatsen (volgens gedifferentieerde parkeernormen en bij voorkeur inpandig) en fietsparkings voorzien worden. Deze verordening wordt gekoppeld aan de nieuwe bouwcode.15. In nieuwe woonwijken zorgen we samen met projectontwikkelaars voor een kwalitatieve en duurzame mix van woningen, groen en basis- en gemeenschaps- voorzieningen (scholen, verenigingslokalen, …).16. Samen met de eigenaars willen we in bepaalde buurten de binnengebieden van bouwblokken tot nieuwe buurtpleinen of -tuinen blijven ontwikkelen en werken we aan de doorsteekbaarheid van deze blokken voor voetgangers en fietsers.17. Het stadscentrum rond de Grote Markt en de Groenplaats heeft nood aan een sterke heropleving. Dit stadsbestuur maakt daarom een masterplan Grote Markt & Groenplaats op. De heraanleg van het openbaar domein wordt hier voortgezet om het historisch hart – gevormd door de straatjes tussen Vlasmarkt en Grote Markt – aantrekkelijker, groener en leefbaarder te maken. De huidige functionaliteit van de Groenplaats is ondermaats en moet opgekrikt worden. De stad zet in op de commerciële en toeristische heropleving van de Grote Markt en omgeving en bekijkt een heraanleg. Nieuwe concepten, overleg met de brouwe- rijen om de horeca te stimuleren, inrichting van thematische markten, een aan- trekkelijk lichtplan, ... moeten hier soelaas brengen. We treden in overleg met de horeca over de mogelijkheden rond terrassen. Er komen méér evenementen op de Grote Markt. We schakelen het gelijkvloers van het stadhuis in voor een aantal kwaliteitsvolle commerciële uitbatingen. Het bouwblok Gildenkamer- straat ten slotte, wordt ingevuld met een publiektrekkende functie. Dit alles om het historische hart van Antwerpen te laten herleven.18. Ook voor alle andere districten bekijken we de ontwikkeling en de versterking van de kernen.6/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 7. 19. Het Stuivenbergziekenhuis verhuist grotendeels naar een nieuw ziekenhuis aan het Kempisch Dok. Daardoor komt er op Stuivenberg op termijn een oppervlak- te van 6 ha vrij. Deze site zal een gemengde invulling krijgen die een nieuwe impuls zal geven aan de wijk 2060.20. De politietoren op de Oudaan is aan een grondige renovatie toe en is eigenlijk niet meer geschikt om moderne politiediensten te huisvesten. De politie gaat op zoek naar een nieuwe locatie, waardoor dit oude administratief centrum een andere invulling kan krijgen. Voor de herontwikkeling van het winkelcentrum proberen we tot een akkoord te komen met de eigenaars. Het plein voor de poli- tietoren wordt aangelegd tot een volwaardig stedelijk plein.21. De komende jaren krijgen de kaaien het respect dat ze verdienen. De strook van 6,8 kilometer lang met in totaal 81 ha publieke ruimte wordt onderverdeeld in 7 deelzones, zoals voorzien in het masterplan Scheldekaaien. Elk van die zones krijgt een eigen karakter, met veel ruimte voor onder meer groen, parken, tui- nen, pleinen, evenementen, fuifruimte en economische functies. Commerciële activiteiten met publieke meerwaarde worden op de vernieuwde Scheldekaaien mogelijk. We zorgen ervoor dat de parkeerplaatsen die wegvallen in de buurt gecompenseerd worden, o.a. door voldoende ondergrondse parking te voorzien.22. Tijdens deze legislatuur zal de stad een visie ontwikkelen over de Gedempte Zuiderdokken. In de periode van de werken aan het zuidelijk deel van de kaaien blijft de huidige parkeerfunctie cruciaal.23. Het arresthuis in de Begijnenstraat verdwijnt en wordt door de federale over- heid vervangen door een nieuw, moderner en groter arresthuis. In samenwer- king met de federale overheid wordt gezocht naar de meest geschikte locatie. Op de site die dan vrijkomt, is plaats voor een groot woonproject met buurtpark, vergelijkbaar met het project Groen Kwartier.24. We onderzoeken hoe we de zone langs het Albertkanaal in Antwerpen, Merksem en Deurne aantrekkelijker kunnen maken om te wonen, te werken en te recre- eren.25. Het systeem van sorteerstraatjes wordt verder uitgebreid zodat iedereen zijn afval op het gewenste moment kwijt raakt. Glasbakken verdwijnen daar waar mogelijk verder onder de grond.26. De stad zet in op een algemene mentaliteitswijziging rond eigen verantwoorde- lijkheid. Sluikstorten omdat de straatveger het nadien toch opruimt, is een ge- brek aan respect voor het werk dat deze mensen dagelijks verrichten. Dat is on- aanvaardbaar. Hiervoor zullen GAS-boetes maximaal ingezet worden. We zijn vragende partij voor de uitbreiding van de bevoegdheid van de GAS- ambtenaren op het publieke en gemeenschappelijke domein van sociale woon- complexen. We voorzien in voldoende toezicht en handhaving.27. We gaan zwerfvuil tegen, onder andere door de optimalisatie van de veegfre- quentie en het doelmatig plaatsen van papiermanden.7/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 8. 28. Op het openbaar domein zijn veel niet noodzakelijke en storende elementen aanwezig. We verwijderen overbodige verkeersborden en vragen dat cabines van nutsbedrijven maximaal ondergronds of met minimale afmeting en op de minst storende plaats bij nutswerken in de infrastructuur geïntegreerd worden . Dit komt de veiligheid ten goede.29. De uniformiteit, veiligheid en het eenvoudig onderhoud van het openbaar do- mein worden verzekerd door het consequent gebruik van beeldkwaliteitsplan- nen en het draaiboek openbaar domein (waarbinnen straatmeubilaris). Bij het ontwerpen van het openbaar domein wordt systematisch gewerkt met duurza- me materialen, en met gebruiksvriendelijk en esthetisch straatmeubilair dat makkelijk te onderhouden en te vervangen is.30. Verschillende openbare werken kunnen, wanneer dit niet strikt noodzakelijk is, best niet naast of na mekaar gepland worden. Een afgestemde coördinatie is noodzakelijk. Er is nood aan een betere eindkwaliteit. In functie daarvan willen we betere bestekken, opvolging, uitvoering en een strakkere controle. We res- ponsabiliseren aannemers van het openbaar domein door een onderhoudsplicht voor 10 jaar in de aanbesteding in te bouwen. Het minimaliseren van de over- last – veroorzaakt doordat een buurt een grote open werf is – kan door het op voorhand vastleggen van strikte uitvoeringstermijnen. Langere uren of in het weekend en in de vakanties doorwerken, kan gestimuleerd worden door een bo- nus te voorzien voor sneller dan geplande oplevering. Ook het onmiddellijk op- ruimen en reinigen na beëindigen van een werf is verplicht.31. Senioren en doelgroepen met een fysieke beperking moeten zich vrij kunnen bewegen in de stad. Daarom wordt goed opgevolgd dat er geen onnodige hinder- nissen op hun route of looplijnen geplaatst worden. Tevens voorzien we vol- doende comfortabele zitbanken.32. Een aanbod van nette openbare toiletten is belangrijk voor onze stad. Daarom onderzoeken we hoe een aanbod van rendabele concessies voor sanitaire facili- teiten kan uitgerold worden. Naarmate dit lukt, worden verouderde openbare urinoirs verwijderd.33. Leegstand boven winkels blijft een groot pijnpunt. We zoeken verder naar bete- re manieren om dit te verhelpen, en zo te zorgen voor extra woonruimte en vei- ligheid.34. Binnen de administratie wordt gezocht naar capaciteit voor de snellere vaststel- ling van ernstige bouwovertredingen, zodat deze nog tijdens de uitvoering kun- nen worden vastgesteld.35. De stad blijft waakzaam voor de bescherming van gebieden met een culturele, historische of esthetische waarde. Het bestuur wil inwoners in die wijken duide- lijk informeren over de mogelijkheden en beperkingen en hen snel voorthelpen in verband met vergunningen, maar ook consequent en correct controleren en sanctioneren.36. We blijven de kwaliteitszorg inzetten om de landschappelijke en stedenbouw- kundige inpassing van projecten en bouwwerken te verzekeren. In dat licht8/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 9. wordt de adviesfunctie van de onafhankelijke stadsbouwmeester duidelijk om- schreven.37. De rol van de welstandscommissie wordt geëvalueerd.38. Het stadsbestuur onderzoekt de mogelijkheden om – naar analogie met Gent en Londen – op het grondgebied van Antwerpen draadloos internet d.m.v. hot spots te voorzien. Dit vormt niet alleen een extra troef voor bezoekers, maar zorgt ook dat er door locatiebepaling wereldwijd over Antwerpen gepraat wordt. Ook WIFI-aanbod via horecazaken wordt aangemoedigd.2.Groen en LeefmilieuVoor gemeenschapsvorming en ecologische leefbaarheid is verduurzaming onontbeer-lijk. Wij zijn niet de eigenaar van deze stad, hoogstens de huurder. We hebben de ver-plichting om de stad die wij van vorige generaties hebben overgeërfd als een goedehuisvader te beheren en door te geven aan de volgende generatie. Voldoende openruimtes met groen en water, een gezonde lucht en beperkte lawaaihinder zijn geenvanzelfsprekendheden, maar blijvende aandachtspunten waar we werk van maken.39. De stad voorziet in samenwerking met de districten bijkomende ruimte voor nieuwe volkstuintjes en promoot kleinschalige stadslandbouw. Dit vervult een sociale rol, die we als stadsbestuur koesteren. Projecten zoals Biodroom op Lin- keroever, die bewoners aan het tuinieren zetten, worden verder ontwikkeld.40. De stad stimuleert het vergroenen van voortuinen. De toelating voor verticale- en tegeltuinen wordt verregaand versoepeld.41. De stad start met de NMBS het overleg op om de herbestemming van het oude spoorwegemplacement Oost in Borgerhout bij voorkeur tot een ‘duurzaam KMO Park Spoor Oost’ met veel groen voor te bereiden.42. We rollen de realisatie van de geplande en nieuwe parken zoveel mogelijk ver- der uit. Daarnaast moeten alle Antwerpse parken aantrekkelijk, transparant en veilig worden voor een breed publiek en goed bereikbaar voor fietsers en voet- gangers. De stad maakt een inventaris op van al haar onderbenutte groen en werkt een plan uit om dat beter toegankelijk te maken voor het publiek. Voor de ongebruikte prieeltjes en paviljoenen schrijven we horeca- en handelsconcessies uit.43. Bij het vernieuwen van straten en pleinen wordt systematisch het straatbeeld vergroend door het aanplanten van bomen of het aanleggen van grasveldjes. Hierbij wordt rekening gehouden met biodiversiteit, duurzaamheid en onder- houdsvriendelijkheid. Zo worden voornamelijk bomen geplant die alleen vorm- snoei nodig hebben en groenpartijen met extensief onderhoudsritme. Vrije trambanen worden bij voorkeur in grasbedding aangelegd.9/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 10. 44. Geluidshinder voor omwonenden van drukke verkeersassen en invalswegen krijgt meer aandacht. Bij nieuwe aanleg en heraanleg wordt maximaal gewerkt met stille wegdekken en andere geluidswerende materialen.45. Groendaken zijn bij grondige verbouwing verplicht, en dat blijft zo. We willen groendaken extra stimuleren via ondersteuning bij de beplanting.46. De woonkantoren spelen een belangrijke rol om economisch en ecologisch wonen te stimuleren. Regenputten, verticale tuinen, stadsimkers,… De stad staat open voor kleine veranderingen met een grote groene impact.47. De stad erkent het belang van het Ecohuis. Het Ecohuis geeft advies aan inwo- ners over energiezuinig bouwen of verbouwen en over de bestaande premies. De stad promoot de samenaankoop van energie.48. De stad voert een informatiecampagne waarbij het stoken met houtkachels of open haarden bij windstilte of mist ten stelligste wordt ontraden in functie van de luchtkwaliteit.49. De stad stimuleert de organisatoren van evenementen om duurzame, herbruik- bare of biologisch afbreekbare materialen te gebruiken.50. De stad wil afval voorkomen en promoot daarom duurzame materialen en het hergebruik of recycleren van materialen.51. Bij de heraanleg van straten vormen rioleringswerken vaak een bottleneck. De stad zoekt samen met Rio-Link naar verbeteringen.52. De stad stimuleert de Antwerpenaren om kraantjeswater en waar mogelijk he- melwater te gebruiken.53. De intercommunale ISVAG is de partner van de stad voor de eindverwerking van het huishoudelijk restafval en grof vuil van haar inwoners. ISVAG moet steeds werken volgens het ‘best beschikbare technologie’-principe. Het louter behalen van de opgelegde normen of streefwaardes mag voor ISVAG echter geen eindpunt zijn. In de komende jaren dient het bedrijf geregeld te evalueren of er mogelijkheden zijn om de installatie verder te optimaliseren en/of nieuwe tech- nieken toe te passen, waardoor de milieu-impact nog kan dalen en de energie- efficiëntie kan stijgen. Wanneer blijkt dat bepaalde installaties het beter doen dan deze van ISVAG, dan dient bekeken te worden of de gebruikte technieken vooralsnog in de bestaande installatie kunnen toegepast worden, of dat de hui- dige installatie op dat moment vervangen dient te worden.54. De kwaliteit van de vuilniszakken zal na afloop van het lopende contract verbe- terd worden.55. De stad Antwerpen kent de komende jaren een sterke bevolkingstoename, waardoor ook het aantal huisvuilproduceerders zal stijgen. Het stadsbestuur wil de organisatie en werking van de ophaal- en brengsystemen voor (huishoude- lijk) afval optimaal afstemmen op de grootstedelijke behoeften van de stad. De bepalingen en regelgeving opgelegd door het materialendecreet o.a. rond ge- scheiden afvalinzameling en de toepassing van het principe ‘de vervuiler be-10/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 11. taalt’, worden hierbij, in overleg met andere actoren in dit domein, maximaal toegepast. De stad draagt hiermee bij aan de doelstelling van de Vlaamse over- heid om de afvalstroom te verminderen en een hergebruik van afval als grond- stof te faciliteren.3.WonenWonen is niet enkel een dak boven je hoofd hebben. Willen we wonen in de stad aan-trekkelijk maken, dan moeten we aan een aantal basisvoorwaarden voldoen. Met meereengezinswoningen, een kwalitatief en divers woonaanbod voor jong én oud, gereno-veerde sociale woningen en een evenredige spreiding over de districten, maken weAntwerpen klaar voor de 21ste eeuw.56. Het aanbod op de private woonmarkt moet versterkt worden om middeninko- mens aan de stad te binden. De stad kan hieraan bijdragen door bij het aansnij- den van nieuwe woongebieden specifiek aandacht te hebben voor betaalbare en kwaliteitsvolle eengezinswoningen en appartementen.57. Leegstaande panden halen het imago en de leefkwaliteit van een wijk naar be- neden. Via een getrapte procedure bestrijden wij leegstand: de stad levert in- formatie en ondersteuning bij investeringen, maant aan bij leegstand (ook bij gebouwen van overheidsinstanties), heft een met de tijd stijgende leegstands- taks en gaat tenslotte desnoods over tot gedwongen beheer of verkoop. De leeg- standstaks gaat omhoog. Het systeem van sociaal beheer wordt verder uitge- bouwd zodat krotten opnieuw leefbare panden worden die aan betaalbare prij- zen verhuurd worden.58. Huisjesmelkerij nam de afgelopen jaren toe en dat willen wij hard aanpakken. Dit doen we met een hogere krotbelasting die met de tijd stijgt en onteigening bij herhaling. De stad voert hiervoor een actief grond- en pandenbeleid: AG Vespa zal probleemplekken opkopen, opknappen en aan betaalbare prijzen op- nieuw aanbieden. We gaan hierbij de mogelijkheden van het voorkooprecht maximaal gebruiken, ook om het “doorverkopen” van de ene huisjesmelker naar de andere tegen te gaan. De slachtoffers van huisjesmelkerij worden opgevangen.59. Studentenkamers moeten kwaliteit bieden en voldoen aan de veiligheidsnor- men. Wij zetten in op voldoende controle om misbruik tegen te gaan. De huur- kamers zijn er voor de studenten.60. We beperken het gebruik van het voorkooprecht door sociale huisvestingsmaat- schappijen in functie van het streven naar een gezonde sociale mix.61. Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen is belangrijk voor iedereen. Onder- steuning van kleine aanpassingen in de woning door het uitbreiden van de aan- passingspremie (bv. voor de installatie van een traplift) is noodzakelijk om "le- venslang thuis wonen" te stimuleren.11/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 12. 62. Sociale woningen zijn een vorm van stimulans tot sociale mobiliteit. Voor de meerderheid van de bewoners kan sociale huisvesting een tussenstation zijn op weg naar de reguliere markt. De toewijzingsvoorwaarden worden strikt toege- past, gecontroleerd en opgevolgd. Fraude – en zeker het verzwijgen van onroe- rend bezit, domiciliefraude en onderverhuring – wordt niet getolereerd. In het kader van het bestrijden van sociale fraude moet er een optimale samenwerking zijn tussen de huisvestingsmaatschappijen, de politie en het OCMW.63. De huisvestingsmaatschappijen worden aangemoedigd om zelf een integraal leefbaarheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren.64. De sociale huisvestingsmaatschappijen krijgen de middelen om de kennis van het Nederlands van de bewoners verder te ontwikkelen en te testen. Taal is de sleutel tot integratie en zich kunnen uitdrukken in het Nederlands kan heel wat leefbaarheidsproblemen voorkomen. Wie weigert Nederlands te leren, wordt hiervoor gesanctioneerd.65. Er wordt gestreefd naar een gezonde sociale mix. De voorrangsregels met be- trekking tot personen die een inkomen uit arbeid genereren en senioren, zoals vandaag in het toewijzingsreglement van de stad Antwerpen bepaald, worden van toepassing op het hele patrimonium van de sociale huisvestingsmaatschap- pijen en niet enkel op een gedeelte van de nieuwe projecten. Het huidige ge- meentelijk toewijzingsreglement wordt in die zin aangepast.66. Meer dan 10% van het woningbestand in Antwerpen bestaat uit sociale wonin- gen, wat boven de norm van het Vlaamse Grond- en Pandendecreet is. Met zo’n aandeel neemt Antwerpen meer dan zijn verantwoordelijkheid op het vlak van sociale woningen, zeker in vergelijking met de rest van Vlaanderen. We willen het aandeel sociaal wonen in het patrimonium constant houden op het huidige niveau, zodoende blijven we boven het aandeel dat de Vlaamse overheid ons op- legt.67. In tegenstelling tot de sociale huurwoningen loopt Antwerpen ver achter inzake sociale koopwoningen en sociale kavels t.o.v. de doelstellingen van het Grond- en Pandendecreet. Omdat het verwerven van een eigendom nog altijd het beste middel tot opwaartse sociale mobiliteit is, zal de stad hier maximaal op inzet- ten.68. De stad zal de middelen uit het Sociaal Investeringsfonds aanwenden voor meer woningen aan een sociale huurprijs.69. Woonhaven heeft fors geïnvesteerd in de renovatie van het bestaande patrimo- nium. Die inspanning zal verdergezet worden. Woonhaven heeft een voortrek- kersrol inzake het duurzaam verbouwen en energie-efficiënt renoveren van het patrimonium.70. In de bestaande sociale huisvesting wordt bij renovatie rekening gehouden met een maximale rationele bezetting.71. Bij het bouwen van sociale woningen wordt rekening gehouden met de specifie- ke noden van senioren en personen met een handicap.12/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 13. 72. In grote sociale woonblokken worden, waar mogelijk en nodig, conciërges inge- voerd. Huisbewaarders zijn een goed aanspreekpunt in beide richtingen en heb- ben een bewezen impact op het terugdringen van bepaalde samenlevingspro- blematieken.73. Om de leefbaarheid aan te pakken, is het nodig dat een sociale huisvestings- maatschappij over een breder palet aan mogelijke sancties, zoals de administra- tieve sancties/boetes en GAS-boetes, kan beschikken. Overlast in sociale huis- vestingsprojecten wordt strikt aangepakt via het consequent toepassen van boe- tes en het verwijderen van hardleerse personen die de regels blijven overtreden.74. De stad zal eigenaars meer aanzetten om hun woning via een sociaal verhuur- kantoor te verhuren zodat het aanbod van woningen aan een sociale huurprijs op deze wijze verhoogt.75. AG Vespa verwezenlijkt het grond- en pandenbeleid van de stad. Het koopt leegstaande, verwaarloosde of omgeving-verstorende panden op teneinde die als kwaliteitsvolle wooneenheden terug op de markt te brengen. De ontwikkelingen die AG Vespa uitvoert zijn steeds complementair aan de private sector. In geen geval zal AG Vespa in de plaats van de reguliere private markt treden.76. AG Vespa zal in opdracht van het stadsbestuur deze legislatuur ook experimen- ten opzetten met alternatieve woonvormen (kangoeroe-wonen, groepswonen,..) teneinde typologieën te ontwikkelen die aan reële woonbehoeften kunnen vol- doen, en de weg te openen voor vergelijkbare private ontwikkelingen.77. Het vastgoed uit het stedelijk patrimonium dat extern kan worden geëxploi- teerd, wordt door AG Vespa maximaal ingeschakeld voor verhuur aan derden.13/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 14. 2. Veilige stadHet leven in een grootstad brengt onvermijdelijk veiligheidsproblemen met zich mee.Die realiteit mag echter nooit leiden tot defaitisme, integendeel. Het is een aansporingom als stad maximaal in te zetten op veiligheid. Het waarborgen van ieders veiligheidis de primaire overheidsopdracht. Veiligheid is voor de stad daarom een horizontaledoelstelling die verweven is met elk beleidsdomein. Veiligheid is voor elke stadsdiensteen prioriteit in de volgende legislatuur. Een eerste aandachtspunt daarbij is dedrugsproblematiek. Antwerpen is door de aanwezigheid van de haven het centrum vande drugshandel in Vlaanderen, maar ook in Europa. Bovendien brengen die drugs veeloverlast en kleine criminaliteit met zich mee. Daar tegen optreden en de effecten vandrugsmisbruik mitigeren, wordt een integrale taak van alle betrokken diensten en ac-toren.1.PolitieOnder het gezag van de burgemeester draagt de Antwerpse politie bij tot demaatschappelijke veiligheid door het verzekeren van een excellente politiezorg. Zijstelt zich daarbij als dynamische en kleurrijke politie dienstbaar en integer op doorcompetent en actiegericht te handelen.78. Via informatie en communicatie verhoogt de lokale politie de betrokkenheid van de Antwerpse districten op het gebied van veiligheid. Door de districten binnen de wijkwerking te erkennen als bevoorrechte gesprekspartner en op regelmatige basis te overleggen omtrent de specifieke veiligheidsproblematiek, wordt dit ge- realiseerd. Op die manier kunnen de lokale noden van elk district – en van de wijken binnen dat district – worden overgemaakt aan de stad en kunnen gepas- te maatregelen worden getroffen op districtsniveau.79. De lokale wijkwerking van de politie wordt op deze wijze door de districten mee opgevolgd. Politie en district overleggen regelmatig om overlastproblemen op te lossen. De districten worden als partner ingeschakeld in initiatieven van buurt- regie om tot een integraal veiligheidsbeleid te komen.80. De lokale politie behoudt haar wijkwerking in iedere wijk en bouwt deze verder uit door:• te streven naar minimale en vereenvoudigde administratieve werkprocessen zodat de wijkagenten zoveel mogelijk ingezet kunnen worden voor hun kernta- ken en te voet/met de fiets in het straatbeeld aanwezig kunnen zijn;• maximaal in te zetten op een geïntegreerde interne werking;• de externe samenwerking verder te optimaliseren;• het voorzien van de juiste ondersteuning voor de wijkagent.14/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 15. Meer blauw op straat draagt op zich niet bij tot een veiligheidsgevoel. Wel meer blauwdat mensen aanspreekt en voor mensen aanspreekbaar is.81. We werken aan een optimale wijkwerking, die zich formaliseert in een samen- werking tussen burgers, wijkwerking en politie om de problemen op maat van iedere wijk aan te pakken. De politie moet mensen actief aanspreken. Op die manier blijft de tevredenheid van de burger gewaarborgd.82. Een doordacht drugsbeleid wordt in samenwerking met hulpverleningsinitiatie- ven uitgerold en richt zich op drie sporen: een repressieve reductie van het aan- bod (aanpak drugshandel en -verkeer) waardoor de straatprijs stijgt, een cura- tieve aanpak om de overlast veroorzaakt door de stijgende prijs op te vangen (gerichte inzet van politie voor overlast en kleine criminaliteit) en een preven- tief beleid om de vraag te verminderen (therapie, sociaaleconomische maatrege- len en bewustmaking op zeer jonge leeftijd).83. Dealers, verslaafden en kleine criminelen verdwijnen niet zolang de georgani- seerde bendes en de drugstrafiek niet worden aangepakt. Hiervoor dient het protocolakkoord met het Antwerpse parket, de federale gerechtelijke politie en de lokale politie van Antwerpen herzien te worden. Dit bestuur zal de (interna- tionale) drugshandel hard aanpakken.84. De lokale politie vermindert de drugsoverlast en de druggerelateerde criminali- teit op het Antwerpse grondgebied en verhoogt de leefbaarheid en het veilig- heidsgevoel door onder meer:• de gerechtelijke onderzoekscapaciteit voor de aanpak van de lokale drugshandel (straat- en huisdealers) te verdrievoudigen zodat drugverkopers en cannabis- plantages adequaat worden opgespoord;• ontmanteling van criminele “familie”-netwerken door middel van kaalplukon- derzoek;• de occasionele druggebruikers te ontmoedigen via het GAS-reglement (zoals in het verleden reeds succesvol gebeurde in de prostitutieproblematiek) en de pro- blematische druggebruikers consequent door te verwijzen naar de resultaatsge- richte hulpverlening;• het buitgericht rechercheren te intensifiëren om de versmelting tussen ‘onder- wereld’ en ‘bovenwereld’ bloot te leggen en zicht te krijgen op de verdachte fi- nanciële stromen die door de stad lopen;• de interne en externe samenwerking van alle overheidsdiensten verder te opti- maliseren.85. We verminderen het aantal woninginbraken door in te zetten op techno- preventief advies om woningen beter te beveiligen. Daarnaast zetten we in op een geïntegreerde, kwaliteitsvolle en creatieve aanpak van het fenomeen zodat het politieoptreden, de ophelderingsgraad en het veiligheidsgevoel van de bur-15/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 16. ger verbeteren. Tevens wordt er overleg met de buurgemeenten over dit feno- meen opgestart.86. De lokale politie optimaliseert de operationele capaciteit om te kunnen blijven voldoen aan de steeds stijgende maar gerechtvaardigde behoeften van de burger door:• na te gaan binnen welke functionaliteiten capaciteitswinst gegenereerd kan worden;• na te gaan welke werkprocessen geoptimaliseerd kunnen worden;• het ontwikkelen van een performantere dienstorganisatie die meer effectivi- teits- en efficiëntievoordelen biedt.Op die manier kan de operationele beschikbaarheid, zichtbaarheid, aanspreekbaar-heid en slagkracht op het terrein worden verbeterd.87. Rekening houdend met de demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, blijft de (interventie)politie maximaal in het straatbeeld aanwezig en is zij voor de meest dringende oproepen onmiddellijk ter plaatse. Dit kan door het optima- liseren van de organisatiestructuur en de dienstorganisatie zodat permanent voldoende interventiecapaciteit op het Antwerps grondgebied aanwezig is en door het voorzien van de juiste ondersteuning (ICT) voor de interventiemede- werkers.88. De stad wil dat de lokale politie sneller kan inspelen op de maatschappelijke re- aliteit. De stad wil dat de politie hiervoor permanent over een afzonderlijke ope- rationele capaciteit beschikt die haar, zonder afbreuk te doen aan de reguliere werking, in staat stelt om:• op een continue wijze te werken aan de variërende korpsprioriteiten;• opduikende fenomenen projectmatig aan te pakken, bijvoorbeeld de veiligheid op het openbaar vervoer en in premetrostations;• onverwachte gebeurtenissen zo snel mogelijk om te buigen naar een beheersba- re situatie.89. De lokale politie exploiteert alle mogelijke aanwijzingen en opsporingsindicaties maximaal. Daartoe wordt de recherchewerking verder geoptimaliseerd door:• voldoende en bekwame gerechtelijke capaciteit te voorzien voor een geïnte- greerde aanpak van de prioritaire criminaliteitsfenomenen;• het verder ontwikkelen en inbedden van een recherchemanagementsysteem dat een kwaliteitsvolle opvolging en tijdige afhandeling van de gerechtelijke dos- siers mogelijk maakt;• het voorzien van de juiste ondersteuning voor de rechercheur.16/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 17. 90. De tevredenheid van de burger blijft gewaarborgd en de individuele contacten met de politie worden afgestemd op de noden van iedere burger. Tot dat doel wordt de onthaalwerking van de lokale politie verder versterkt door:• het concept van optimale kanaalkeuze verder uit te bouwen;• het professionaliseren, uniform maken en integreren van de verschillende ont- haal- en contactpunten;• het voorzien van de juiste (ICT-)ondersteuning voor de onthaalmedewerkers.91. De lokale politie benadert de slachtoffers van misdrijven maximaal en met vol- doende empathie en contacteert hen ook daarna zodat de nodige psychologische bijstand en de juiste informatie omtrent de politionele- en justitiële nazorgwer- king kan worden verstrekt.92. De stad wil dat de lokale politie haar opgebouwde expertise in het kader van or- dehandhaving verder optimaliseert. Hiertoe wordt blijvend geïnvesteerd in re- krutering, selectie, opleiding en uitrusting van deze eenheden.93. De lokale politie is een volwaardige partner in het verkeersbeleid en levert een fundamentele bijdrage aan de verkeersveiligheid, leefbaarheid en mobiliteit op het grondgebied van Antwerpen. De stad zet verder in op het opmaken van een verkeersveiligheidsplan als annex bij het zonaal veiligheidsplan.94. De stad wil dat de lokale politie een beter geïntegreerd informatiebeheer voert over onveiligheid, leefbaarheid, criminaliteit en politiewerking. Dit kan door de kwaliteit van de geregistreerde gegevens te verbeteren, de bekomen informatie te verrijken, te analyseren, te verspreiden en op basis daarvan beter gefundeer- de beslissingen te nemen. We streven ernaar dat dit informatiebeheer onderdeel wordt van een bredere administratieve gegevensbank.95. De lokale politie versterkt haar imago van een moderne dienstverlenende orga- nisatie door haar communicatiebeleid verder te optimaliseren. Dit kan door:• het ontwikkelen van communicatie-initiatieven die de dienstverlening van Lo- kale Politie Antwerpen verder bekend maken;• het ontwikkelen van initiatieven om een correcte beeldvorming te bekomen door actief gebruik te maken van alle mogelijke kanalen;• het organiseren van een betere informatiedoorstroming en -ontsluiting binnen de organisatie;• het aanbieden van communicatie op maat van de medewerkers;• het verbeteren van de voorbeeldfunctie door constant te werken aan de wijze waarop zij zich in het publiek gedraagt.• klachten van burgers adequaat te laten behandelen door de klantendienst.17/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 18. 96. De lokale politie profileert zich als een aantrekkelijke werkgever en bereikt een kwaliteitsvol evenwicht tussen de belangen van de politieorganisatie en de be- langen van de medewerker. Het HR-beleid wordt daarom verder gemoderni- seerd door:• het ontwikkelen van een instroombeleid dat rekening houdt met de reële perso- neelsbehoefte voor het vervullen van iedere taak en de jaarlijkse voorziene uit- stroom van mensen en kennis;• het ontwikkelen van een professioneel retentiebeleid dat een fundamentele bij- drage levert aan het welzijn van iedere medewerker, bijvoorbeeld het onder- zoeken van een kinderopvang met flexibele uren gekoppeld aan of in de buurt van politiekantoren;• het optimaliseren van de personeelsadministratie;• werk te maken van kennis- en ervaringsoverdracht door ervaren politiemensen en ervaren administratieve en logistieke mensen aan nieuwe collegas.97. De stad wil dat de lokale politie een kleurrijke dienst is die aandacht besteedt aan diversiteit binnen en buiten haar organisatie. Hiervoor zal de bestaande di- versiteit binnen het korps in kaart worden gebracht en zal een geïntegreerd di- versiteitbeleid binnen een globaal HR-beleid ontwikkeld worden. We beseffen dat inspanningen in het verleden onvoldoende resultaat hebben opgeleverd en dat we daarom moeten werken aan de competenties van Antwerpenaren van al- lochtone origine om de politieopleiding succesvol te kunnen aanvatten. Dit om een optimale werking van de politie in het Antwerpen van vandaag en morgen te bekomen.98. De lokale politie moderniseert haar financieel en logistiek beleid verder door transparante processen en procedures te ontwikkelen waardoor de juiste midde- len tijdig bij de juiste diensten terecht komen. Op die manier wordt de reguliere en projectwerking maximaal ondersteund en de continuïteit van de dienstverle- ning gewaarborgd.99. De stad wil dat de werking van de lokale politie in lijn blijft met de waarden en normen van de geïntegreerde politie en met de A-waarden van de stad. De loka- le politie zal hiertoe een geoptimaliseerd en geïntegreerd integriteitsbeleid ont- wikkelen binnen het globaal HR-beleid.100. De lokale politie volgt de digitale evoluties op de voet en stimuleert het gebruik van technologische innovaties bij het beheren van de organisatie en de aanpak van onveiligheidsproblemen. De interne en externe dienstverlening kan op die manier worden geoptimaliseerd. Bovendien betekent dit ook een betere bereik- baarheid via PC en sms, wat belangrijk is voor onder meer slechthorenden. Dit houdt in het digitaliseren van de werkprocessen die op termijn een effectiviteits- en efficiëntievoordeel opleveren én van de politietechnieken- en tactieken die een meerwaarde bieden in de strijd tegen de criminaliteit. Camera’s met num- merplaatherkenning op strategische plaatsen kunnen bijvoorbeeld helpen om de grotere en georganiseerde criminaliteit in te dijken.18/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 19. 101. De stad en lokale politie overleggen met het parket voor het uitwerken van cre- atieve oplossingen om ook voor kort veroordeelden strafuitvoering te voorzien.102. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een zeer geschikte manier om de Antwer- penaar actief te betrekken bij de veiligheidszorg. De BIN’s dienen intensief be- trokken te worden bij het opmaken van de veiligheidsplannen en bij het maken van praktische afspraken over het “samen leven” in de buurt. De participatie van de buurtbewoners levert een ontegensprekelijke meerwaarde op om onvei- ligheid in een buurt aan te pakken. Er zijn momenteel 30 BIN’s actief. Sommige van deze BIN’s richten zich zeer specifiek tot bepaalde doelgroepen zoals zelf- standigen, apothekers, senioren en zelfs de jachthaven.103. Malafide handelaars, de illegale economie en frauduleuze zaken worden aange- pakt via een gecoördineerde, horizontale benadering: doorgedreven sociale, eco- nomische en fiscale controles, onderzoek van verdachte geldstromen, gerichte politionele acties, samenwerking met parket, arbeidsauditoraat, de Dienst Vreemdelingenzaken,... Dit laat toe om deze maatschappelijk en economisch ontwrichtende praktijken kordaat een halt toe te roepen. Er wordt een speciale taskforce opgericht die de controles inzake voedselveiligheid, fiscale fraude en politionele acties coördineert. De voorwaarden in het vestigingsreglement voor het verkrijgen van een uitbatingsvergunning voor onder meer belwinkels, in- ternetcafés, nachtwinkels, videotheken, club-vzws, shisha-bars, wedkantoren, seksinrichtingen,… worden verstrengd, o.a. door het vragen van een sterker ge- fundeerd politioneel advies. Zo wordt eerlijke handel en concurrentie gegaran- deerd.104. We hanteren een nultolerantie voor alle vormen van geweld (dus ook voor bij- voorbeeld gay bashing, seksuele intimidatie, geweld tegen senioren, happy slap- ping, steaming en afpersing,..) en maken een actieplan voor het aanpakken van geweld tegen publieke dienstverleners.105. We werken aan de uitbreiding van de GAS-boetes. Er komen maximale boetes voor recidivisten en de verlaging van de leeftijdsgrens tot 14 jaar wordt toege- past. Het begrip “overlast” moet in het belang van de rechtszekerheid duidelijk gedefinieerd worden voor een correcte toepassing van de GAS-boetes. Ook de combitaks en alternatieve sancties worden ingezet. Dit in het belang van pro- portionaliteit en rechtszekerheid.106. Jongerencriminaliteit krijgt een hoge prioriteit en wordt kordaat aangepakt. Te laat ingrijpen verkleint de kansen op een succesvolle maatschappelijke integra- tie van jonge overtreders.107. Er wordt sterker gefocust op de achterliggende oorzaken van jeugddelinquentie. Een goed sociaal beleid begint bij het gezin. Preventie en de aanpak van intra- familiaal geweld is hierbij essentieel.108. De stad streeft naar meer opvangcapaciteit voor de detentie van minderjarige criminelen.109. De stad bepleit de oprichting van een gesloten centrum voor criminele illegalen.19/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 20. 110. De stad kiest voor de verdere uitbouw van het cameranetwerk wanneer dit een meerwaarde betekent bij het bestrijden van criminaliteit en overlast, en dus na een grondige voorstudie. Het gebruik van mobiele camera’s wordt overwogen om tijdelijke problemen op te lossen. De stad investeert verder in slimme camera- software.111. Om het gevoel van straffeloosheid aan te pakken wordt samen met het parket onderzocht hoe het systeem van onmiddellijke dagvaarding (momenteel van toepassing voor winkeldiefstallen en wapendracht) kan worden uitgebreid naar andere misdrijven.2.Ruimtelijke veiligheidCriminaliteit ontstaat door een samenloop van omstandigheden. De potentiële dadergaat maar over tot de daad wanneer er zich een potentieel slachtoffer aanbiedt, depakkans laag is en de strafmaat beperkt of afwezig. Door alvast de criminaliteit-faciliterende factoren in de openbare ruimte zoveel mogelijk weg te werken, wil destad criminaliteit op een duurzame wijze verminderen.112. Principes van veilig ontwerp en beheer van publieke ruimtes maken integraal deel uit van het veiligheidsbeleid. Districten kunnen zich hierin laten adviseren door gespecialiseerd personeel van de stad.113. In het kader van de ruimtelijke veiligheid worden “veiligheidsincidenten” d.m.v. een GIS (Geografisch Informatiesysteem) in kaart gebracht. Op die manier kunnen deze incidenten geanalyseerd worden. Zo kan er op deze plaatsen in de kwaliteit en het ontwerp van het openbaar domein, de aanpak van verkrotte en leegstaande woningen en de aanpak van overlastpanden ingegrepen worden.114. Adequate verlichting en zichtbaarheid verhogen de sociale controle en het vei- ligheidsgevoel. In de Antwerpse parken kan dit, eventueel gecombineerd met de introductie van camerabewaking, waar mogelijk kwalitatieve horecazaken aan- trekken. Het Stadspark krijgt hierin prioriteit, met respect voor het karakter als monument.115. Op onveilige plaatsen is het belangrijk om parallel aan een kordate politionele aanpak de oorzaken van overlast en criminaliteit in kaart te brengen en sociaal en ruimtelijk aan te pakken om zo problemen duurzaam op te lossen. Een veili- ge buurt is ook een levendige buurt. De stad zet in op het aanmoedigen van buurtwinkels, lokale horeca en een harde aanpak van leegstand en verkrotting via een verhoging van de krottaks en – uiteindelijk – door onteigening. Ruimte- lijke veiligheidsplannen worden opgemaakt voor probleempunten.116. Bij stadsontwikkelingsprojecten en de vernieuwing van de publieke ruimte en gebouwen zullen steeds elementen van veiligheid ontwerpmatig geïntegreerd worden: goede verlichting, het vermijden van obstakels waarachter men zich kan verschuilen, sociale controle,... We monitoren constant de “staat van de stad”. Het uitvoeren van snelle herstellingen aan vernield openbaar patrimoni- um is prioritair.20/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 21. 117. De sluikstortcel volgt meldingen stipt op en gebruikt het GAS-reglement om kordaat boetes uit te schrijven.118. Inbraakbeveiliging begint bij een goed ontwerp en een uitvoering met de juiste materialen. We onderzoeken hoe we hiervoor bij bouwvergunningen een stads- breed (juridisch) toetskader kunnen ontwikkelen naar analogie met de toegan- kelijkheidsnormering.3.BrandweerBrandweer is een dienst waarvan iedereen hoopt om er nooit beroep op te moetendoen. Maar wanneer dit toch nodig is, zijn snelheid en efficiëntie belangrijk. De stadbewaakt de huidige kwaliteit van interventie, en wil de brandweer nog meer preven-tieve dienstverlening laten doen.119. De modernisering van de brandweerposten wordt verdergezet. Er wordt onder- zocht waar eventueel nieuwe posten nodig zijn.120. Ook de brandweer evolueert naar een meer dienstverlenend korps. Naast ande- re taken zet ze bijvoorbeeld nog meer in op doelgroepgerichte preventie, onder meer bij kinderen, studenten en senioren en via de brandpreventieadviseurs bij bewoners thuis.121. We onderzoeken of we de retributies voor brandweeradvies kunnen afschaffen met behoud van de kwaliteit van de dienstverlening.122. De stad zal de maatschappelijke veiligheid op een proactieve manier benaderen. Een cruciaal onderdeel hiervan is de risicoanalyse. De stad wil dat de brand- weer de bestaande risico’s op het grondgebied in kaart brengt en de toekomstige in te plannen risico’s op objectieve wijze analyseert.123. Om tot een performant informatiebeheer te komen, zal de brandweer krachtig inzetten op de uitbouw van de operationele en bestuurlijke informatievoorzie- ning. Op die manier kunnen alle gegevens snel en gecoördineerd, zowel voor, tijdens, als na incidenten, beschikbaar gesteld worden.21/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 22. 3. Mobiele StadDe hoeksteen van het mobiliteitsbeleid wordt gevormd door een slim, kwaliteitsvol enveilig wegennetwerk. We zetten in op de bereikbaarheid van de stad en de haven doorin samenwerking met andere overheden werk te maken van oplossingen voor het ho-gere wegennet. We leggen een heldere en leesbare hiërarchie van wegen vast die dedoorstroming van het verkeer in en uit de stad garandeert. We maken ons wegennetook slimmer door maximaal in te zetten op dynamische verkeerslichten en – signalisa-tie die groene golven creëren op de verschillende verkeersassen. In woonstraten en inde buurt van scholen is het mobiliteitsbeleid gericht op veiligheid en leefbaarheid enwillen we het STOP-principe toepassen.De stad maakt werk van een betere informatievoorziening voor alle vervoerswijzen envoor alle verplaatsingsmotieven. Zowel voetgangers, fietsers, automobilisten als ge-bruikers van het openbaar vervoer hebben recht op betere reisinformatie. De stadstreeft naar een optimale mix van vervoersmiddelen waarbij elk vervoermiddel op zijnsterke punten wordt uitgespeeld. Zo kunnen mensen de beste keuze maken in functievan hun verplaatsingsmotieven. We voorzien in voldoende alternatieven opdat deAntwerpenaar zich op andere manieren dan met de auto kan verplaatsen binnen destad.De volgende jaren starten er in Antwerpen verschillende werken die een grote impactzullen hebben op de bereikbaarheid van de stad en de haven. Er zal daarom nood zijnaan een doorgedreven gecoördineerde en systematische aanpak van de verwachte hin-der. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor een goede afstemming van infra-structuurwerken en de uitrol van positieve alternatieven.We streven naar een duurzame stedelijke mobiliteitscultuur die op een realistischemanier wordt uitgerold en draagvlak verzekert bij bewoners en bezoekers. In de uit-voering van ons beleid hebben we bijzondere aandacht voor een goede afstemming ensamenhang van de verschillende maatregelen. We maken met gelijke kracht werk vande uitvoering van maatregelen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveilig-heid op ons wegennet ten goede komen en elkaar wederzijds aanvullen. We versterkenhet effect van infrastructurele ingrepen door tijdig te voorzien in volwaardige alterna-tieven voor de automobilist en een waaier van begeleidende maatregelen die de reizi-ger in Antwerpen naar de beste vervoerskeuze leiden.1.Te voetDe eerste wijze waarop we ons als kind voortbewegen is door te kruipen, te wandelenen daarna te lopen. Als stadsbestuur geven we daarom eerst en vooral aandacht aandie zwakke, meest ecologische weggebruiker. Niet alleen in parken en op pleinen,maar ook bijvoorbeeld in de buurt van scholen. We werken verder aan de “Via Sinjoor”en maken hiermee op termijn een continue wandelweg van het Centraal Station totaan de Schelde.124. Voor dit stadsbestuur is ieder verkeersslachtoffer één te veel. Om een maximale verbetering van de verkeersveiligheid te bekomen, willen we onze middelen se- lectiever en gerichter inzetten. We geven prioriteit aan gebieden en locaties waar de objectieve verkeersonveiligheid het grootst is. Daarnaast willen we nog22/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 23. meer werk maken van een integrale aanpak. We werken aan een samenhan- gend pakket van maatregelen binnen de vier pijlers van het verkeersveilig- heidsveld: educatie, infrastructuur, handhaving en betrokkenheid.125. We geven prioriteit aan het aanpakken van gevaarlijke kruisingen tussen voet- gangersverkeer en openbaar vervoer.126. Ook tijdens de winter moeten de wegen en de fiets- en voetpaden veilig zijn voor de gebruikers. De stad sensibiliseert de bewoners om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun voetpad te onderhouden. De stad faciliteert bewoners(groepen) die zelf initiatief nemen om het openbaar domein proper en veilig te houden.127. Bewoners en bezoekers die onze stad te voet willen doorkruisen, helpen wij op weg met de juiste informatie over wandelroute- en tijd.128. We streven naar het opzetten van een verkeerssignalisatie met tijdsregistratie voor voetgangers. In het kader van de groene golf op de Leien willen we dit sys- teem daar prioritair realiseren.2.Met de fietsDe stad wil op het fietsverkeer blijven inzetten als volwaardige verplaatsingsmodus.Verkeersveiligheid voor fietsen blijft een prioritaire doelstelling. We vergeten ook nietdat al die fietsen op een goede en veilige wijze moeten kunnen worden gestald, of datnu thuis is of op verplaatsing. Op sommige plaatsen krijgt de fiets een eigen ruimte opde rijweg, op andere zorgen we voor veiligheid binnen een gemengd gebruik van destraat.129. De stad stelt een fietsplan op dat verder werk maakt van het “verfietsen” van Antwerpen. Belangrijk hierbij is te bekijken waar het fietspadennet en andere wegennetten ontvlochten kunnen worden ter verbetering van de veiligheid en het gebruikscomfort. Het stedelijk fietsbeleid houdt rekening met de opkomst van de elektrische fiets en onderzoekt het faciliteren van dit vervoermiddel zo- dat bijvoorbeeld senioren (fiets)mobiel kunnen blijven.130. De stad geeft prioriteit aan fietspaden die makkelijk te volgen en comfortabel zijn. We zetten daarom in op het wegwerken van ontbrekende schakels, slechte stukken of conflictpunten met auto’s. We geven daarbij voorrang aan schoolom- gevingen inclusief scholen die aan gewestwegen liggen. We geven aandacht aan vlotte doorstroming en fietscomfort door het gebruik van asfalt en regelmatig onderhoud. De stad blijft inzetten op het sneeuw-, ijs- en bladvrij houden van de fietspaden.131. We maken werk van meer (beveiligde) fietsstallingen en fietsbuurtparkings waar men fietsen ’s avonds veilig kan stallen. We voorzien voldoende fietsbeu- gels en fietstrommels. Op plaatsen waar veel fietsen parkeren kunnen fietscar- rousels een oplossing bieden. Dit zijn grote trommels waar een groot aantal fiet- sen automatisch in geparkeerd kan worden. De toegang kan verleend worden d.m.v. de A-kaart.23/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 24. 132. De stad stemt het stedelijk fietsnetwerk beter af met het recreatieve en functio- nele fietsroutenet (fietsostrades) op provinciaal vlak. Het fietspadennet willen we fijnmazig maken door prioriteit te geven aan verbindingen tussen alle wij- ken en hun districtscentra. We zetten hiervoor onder meer in op fietsstraten, bijvoorbeeld parallel aan drukke wegen.133. Het Rivierenhof wordt met een nieuwe voetgangers- en fietsverbinding over de Ring verbonden met Borgerhout.134. De stad zet meer in op bewegwijzering, informatie en routeplanning voor fiet- sers. Bij wegenwerken, maar ook bij werken waar de werf tot op het openbaar domein komt, worden naast minderhindermaatregelen voor voetgangers ook al- tijd minderhindermaatregelen voor fietsers uitgewerkt.135. De stad wil de Velo’s naar de districten uitbreiden. We breiden het project ge- leidelijk uit volgens circulaire principes ("olievlek"). Hiervoor hebben we volgens een eerste raming uiteindelijk 200 extra stations en 2500 fietsen nodig. Ook de randgemeenten zijn welkom om mee in het systeem te stappen (Mortsel, Bors- beek, Schoten, …).3.Met het Openbaar VervoerHet openbaar vervoer kan en moet nog meer Antwerpenaren en bezoekers vervoeren.Het verminderen van de file- en parkeerproblemen is maar realistisch als deverkeersgebruiker via openbaar vervoer een beter alternatief aangeboden krijgt. Zo’nverleidingsstrategie kan enkel werken als het openbaar vervoer stipt, proper en veiligis. We nemen als stad actief ons deel van de verantwoordelijkheid hierrond op.136. De stad start een overleg op met De Lijn rond een aantal thema’s:• de veiligheid, reinheid en toegankelijkheid van de stations en de halte- infrastructuur;• de informatieverstrekking aan de reiziger;• de installatie van toegangspoortjes in premetrostations, met het oog op de vei- ligheid, de strijd tegen het zwartrijden en het verminderen van de overlast;• het aanbod van De Lijn aan de reiziger overdag en ’s nachts;• de beveiliging van de tram- en busbeddingen voor overstekende voetgangers en fietsers;• de uitrol van het LIVAN-project, meer bepaald de ingebruikname van de preme- tro in het kader van onze ambities voor de ontwikkeling van de Turnhout- sebaan.137. De stad wil dat De Lijn inzake vertramming in eerste instantie inzet op de ver- dere uitbouw van een stevig stedelijk netwerk van tramverbindingen in de stad. De vele plannen van De Lijn moeten in die zin gestroomlijnd worden en in de eerste plaats het stedelijk net versterken.24/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 25. 138. Een vlotte doorstroming, inclusief voorrang aan de verkeerslichten, zorgt mee voor een efficiënt OV-net.139. Antwerpen zal meer wegen op het federale spoorbeleid, onder meer inzake het dossier van de 2de spoortoegang (die we ondergronds willen) tot de haven, de IJ- zeren Rijn en het voorstadsnet voor personenvervoer over het spoor.140. In samenspraak met de gouverneur wil de stad een overlegplatform over mobili- teit met de randgemeenten opstarten.141. De stad gaat het gebruik van de taxi promoten. We maken de taxi’s meer zicht- baar in het straatbeeld (Yellow cabs) en gaan in een structureel overleg met de sector na hoe we het aanbod kunnen vergroten en verbeteren. Het TOV-ticket (Taxi en Openbaar vervoer) – goed voor een heenrit met tram of bus binnen de stad en een korting op de taxirit naar huis – wordt meer gepromoot. De stad on- derzoekt ook andere vormen van individueel publiek vervoer, zoals de fietstaxi of riksja en de motortaxi.142. Het aanbod van taxicheques voor mindervaliden blijft behouden. We werken samen met de Minder Mobielen Centrale om mindervaliden en minder mobiele senioren in hun mobiliteit te ondersteunen.143. Waar mogelijk geven we de taxi’s verder toegang tot de vrije busbanen.144. We maken het op- en afhalen door taxi’s mogelijk in zones die voor de bewoners gereserveerd zijn (bijvoorbeeld de Suikerrui, het MAS).4.Met de autoDe auto heeft zijn plaats in de stedelijke mobiliteit afhankelijk van de bestemming enhet motief. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen woon-werkverkeer en bezoe-kersverkeer. Transitverkeer houden we op het bovenliggende wegennet. Voor binnen-stedelijke verplaatsingen voorzien we in voldoende alternatieven. We zetten prioritairin op het bestrijden van sluipverkeer.Een heldere hiërarchie in de verschillende wegentypes vergroot de doorstroming vanhet verkeer en verbetert de leesbaarheid van het wegennet. De hoofdassen vormen debasis waarbinnen lobben van zone 30 met gemengd verkeer voorzien worden. Wijkcir-culatieplannen ondersteunen zowel de ambitie om doorstroming van het autoverkeerte verzekeren, als die om de leefbaarheid in woonbuurten te verhogen. Snelheidsregi-mes moeten ondersteund worden door herkenbare en uniforme infrastructurele maat-regelen.De stad zal op een constructieve manier samenwerken met de Vlaamse regering aanoplossingen voor mobiliteit op het bovenlokale wegennetwerk in en rond Antwerpen.25/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 26. 145. Uitgangspunt hierbij is het door de Vlaamse Regering en stadsbestuur gesloten compromis dat beschreven is in het “Masterplan 2020, Bouwstenen voor de uit- breiding van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen” dd. 28 september 2010 en de engagementen aangegaan in de overeenkomsten tussen Stad Antwerpen, NV BAM en Vlaams gewest in het kader van de overdracht van gronden; tussen Stad Antwerpen en NV BAM in het kader van de nutsleidingen en het stedelijk plein; tussen Stad Antwerpen en NV BAM in het kader van de meerwaarde van het Mexico-eiland; tussen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en NV BAM in het kader van het bouwdok; en tussen Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen en NV BAM in het kader van de kaaimuren.146. Op basis van de eindresultaten van de plan-MER Oosterweelverbinding wordt één van de vijf alternatieven gelicht. Parallel beoordelen we de ontwikkelings- scenario’s waarvan de meerwaarde voor de verkeersafwikkeling in de Antwerp- se regio op dat ogenblik correct kan ingeschat worden (Zie Aanvullende Bijzondere Richtlijnen milieueffectrapportage, plan-MER Oosterweelverbinding, 26 juli 2012, blz. 5 (tabel).). De stad Antwerpen zal dan samen met de Vlaamse regering nagaan hoe een gefaseerde implementatie van concrete ingrepen beantwoordt aan de nood aan “snelle” oplossingen voor de Antwerpse mobiliteit.147. Ondertussen zal de stad in overleg met de Vlaamse Regering nagaan welke pro- jecten, die kunnen ingepast worden binnen het globaal Masterplan 2020, en die een substantiële verbetering van de mobiliteitsafwikkeling op het bovenlokale wegennetwerk in en rond Antwerpen tot gevolg hebben, nu reeds gestart kun- nen worden, bijvoorbeeld de optimalisatie van de bereikbaarheid van de Lief- kenshoektunnel en synergiën met andere mobiliteitsprojecten. Belangrijk daar- bij is de snelheid van uitvoering, de kostprijs en de financierbaarheid van deze projecten.148. Het stadscollege zal het initiatief nemen om de wijkcirculatieplannen op te stel- len en ze na advies van de districten, ter goedkeuring voor te leggen aan de ge- meenteraad, waarna ze kunnen worden uitgevoerd. Alle wijkcirculatieplannen worden daarom getoetst aan de hand van hun effect op de doorstroming. De stad mikt niet op het systematisch doorsnijden, knippen of versmallen van we- gen met een doorstromingsfunctie in de stad.149. De woongebieden die binnen de structurerende assen liggen worden geleidelijk zone 30, zodat de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid van de bewoners maxi- maal gegarandeerd wordt. Om deze zone 30 af te dwingen wordt het wegbeeld waar nodig door verkeersbegeleidende ingrepen – zoals drempels en asverschui- vingen – aangepast. Op die manier wordt het wegbeeld congruent met het snel- heidsregime. In deze zone 30-wijken wordt fiets- en autoverkeer tevens ge- mengd. Het invoeren van een zone 30-regime gaat gepaard met het afschaffen van tal van verkeerslichten, het verdwijnen van de noodzaak tot zebrapaden,... Snelheidsregimes kunnen best ondersteund worden door herkenbare en unifor- me infrastructurele maatregelen. We nodigen de districten uit om mee te doen.150. Na het vernieuwen van de Scheldekaaien blijft een 50km/u regime behouden op de Scheldekaaien. Voor het centrale gedeelte tussen voetgangerstunnel en het Steen onderzoeken we een ondertunneling.26/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 27. 151. De stad wil het autodelen faciliteren, onder meer door het aantal parkeerplaat- sen te verhogen.152. De lopende projecten met mobiliteitsimpact worden geëvalueerd op basis van de nieuwe beleidsinzichten en kunnen – afhankelijk van de stand van zaken – bij- gestuurd worden.153. De stad stimuleert het bevoorraden van winkels buiten de spitsuren. Er wordt aangeraden indien mogelijk ’s avonds, ’s nachts of tijdens de vensteruren te le- veren.154. Bij evenementen zorgen we ervoor dat noodzakelijk verkeer, zoals medische hulpverleners die bij hun patiënten moeten geraken, kan doorstromen. We ne- men dit op in de planningsdraaiboeken voor elk Antwerps evenement dat meer- dere straten afsluit.155. Met verdwijnpaaltjes en nummerplaatherkenning kan er meer gedaan worden om de binnenstad bereikbaar te houden voor wie er woont en goederen moet le- veren, en ander autoverkeer te ontmoedigen.156. Uit onderzoek blijkt dat goede informatieverstrekking voor de start van de reis meer effect heeft dan info die onderweg verstrekt wordt. De verschillende moge- lijkheden, inclusief real time info en parkeertarieven, om Antwerpen te berei- ken moeten interactief weergegeven worden. Dynamische parkeergeleiding en routegeleiding met doorstromingsinfo zorgen voor een vlotte doorstroming tij- dens de reis.157. De stad neemt de regie in handen voor een minderhinderaanpak bij infrastruc- tuurwerken. Voor een gecoördineerde minderhinderaanpak werken we aan de afstemming van de verschillende werven, de ontwikkeling en implementatie van specifieke minderhindermaatregelen voor alle vervoermodi en de voorberei- ding en uitvoering van de communicatie voor, tijdens en na de werken. Bij grote en langdurige werken in de stad gaan we op zoek naar vervangcapaciteit voor parkeerfaciliteit.158. In functie van een vlotte samenwerking met de districten, zal de stad de toet- sing aan de mobiliteitsvoorwaarden en aan het verkeersreglement voorleggen aan de gemeenteraad, waarna het district de plannen voor de heraanleg van het openbaar domein kan uitvoeren.159. Antwerpen voert in stappen een lage-emissiezone in om, met het oog op de luchtkwaliteit, voertuigen die niet voldoen aan bepaalde milieunormen te weren in de kernstad binnen de ring. Uit recente onafhankelijke studies blijkt dat de sociale baten hiervan immens zijn. De stad kiest voor een systeem van camera’s met nummerplaatherkenning om de Antwerpen inrijdende wagens te verifiëren en zo nodig te beboeten.27/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 28. 5.ParkerenEen stad die meer bewoners aantrekt en meer duurzame binnenstedelijke verplaat-singen stimuleert, moet voorzien in de behoefte aan stallingsruimte. In die weten-schap tekent de stad de komende jaren een realistisch parkeerbeleid uit met specifiekeaandacht voor de (bewoners)parkeerproblematiek. Voor bezoekers voorzien we (beta-lend) parkeren in concentrische cirkels rond en in de stad. Parkeerbeleid is de sleutelvoor een mobiliteitsbeleid. De stad maakt werk van parkeergeleiding die zoekverkeernaar parkeerplaatsen vermijdt en het verkeer beter door de stad loodst.160. Het aantal parkeerplaatsen zakt de komende 6 jaar niet. Waar mogelijk wordt er gestreefd naar het creëren van bijkomende kwalitatieve parkeerplaatsen. Het terugdringen van het autogebruik in de stad en de ambitie om tweeverdieners aan te trekken, zorgt immers niet voor een vermindering van de stallingsnoden. De stad evalueert het systeem van bewonerskaarten.161. Over de stad worden parkeerlussen met correcte parkeerinformatie georgani- seerd (aanrijtijd en aantal vrije plaatsen). Dit parkeersysteem past in een effici- ent en geïntegreerd verkeersmanagementsysteem dat de verkeersdrukte op de structurerende assen meet en communiceert voor een intelligente verkeersstu- ring. Nummerplaatherkenning kan verdwijnpalen activeren om buurtbewoners “badge”-loos toegang te geven tot de autoluwe straat waar ze wonen.162. De stad zal nog meer inzetten op de parkeermakelaar, onder meer door het dubbel gebruik van (private) parkings te blijven stimuleren en verder te zoeken naar geschikte locaties voor buurt(fietsen)parkings.163. We maken prioritair werk van het integreren van buurtparkings in nieuwe pro- jecten.164. De parkeermakelaar speelt een actieve rol in de ontwikkeling van (ondergrond- se) buurtparkings.165. Op plaatsen waar grote evenementen plaatsvinden worden specifieke evene- mentenparkings voorzien zodat de omliggende buurten ontlast worden. Con- creet onderzoeken we hierbij een parkeerfaciliteit in de buurt van het Sportpa- leis, Antwerp Expo en de Singel. We blijven fietsstallingen voorzien en leggen die, waar mogelijk, op aan de organisatoren van evenementen.166. Voor de binnenstad wordt er een logisch parkeerbeleid uitgewerkt waarbij er voor bezoekers van de stad in hoofdzaak parkings worden gesitueerd op een gro- te parkeerlus (Leien – Eilandje – Kaaien – Zuid), die voldoende betaalbare par- keermogelijkheden bieden.167. Aan de rand van de stad (kop Noorderlaan, Linkeroever, Permeke, Ring en R11,…) worden in combinatie met het openbaar vervoer (tram en voorstadnet op spoor) “park&ride”-zones voorzien waar gratis kan geparkeerd worden in combinatie met een ticket voor het openbaar vervoer. Deze randparkings kun- nen ook door bewoners gebruikt worden als buurtparking.28/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 29. 168. We willen inzetten op micro-park&ride-plaatsen op de openbare vervoersassen die bezoekers/bewoners de mogelijkheid geven om het openbaar vervoer te ne- men naar het centrum.169. Waar mogelijk wordt haaks parkeren ingevoerd, gekoppeld aan het invoeren van het juiste snelheidsregime in functie van de verkeersveiligheid.170. Aan het verkeersknooppunt ‘Berchem Station’ worden voldoende betaalbare parkeerplaatsen voorzien voor pendelaars. Daarnaast wordt op die locatie ook rekening gehouden met de ontwikkeling van het terrein van het voormalige Postsorteercentrum X.171. Het aanbod parkeerplaatsen (inpandig en op de openbare weg) en de vraag naar parkeerplaatsen wordt in kaart gebracht d.m.v. een verkeersplanologische stu- die.172. Bij elke heraanleg van straten of het aanpassen van verkeerssituaties (bijvoor- beeld invoeren van enkelrichting) wordt sterker rekening gehouden met de im- pact ervan op de ruimere omgeving op het vlak van verkeersstromen en par- keerplaatsen. Zo wordt er bijvoorbeeld een parkeerbalans opgemaakt. Het aan- bod aan parkeerplaatsen dient afgetoetst te worden aan de gegevens uit de ver- keersplanologische studie.173. Bij nieuwbouwprojecten wordt er uitgegaan van een realistische, gedifferenti- eerde parkeernorm. Wij baseren ons hierbij op de Nederlandse CROW- kencijfers.174. De stad moet een specifiek parkeerbeleid ontwikkelen voor vrachtwagens, lichte vrachtwagens, touringcars en motors, alsook de uitwerking van een autocarrou- te met dropzones. Samen met o.a. GAPA en het Gemeentelijk Havenbedrijf ontwikkelt de stad op Blue Gate en in de haven ten noorden van het Eilandje een kwalitatieve en veilige stalling voor vrachtwagens, met voorzieningen voor de chauffeurs.175. Het veelvuldig foutparkeren voor inritten, op laad- en loszones en op parkeer- plaatsen voor personen met een handicap zorgt voor veel ergernis. Parkeer- wachters die passeren kunnen hier niet tegen optreden en dit zorgt voor frus- traties bij veel bewoners. Het uitbreiden van de vaststellingsbevoegdheid van parkeerwachters kan hiervoor een oplossing zijn. De stad is vragende partij voor een wetswijziging die dit mogelijk maakt. In afwachting daarvan onder- zoeken we of hiervoor GAS-boetes kunnen worden gehanteerd. In het andere geval vragen we de politie een hogere prioriteit toe te kennen aan de verbalisa- tie van deze feiten.29/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 30. 4. Lerende & werkende stad1.KinderenDe stad moedigt alle ouders aan om kinderen zo vroeg mogelijk (vanaf 3 jaar) naarschool te sturen om schoolse achterstand te vermijden en anderstalige kinderen zosnel mogelijk vertrouwd te maken met de Nederlandse taal. Taalonderricht met indi-viduele leertrajecten moet een hoofdaccent blijven doorheen het basis- en secundaironderwijs, eventueel met inzet van extra leerkrachten. Een meting van de effectiviteitvan het taalonderricht in samenwerking met de inspectie draagt daar toe bij. Naasttaal focussen we ook zo vroeg mogelijk op wiskunde en algemene talentontwikkelingvan elk kind.Er wordt een onderwijsmonitor gecreëerd die alle scholen van alle netten in Antwer-pen jaarlijks meet op hun resultaten, hun kwaliteit en vooral op de leerwinst in func-tie van het resultaat (de daling van de schoolse achterstand is hierbij één criterium).In samenwerking met de databank voor sociale planning worden voor alle scholenjaarlijks schoolfiches opgemaakt die het profiel van de leerlingen en de evoluties daar-van in kaart brengen.176. We streven op termijn naar de Barcelona-norm (33% van de kinderen 0-3 jaar) voor kinderopvang door de stad en de private sector, en doen een maximale in- spanning om het aantal beschikbare plaatsen drastisch te verhogen, inclusief voor kinderen met een handicap. In functie van die noden moeten we in de ste- delijke kinderopvang streven naar de hoogst mogelijke efficiëntie.177. De stad ondersteunt startende crèches bij het zoeken naar de geschikte locatie en het opstarten van hun zaak. De stad zet nog meer in op de beroepsopleiding van startende ondernemers in de kinderopvang en overlegt met Kind en Gezin over de erkenning van deze startende ondernemingen. De stad ondersteunt ook de formules van bedrijfscrèches en onthaalouders. Ook wordt bekeken hoe het opvangaanbod buiten de kantooruren kan groeien.178. Het Contactpunt Kinderopvang groeit uit tot een dienst die alle Antwerpse ou- ders vanaf het begin begeleidt in hun zoektocht naar opvang. Het reeds be- staande loket wordt een echt infopunt en zoekt actief mee naar beschikbare plaatsen. Het loket zal beschikken over een volledige inventaris van beschikba- re plaatsen en zal de ouders begeleiden naar de plaats die het best aansluit bij hun keuze (IKG of niet-IKG, opvangouder of kinderkribbe, etc.).179. De oprichting van Huizen van het Kind wordt ondersteund. De consultatiebu- reaus van het jonge kind in de verschillende wijken spelen hierin een cruciale rol. Dit alles gebeurt in nauw overleg met de stedelijke adviesraad opvoedings- ondersteuning.30/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 31. 180. De stad waakt erover dat Nederlands de omgangstaal blijft in alle kinderdag- verblijven, zowel met de kinderen als met de ouders. Alleen al in de binnenstad heeft meer dan 50% van de kinderen een andere thuistaal. Om de optimale kan- sen tot ontwikkeling te vrijwaren, moedigt de stad alle ouders aan om hun kin- deren zo vroeg mogelijk naar school te sturen om schoolse achterstand te ver- mijden.181. Zolang er bij kinderopvang toch wachtlijsten zijn, wordt voorrang gegeven aan werkende ouders – zowel tweeverdieners als alleenstaanden – en werkzoeken- den die een opleiding volgen met als doel intrede in de arbeidsmarkt.2.OnderwijsHet stadsbestuur is van mening dat de komende 6 tot 10 jaar van levensbelang zullenzijn voor het onderwijs in Antwerpen en dus voor de toekomst van de stad. Kinderenzijn de grondstof voor de toekomst van onze samenleving. We moeten erin slagen eengoed functionerend onderwijs te creëren voor een diverse samenleving. Daarom gaanwe voor een integrale netoverschrijdende aanpak en stelt het stadsbestuur een Ant-werps schoolpact voor waarbij we samen de uitdagingen voor het onderwijs in onzestad aanpakken.Deze zijn:• een proactieve structurele oplossing voor het capaciteitsprobleem en het nijpend tekort aan leraren;• een kwaliteitsvol onderwijs waarbij we investeren in talentontwikkeling van alle kinderen en leer-en taalachterstanden bij de basis structureel aanpakken;• een sterkere link tussen het onderwijs en de werkgelegenheid in onze stad, in de provincie, in Vlaanderen;• een maatschappelijke verankering van onze scholen in de buurt waarbij brede buurtscholen de stad als krachtige leeromgeving benutten en streven naar een brede integratie in de onmiddellijke omgeving.Essentieel voor de integratie is het uitdragen van een vorm van actief pluralisme, on-geacht het onderwijsnet. Het stadsbestuur ziet de verschillen tussen mensen als eenverrijking. Maar wij bouwen in de lessen, waar mogelijk, sterkere accenten in rondgemeenschappelijke basiswaarden: wederzijds respect, vrijheid, democratie, de uni-versele rechten van de mens zoals vrije keuze en vrije meningsuiting, gelijkheid man-vrouw, vrijheid van godsdienst en scheiding van kerk/staat en vrij wetenschappelijkonderzoek. Anderzijds moet aandacht geschonken worden in het levensbeschouwelijkeonderricht aan de diversiteit van religies en levensbeschouwingen en de noodzaak aaneen actieve dialoog, verdraagzaamheid, wederzijds respect en wederkerigheid.182. De stad dringt er bij de Vlaamse decreetgever op aan om zo snel mogelijk de formule huur(koop) mogelijk te maken zodat met bekwame spoed nieuwe capa- citeit kan worden gerealiseerd. Het uitgangspunt is een vrije schoolkeuze voor de ouders. Dit impliceert dat er voldoende capaciteit voor elk kind moet zijn,31/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 32. zowel wat betreft de schoolgebouwen als het onderwijspersoneel. De stad coör- dineert en pre-financiert desgevallend over de netten heen om het tekort aan plaatsen aan te pakken. Daarom wordt er nieuwe capaciteit gecreëerd op die plaatsen waar er tekorten zijn of die sterk bevraagd worden.183. Naast het capaciteitstekort is er ook een groot tekort aan leerkrachten. Er wordt een actief sensibiliserings- en rekruteringsbeleid voor het aantrekken van leerkrachten gevoerd.184. Bestaande schoolgebouwen worden indien rendabel op termijn duurzaam, eco- logisch en energiezuinig gerenoveerd.185. We onderzoeken de opportuniteit van de valorisatie van waardevolle schoolsites als dit goedkoper is dan renovatie.186. Scholen die over een bepaalde infrastructuur (zwembad, turnzaal, praktijkloka- len, enz.) beschikken, worden aangemoedigd deze meer ter beschikking stellen aan andere scholen. Op die manier kan het gebruik van de schaarse ruimte op- timaal benut worden. Het retributiereglement dient hiertoe aangepast te wor- den.187. Kinderen met een handicap moeten, indien mogelijk en gewenst door de ouders van het betrokken kind, maximaal geïntegreerd worden in het gewone onder- wijs.188. De stad zet met veilige schoolrouteplannen maximaal in op verkeersveiligheid van en naar school.189. Antwerpen is een havenstad, een industriestad, een stad voor technische knob- bels. We herwaarderen het technisch en het beroepsonderwijs in de stad en steunen actief opleidingen die uniek zijn. We gaan bovendien met alle onder- wijspartners op zoek naar extra ruimte voor technische campussen. De stad zal in nauwe samenwerking met de private sector een technische campus uitbou- wen op het knooppunt van stad en haven/industrie.190. Een aantal studierichtingen worden op Antwerps niveau netoverschrijdend her- vormd in functie van een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, zodat stages rechtstreeks kunnen leiden tot werk.191. Er wordt in overleg met de Vlaamse overheid bekeken of in Antwerpen een pi- lootproject kan worden opgezet om het systeem van deeltijds werken/deeltijds leren uit te breiden naar de industrie. De stad kan hierin een belangrijke rol spelen om draagvlak te vinden bij partners uit het sociaal beleid, jongerenbeleid en de arbeidsmarkt. Het project “Samen aan de meet” is hiervan een voorbeeld.192. Voor jongeren die alsnog hun secundair diploma niet zouden halen, zoeken we samen met de onderwijsraad, CVO’s en de VDAB naar nieuwe mogelijkheden om hun competenties te ontwikkelen en te valideren.193. Goed opgeleide onderhoudstechnici zijn cruciaal in het kader van het versterken van de concurrentiepositie en de verdere duurzame ontwikkeling van de hier gevestigde industrie. Daarom zal het onderwijsveld (zowel secundair als hoger32/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 33. onderwijs) samen met de sector participeren in de oprichting van een competen- tiecentrum voor de kennis, ontwikkeling en verspreiding van onderhoudstech- nieken. Dit binnen het kader van de Talentenfabriek.194. De stad onderneemt netoverschrijdend initiatieven om de doorstroming door- heen de schoolcarrière te verbeteren en het zittenblijven te beperken.195. Een verlengde schooldag is voor iedereen een meerwaarde. De stad wil een in- tense samenwerking uitbouwen met externe partners zoals bv. het deeltijds kunstonderwijs, cultuurverenigingen, privé́-partners, ... . Vooral voor leerlingen uit achterstandsgroepen kan dit een belangrijke stimulans zijn. Niet zozeer om jongeren “van straat te houden”, maar om kinderen, ook kansarme kinderen, via school de kans te geven om zich veelzijdig te ontwikkelen en hun talenten ten volle te ontplooien.196. Kennismaking met kunst en cultuur behoort tot de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Kunst en cultuur dragen niet alleen bij aan talent- ontwikkeling op kunstzinnig en cultureel gebied, maar ook aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling. Daarmee is cultuureducatie een onontbeerlijk element in het Antwerpse onderwijsbeleid, waar oog moet zijn voor het aanwezige potentiële talent, zodat verdere talentontwikkeling gestimuleerd wordt en doorstroming bevorderd wordt.197. We zetten de strijd tegen schooluitval, die vaak begint met spijbelgedrag, on- verkort verder. Een nultolerantie voor spijbelaars, kinderen die op jonge leeftijd van school gehouden worden en voortijdige schoolverlaters wordt gekoppeld aan laagdrempelige opvoedingsondersteuning die in de eerste plaats ouders bewust maakt van het belang van een goede opleiding en vorming voor hun kinderen.198. Stageplaatsen zijn onmisbaar om leerlingen en werkzoekenden werkervaring te laten opdoen. De stad en het OCMW zoeken samen met de bedrijven naar de meest optimale manier van samenwerken.199. De bestrijding van jeugdwerkloosheid wordt verdergezet door jongeren te stimu- leren om verder te leren en een opleiding af te ronden. Het streefdoel moet zijn dat alle jongeren onder de 25 jaar een opleiding, een baan of een leer/werkplek vinden.200. De stad wil alle kinderen gelijke kansen geven en spant zich daarom in om de concrete lokale inschrijvingspraktijk af te stemmen op de filosofie van het nieu- we decreet. We willen een representatieve samenstelling van de schoolbevolking in relatie tot de onmiddellijke omgeving. Belangrijk in het nieuwe inschrij- vingsdecreet is het principe van een sociale mix. Op die manier krijgen alle kin- deren dezelfde kansen. Daarnaast houden we meer rekening met het geogra- fisch element. Met deze dubbele contingentering kunnen we dus ook niet-SES kinderen voorrang geven.201. Het lokale overlegplatform (LOP) vervult een cruciale rol op het terrein. Zij leg- gen vast hoe de procedure zal verlopen en welke percentages in het licht van de contingentering zullen gebruikt worden. We streven naar een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende bevolkingsgroepen in het LOP. De33/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 34. stad zal ijveren voor een schoolpopulatie die alle kinderen – al dan niet kans- arm – vertegenwoordigt.202. Het doel van de brede buurtschool is een duurzame verankering in de buurt. Dit is het te volgen model voor het bouwen van nieuwe infrastructuur. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt multifunctionaliteit en efficiënt ruimtegebruik vanaf de start meegenomen.203. Buiten de lesuren moet het voor derden mogelijk zijn om (tegen betaling) ge- bruik te maken van de schoolgebouwen en/of infrastructuur. Het retributiere- glement dient hiertoe aangepast te worden. Zo kan de school door het ter be- schikking stellen van haar gebouwen en lokalen aan plaatselijke verenigingen (theater, sport, socioculturele verenigingen,…) mee bijdragen aan de gemeen- schapsvorming in de eigen buurt. We maken van een speelplaats een speel- of buurtplein na schooltijd, en laten verenigingen uit de buurt gebruik maken van turnzalen en klaslokalen. Via het systeem van sleuteldragers stellen we infra- structuur open voor verenigingen en de buurt. Op die manier kan het gebruik van de schaarse ruimte optimaal benut worden.204. Scholen, ouders, leerlingen, leraren, politie en stad streven samen naar het bannen van geweld, wapens en drugs op school. Een goed contact met de pre- ventiediensten van de lokale politie is hiervoor essentieel. We werken verder aan een veilige schoolomgeving. De afgesloten protocolovereenkomsten moeten geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd worden.205. Antwerpen internationaliseert steeds meer op de schoolbanken. Het proces om iedereen deel te laten uitmaken van onze gemeenschap kan niet vroeg genoeg beginnen. Voor kinderen met een taalachterstand, is het probleem dubbel. Niet alleen hebben zij een moeilijke dagelijkse interactie met de omgeving, het is voor hen moeilijk om inhoudelijk te volgen op school, met al te vaak een onnodi- ge leerachterstand tot gevolg. De stad stimuleert daarom kleuterparticipatie, met de focus op taal en leervaardigheden die kinderen zullen helpen succesvol te starten in het lager onderwijs. In het lager onderwijs dient een nog betere be- geleiding en evaluatie van de anderstalige nieuwkomers te komen om ieder kind de juiste ondersteuning te bieden. Gezien de grote aantallen anderstaligen in scholen dringt een specifieke structuur zich op vanaf het 5de leerjaar. Hier- voor kunnen middelen van het flankerend onderwijsbeleid ingezet worden.206. Antwerpen laat haar kinderen niet los. Daarom worden speciaal voor nieuwko- mers nog extra taallessen en ondersteuning voorzien buiten de normale lesuren. Ouders worden hier actief bij betrokken, want ook voor hen is kennis van de Nederlandse taal belangrijk voor het slagen van hun kinderen. De stad zet ver- der in op projecten en organisaties die met vrijwilligers Nederlandse taallessen voor ouders en kinderen (ook uitgebreid naar weekends en vakantieperiodes) en/of huistaakbegeleiding aanbieden.207. De begeleiding en evaluatie van anderstalige nieuwkomers in het basisonder- wijs dient meer en beter gestructureerd te worden. Kinderen moeten fier zijn op hun vermogen goed en keurig Nederlands te spreken en te schrijven. Maar Antwerpen is tevens een wereldcentrum en moet die troef uitgespelen, ook in het onderwijs. Meertaligheid is belangrijk. Goede kennis van minimum twee34/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 35. moderne vreemde talen moet extra gestimuleerd worden. Een taalportfolio, naar Europees model, die zowel het niveau van de kennis van het Nederlands, van moderne vreemde talen als van de thuistaal omvat, is een handig instru- ment om de talenkennis van elk kind in kaart te brengen. Daarnaast moet in de basisschool de focus gelegd worden op de ontwikkeling van vaardigheden inzake rekenkunde en wiskunde. Dit is essentieel voor het vermijden en wegwerken van leerachterstanden.208. De stad stimuleert de netoverschrijdende samenwerking ten einde te voorzien in ochtend- en avondopvang voor kinderen van werkende ouders.3.StudentenWe gaan van een stad met een universiteit en hogescholen naar een “studentenstad”.De stad zal alles in het werk stellen om een veel intensere kruisbestuiving tussenstad, universiteit en hogescholen te bereiken. Een metropool als Antwerpen moet ophet vlak van voortgezet onderwijs een uitgesproken internationale ambitie hebben. Wewillen aantrekkelijk zijn voor buitenlandse studenten in het algemeen en meerspecifiek in de sectoren waar we sterk in zijn, zoals de (creatief) economischerichtingen.209. Antwerpen heeft de ambitie om een aantrekkelijke en aangename studenten- stad te zijn en wil zich kunnen meten met Leuven en Gent. De focus moet daar- bij liggen op richtingen die in het profiel van Antwerpen passen, zoals creatieve (mode, design, architectuur, diamant, productontwikkeling, ...) en technische (maritieme, industriële, …) opleidingen.210. Studenten en hun vertegenwoordigingen worden nauwer betrokken bij de be- leidsbeslissingen die een rechtstreekse impact hebben op hun verblijf in de stad. Door hen nu al te beschouwen als volwaardige burgers van de stad, stimuleren we hen om ook na hun studies in Antwerpen te blijven wonen.211. Jongeren die starten met werken (o.a. afgestudeerden) worden ondersteund bij hun eerste zoektocht naar een aangepaste woonst in de stad. Bijvoorbeeld via kluswoningen, woningen “in casco” die AG Vespa aanbiedt of extra stimulansen voor wonen boven winkels.212. Er zijn méér kwalitatieve huurkamers voor studenten nodig. De stad moedigt daarom private investeringen op de markt van de studentenhuisvesting aan.213. De stad ondersteunt jong ondernemerschap door in samenwerking met de hoger onderwijsinstellingen een project op poten te zetten dat innovatief ondernemer- schap vanuit de studenten aanmoedigt.214. De stad zal een ondersteunende rol spelen in de communicatie tussen de diverse Antwerpse kenniscentra en het bedrijfsleven. Industriële valorisatie van weten- schappelijke kennis biedt het bedrijfsleven een toegevoegde waarde en plaatst het Antwerps onderzoek op de internationale kaart.35/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 36. 215. De stad zet meer in op de aanwezige expertise. Aan de instellingen kan worden gevraagd welke experten kunnen worden benaderd voor adviezen op econo- misch, sociaal, cultureel en recreatief vlak. Dat geldt evenzeer voor onderwijs, volksgezondheid, urbanisatie, marketing, veiligheid en integratie van allochto- nen. Op die manier willen we de verhouding tussen academici en stadsbeleid bevorderen.216. Initiatieven zoals de interfacedienst en het Universitair Centrum Antwerpen (UBCA), die zich bevinden op het raakvlak tussen de academische werelden en de bedrijfswereld, dienen uitgebreid te worden. Hoger onderwijs en bedrijfsle- ven ontwikkelen best samen een strategie voor de creatieve economie. Ook hier helpt de stad de contacten te leggen en neemt zij de succesvolle sectoren van de Antwerpse economie actief mee in haar city marketing.4.Zelfstandige ondernemersDe stad hecht belang aan alle ondernemers en wil een beleid voeren dat zelfstandigeondernemers extra kansen geeft. Zelfstandig ondernemers – of het nu gaat om vrijeberoepen of uitbaters van buurtwinkels, speciaalzaken, horeca of andere diensten –zijn voor de stad van belang. Zij voorzien in een aanbod voor de Antwerpenaar zelf envoegen authentieke accenten toe aan de economische uitstraling van onze stad. Daar-om richten we onze inspanningen in het bijzonder op het stimuleren van een sterk on-dernemerschap.217. De papierwinkel voor het opstarten van een zaak wordt vereenvoudigd. De stad geeft een goede startersbegeleiding, ondersteuning en dienstverlening aan (be- ginnende) ondernemers via het ondernemings- en bedrijvenloket. Dit wordt nog geoptimaliseerd door het inzetten van een accountmanager.218. De stad hecht belang aan haar lokale economie door ondernemers actief te be- trekken bij het beleid en de implementatie van maatregelen die hen aanbelan- gen. Hierbij gaat er bijzondere aandacht naar goede communicatie en overleg in het kader van openbare werken.219. Antwerpen wil zich nog meer opwerpen als dé shoppingstad van Vlaanderen. Om dit te bereiken, worden de winkelstraten gerevitaliseerd. Er wordt op een weloverwogen manier bekeken of stadseigendommen in winkelstraten niet kunnen worden gevaloriseerd. De bereikbaarheid en parkeermogelijkheden worden niet vergeten. Ook in de districten kiezen we voor sterke winkelkernen en aantrekkelijke markten.220. De stad wil wettelijk erkend worden als toeristisch centrum. In overleg met de handelaars worden de openingsuren uitgebreid. Alle initiatieven van koopavon- den om te shoppen en voor horecabezoek worden gestimuleerd.221. Terrassen zijn een grote troef voor Antwerpen als bruisende stad. Het terras- senreglement zal geëvalueerd worden in overleg met de sector.222. De reglementering van de horeca moet vereenvoudigd worden. We streven tege- lijk naar een vereenvoudiging van de vergunning en de reglementering voor ho- reca-uitbaters. Alle stedelijke vergunningen worden in één vergunning geïncor-36/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 37. poreerd waaraan meteen ook één horecabelasting wordt gekoppeld die de be- staande vestigingsbelasting en tapperijtaks vervangt.223. We ontwikkelen een actiever beleid rond ambulante horeca, seizoens- en eve- nement-gebonden activiteiten.224. In geval van overlast en tijdens bepaalde evenementen kan tijdelijk in bepaalde zones een verbod op alcohol in nachtwinkels na 22 uur en een verbod op het op straat consumeren van alcohol ingesteld worden.225. De stad handhaaft strenge uitbatings- en vestigingsvergunningen voor imago- verlagende handelszaken.5.EconomieIn de razendsnel veranderende wereldeconomie waarin steden en regios op hetscherpst van de snee met elkaar concurreren is een efficiënte en meedenkende over-heid een kritische succesfactor. Efficiëntie is nodig om te kunnen ondernemen zonderoverbodige papierwinkel en te veel regeltjes. We moeten blijven investeren in onze we-reldhaven, de diamant en de chemie. Tezelfdertijd maken we ons economisch weefselmeer divers en boren we de opportuniteiten in de creatieve economie (mode, design,media, universitaire spin-offs, ...), cleantech (duurzame energie en nutssector) maarook diensten (gezondheidszorg) aan. In al die sectoren kunnen we duurzaam én metslimme technologie het verschil maken.226. De band tussen bedrijfsleven en onderwijs wordt versterkt door het afstemmen van opleidingstrajecten op de noden van de industriële arbeidsmarkt. Hierdoor kan het technisch en beroepsonderwijs en het hoger onderwijs naadloos aanslui- ten bij de competenties die het bedrijfsleven nodig heeft. Lacunes in het onder- wijsaanbod, zoals bijvoorbeeld een specifieke opleiding voor de chemische, mari- tieme, logistieke en diamantsector, moeten aangepakt worden. De industrie en de maritieme en logistieke sector wordt immers geconfronteerd met een acuut tekort aan goed opgeleide en gemotiveerde arbeidskrachten die over voldoende talenkennis beschikken. Stages in het bedrijfsleven en gastcolleges van specia- listen uit het bedrijfsleven zijn waardevolle uitwisselingen. De stad faciliteert als go between de gesprekken tussen onderwijs en bedrijfsleven.227. Spin-offs en pilootbedrijven krijgen alle kansen om te gedijen en door te groeien. De stad ondersteunt hier alle initiatieven en gaat op zoek naar geschikte ruimte voor deze bedrijven.228. Op Petroleum Zuid komt een duurzaam bedrijventerrein “Blue Gate” met nieu- we watergebonden en innovatieve industrie en logistiek, en een onderzoeks- en incubatiecentrum duurzame chemie (HEXAGON). In het kader van het Witboek Nieuw Industrieel Beleid wordt werk gemaakt van een flankerend innovatiebe- leid om ‘de Fabriek van de Toekomst’ te realiseren.229. De stad zal er alles aan doen om de gangmaker te zijn in het FISCH-project, zo- dat de specialisatie in de chemiesector wordt versterkt en het industrieel weef-37/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 38. sel in en rond Antwerpen op lange termijn wordt behouden. De stad werkt volop aan het behoud van de internationale industrie. In samenspraak met alle acto- ren zullen we een coherente langetermijnstrategie hieromtrent uittekenen. Antwerpen werpt zich op als trekker van de projecten van het “Witboek Nieuw Industrieel Beleid” van de Vlaamse Regering.230. Wij ondersteunen Antwerp Headquarters om meer internationale ondernemin- gen en hoofdkwartieren naar Antwerpen te halen. Naast het zoeken van hoofd- kantoren wordt ook ingezet op de retailsector, de marketing- en salesafdelingen en de shared service centers. Antwerp Headquarters legt contacten met bedrij- ven en sectororganisaties uit de diamantsector in de doellanden om de veranke- ring van Antwerpen als diamantcentrum te benadrukken, nieuwe kantoren aan te trekken en de werkgelegenheid in de sector aan te zwengelen.231. Op de best geschikte locaties wenst de stad ruimte te creëren voor grootschalige distributie en bovenlokale handel. Op de Boomsesteenweg, Bredabaan en aan de Noorderlaan wenst de stad hiervoor bijkomende ruimte te maken in de zones voorzien in het strategisch-Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. De bestaande situatie kan worden geregulariseerd en nieuwe ontwikkelingen kunnen worden toegestaan, op voorwaarde dat ze het interne stedelijk commerciële weefsel niet beconcurreren.232. We erkennen het belang van internationale scholen in de Antwerpse regio voor onze economie. Er komt een speciaal expat-loket dat buitenlandse werknemers van bij hun aankomst helpt – bv. inschrijven via een betalend snelloket– zodat ze zich onmiddellijk in Antwerpen thuis voelen.233. Er komt een actief beleid om leegstaande bedrijfs-, handels- en kantoorpanden te herbestemmen.234. We verlengen en promoten de renovatietoelagen met focus op handelspanden in districtskernen. Ook veiligheids- en toegankelijkheidsinvesteringen komen in aanmerking.6.HavenDe Antwerpse haven is, met haar industriële en logistieke bedrijven, de grootstewerkgever van Antwerpen. Ze is meteen ook de grootste economische motor van hetland. De stad vindt een hechte band met het Gemeentelijk Havenbedrijf van levensbe-lang en blijft voluit kiezen voor een stevige lokale verankering.235. Het versterken van de concurrentiepositie van de Antwerpse haven én haar ge- bruikers is essentieel voor een duurzame tewerkstelling. De Antwerpse haven moet een betrouwbare, kwaliteitsvolle, duurzame en kosten-competitieve scha- kel zijn in de globale toeleveringsketen van verladers. Dat vergt een performant aanbod aan diensten en infrastructuur dat minimum op hetzelfde niveau staat als de onmiddellijke concurrenten binnen de range. Het Gemeentelijk Havenbe- drijf legt zich daarbij in de eerste plaats toe op die diensten en infrastruc- tuur die tot haar onmiddellijke invloedsfeer behoren. Maar het Gemeentelijk38/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 39. Havenbedrijf is ook een actief belangenverdediger voor een brede set aan rand- voorwaarden (vereenvoudiging van het handelsverkeer, vlotte mobiliteit naar het voor- en achterland,...) die tot de bevoegdheid van andere beleidsniveaus ho- ren.236. De stad en het Gemeentelijk Havenbedrijf ondersteunen projecten met een stra- tegisch belang voor de Antwerpse haven in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF) en de Trans-Europese netwerken. Dit om de rol van de haven als logistieke draaischijf in Europa te versterken.237. Voor het gehele havengebied zal – in afwijking van de stedelijke bouwcode – een haven-specifieke code worden uitgewerkt. De code beoogt zowel een kwaliteits- volle inrichting van het gebied als rechtszekerheid voor de vergunningsaanvra- ger en ondersteunt aldus de verdere haven-economische en industriële ontwik- keling.238. Vanuit het eigen sterke merk “Haven van Antwerpen – Port of Antwerp” be- houdt het Gemeentelijk Havenbedrijf een open blik op de omliggende havens binnen de range. De haven van Antwerpen voert in de eerste plaats een open dialoog met de andere Vlaamse havens Gent en Zeebrugge-Oostende, waarbij vormen van samenwerking worden bekeken. Deze samenwerking moet versterkend werken voor de logistieke troeven van Vlaanderen.239. De haven zet naast uitbreiding ook in op inbreiding (uitbreiding binnen de hui- dige grenzen) en het aantrekken van minder ruimte-opslorpende initiatieven om zo te komen tot een intensiever en efficiënter grondgebruik. Hierbij wordt voorkeur gegeven aan activiteiten met een hoge toegevoegde waarde.240. Het afgebakend Antwerps maritiem gebied op Linker- en Rechteroever heeft een eenheid van bestuur door het Gemeentelijk Havenbedrijf. Met de MLSO zal het Gemeentelijk Havenbedrijf de verdere maritiem-industriële ontwikkeling in het daartoe bestemd gebied tot uitvoering brengen. De realisatie van de "Ont- wikkelingszone Saeftinghe" wordt verder voorbereid en ingevuld.241. De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf speelt een belangrijke rol in het toezicht houden op, adviseren en controleren van het management van het Gemeentelijk Havenbedrijf. Inzake deugdelijk bestuur worden verdere stappen gezet door de raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf open te stellen voor externe bestuurders die aan bestuurdersverantwoordelijk- heid een reële invulling geven. (Externe) bestuurders moeten een aantoonbare expertise hebben op het vlak van o.a. accountantscontrole, risicobeheer, HR- management en arbeidsverhoudingen, juridische zaken en corporate governan- ce, nautisch-maritieme zaken, kennis van industrie, petrochemie en logistiek en openbaar bestuur. We beogen hiermee ook een denkproces over het functio- neren van het Gemeentelijk Havenbedrijf in functie van de aan de haven ge- bonden economie.242. We zijn als stad in symbiose met onze haven. We geven en creëren alle kansen voor de duurzame groei van de haven. Om het succes van de haven te bestendi- gen is duurzaamheid een must. De haven zal haar toekomstvisie enten op de drie P’s: people/planet/profit. Inzetten op hernieuwbare energie en het opmaken39/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 40. van een fijnstofactieplan zijn concrete aanzetten hiertoe. De stad werkt aan de toegankelijkheid van haar haven naar zee en hinterland. Ze wil ook de rol van Antwerpen als binnenvaarthaven versterken.243. De haven behoudt haar voortrekkersrol op vlak van luchtkwaliteit en speelt de- ze verder uit. Zo is er ruimte voor intelligent energieverbruik en -productie. We verduurzamen het energiegebruik in de haven. Walstroom wordt ook ter be- schikking gesteld van zeeschepen i.p.v. het laten draaien van dieselmotoren. De stad steunt de uitvoering van het Brabo-project van Elia. We onderzoeken mee of en hoe bedrijven in het havengebied best hun overtollige warmte kunnen re- cycleren.244. Het succes van de haven hangt samen met een performante werking van alle schakels in de nautische en logistieke keten: loodsen, slepers, sluiswachters, bootmannen en havenarbeiders. De stad zal zich inspannen om waar ze kan met alle betrokken overheden en stakeholders deze werking nog te verbeteren en in ieder geval blokkades van de haven te allen prijze te vermijden.245. We buiten onze wereldhaven ook volledig uit als toeristisch visitekaartje. Met de ontwikkeling van het Eilandje en de Cadixwijk brengen we de historische band met haven maximaal in het straatbeeld. Tegelijk maken we de haven in het stadsbeeld zichtbaar als een aantrekkelijke werkplek. De stad organiseert samen met het Gemeentelijk Havenbedrijf initiatieven om de haven bekender te maken en aldus het maatschappelijk draagvlak te versterken bij een nationaal en internationaal publiek. Daarom vraagt de stad het Gemeentelijk Havenbe- drijf haar inspanningen op dat vlak te intensifiëren.7.LuchthavenDe stad gelooft in de toekomst van de regionale luchthaven als belangrijkeondersteuning voor de Antwerpse economie.246. De stad zal de ondertunneling van de Krijgsbaan opvolgen. Om een rechtszeker investeringsklimaat te bevorderen, wil ze de plannen voor de LOM (Luchtha- venontwikkelingsmaatschappij) en LEM (Luchthavenexploitatiemaatschappij) zo snel mogelijk uitgevoerd zien. We verwijzen hierbij naar het Vlaams Regeer- akkoord. Samen met de werken voor de aanpassing aan de luchtvaartveilig- heidsnormen van de startbaan, wordt ook de ontwikkeling van een KMO/kantorenzone mogelijk gemaakt.8.ToerismeDe stad wordt nationaal en internationaal gepromoot als creatieve stad, met een brui-send cultureel leven, gevarieerde uitgaansmogelijkheden, een rijk shoppingaanbod ental van historische en toeristische trekpleisters. We zoeken de synergie tussen toeris-tische en economische promotie.40/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 41. 247. De stad speelt in op de internationale marketingtrends, maakt gebruik van ac- tuele online en offline marketingtechnieken en zet in op internationale netwer- king. De stad werkt hiertoe samen met toerismepartners als Toerisme Vlaande- ren, de vzw Kunststeden Vlaanderen en de provincie Antwerpen. Ook internati- onale partners die Antwerpen in haar toeristische missie ondersteunen zullen betrokken worden.248. Antwerpen verdient een bruisend nachtleven. Daarom hebben we, naast duide- lijke afspraken met uitbaters, een aantal plaatsen nodig waar het nachtleven wat meer ruimte krijgt en uitgaan aantrekkelijker wordt door zaken te groepe- ren.249. We bouwen het meeting- en beurzentoerisme verder uit met de Universiteit Antwerpen, de hotelsector en andere partners, en zetten samen in op een actie- ve werving van meerdaagse internationale events en congressen.250. Een vernieuwde Koningin Elisabethzaal geeft opportuniteiten voor een her- nieuwde focus op congres- en evenemententoerisme.251. We scheppen de voorwaarden voor de duurzame ontwikkeling van het beurzen- complex Antwerp Expo, met aandacht voor de uitbreiding van de parkeerfacili- teiten.252. Het Hotel en Congrescentrum Elzenveld wordt ingepast in het toerismeverhaal van de stad.253. Antwerpen zal haar unieke situatie als stad aan de stroom optimaal uitspelen via het Red Star Line Museum, de herontwikkeling van het droogdokkenpark, de museumhaven, watergerelateerde events zoals de Tall Ships Race, de ver- schillende jachthavens,…. We zetten maximaal in op zowel zeecruises als rivier- cruises in een versterkte samenwerking met het Gemeentelijk Havenbedrijf via Antwerp Cruise Port.254. Antwerpen heeft nood aan een grote, kwalitatieve camping met tal van recrea- tieve mogelijkheden. Op Linkeroever is hiervoor voldoende ruimte. Deze cam- ping krijgt deze legislatuur een vaste stek.255. In overleg met de districten en de provincie werkt de stad lokale en groene toe- rismeprojecten (wandel- en fietsrecreatie) uit die ook de Antwerpenaar zelf sti- muleren om zijn/haar stad, district of groene parels te verkennen. Antwerpen wordt daarnaast gepromoot als begin- of eindpunt en tussenstop voor fiets- en wielertoerisme. Er wordt daarbij ingespeeld op het feit dat er zich op het Ant- werps grondgebied wel een tiental knooppunten van het nationale en internati- onale fietsroutenetwerk bevinden. Hotels en gastenkamers worden aangemoe- digd om te zorgen voor passende voorzieningen voor fietstoeristen.256. De stad wil de oude grandeur van het Sint-Annastrand herstellen door de uit- breiding van de recreatieve zone. Hiervoor zal worden samengewerkt met de privésector. Zodoende zal het Sint-Annastrand weer een bekende, druk bezochte en vlot bereikbare trekpleister worden. Bij de dijkwerken wordt het Sint- Annastrand doorgetrokken tot aan de jachthaven.41/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 42. 257. B&B-formules zoals gastenlogies, gastenkamers, vakantiewoningen en vakan- tielogies nemen - naast de ‘klassieke’ hotels - een steeds belangrijkere plaats in binnen het toeristische verblijfsaanbod. De stad wil het tot stand komen van het vergunde aanbod van deze kwalitatieve, kleinschalige logies stimuleren en promoten in binnen- en buitenland. Nieuwe aanbieders worden begeleid in het zetten van de noodzakelijke administratieve stappen, het verkennen van de markt en het ontwikkelen van arrangementen die aansluiting vinden bij het rijke toeristische aanbod (culinair, cultureel, evenementen,…) in de stad.258. De stad promoot alle toeristische attracties die de stad aantrekkelijk maken, of dit nu initiatieven zijn van de stad, de provincie, de Vlaamse overheid of pri- vaat.259. We zoeken een plaats waar de nodige faciliteiten voor kampeerwagens worden voorzien.260. De stad zal lobbyen om casino’s op de cruises open te houden. We onderzoeken de mogelijkheden voor de uitbating van een groot, kwalitatief casino in Antwer- pen.261. De stad zal de Antwerp City Card beter verkopen en de mogelijkheden uitbrei- den. Zo moet de kaart toegang kunnen verschaffen tot het openbaar vervoer en de Velo’s en moet ze veel beter op de markt gezet worden door meer distributie- kanalen en een échte onlineverkoop.262. De retributie op verhuurde kamers wordt hervormd naar een city tax die per persoon en per overnachting wordt geheven door de logiessector bij de klant en doorgestort wordt naar de stad.263. De stad wil een specifiek accountmanagement opzetten voor nichemarkten zoals jongeren-, rugzak- en holebitoerisme.264. Rubens, en bij uitbreiding het thema barok, is het uithangbord voor cultureel Antwerpen. De stad wil zich internationaal nog nadrukkelijker en permanent op dit thema profileren, een evenementenprogramma uitwerken vanaf 2013 tot en met de heropening van het KMSKA in 2018, specifieke producten in functie van citytrippers en meetingtoerisme ontwikkelen, en zomerscholen met Rubens en barok als thema opzetten. Om dit te realiseren is een accountmanagement noodzakelijk.265. De stad zal vervoersmaatschappijen als De Lijn en de NMBS en de luchthaven- exploitanten sensibiliseren voor de noden van (inter)nationale reizigers en wenst in samenwerking (piloot)projecten op te zetten. Internationale treincar- riers als Eurostar, Thalys, Fyra en luchtvaartcarriers als Brussels Airlines en anderen worden gestimuleerd om samen met de stad bestemmingspromotie te voeren en vlot voor- en natransport te voorzien.42/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 43. 9.DiamantAntwerpen is het grootste diamanthandelscentrum ter wereld. Maar liefst 80% van deruwe diamant en 50% van de geslepen diamant wordt via Antwerpen verhandeld. Dejaarlijkse omzet bedraagt meer dan €42 miljard (2011). Diamanten zijn goed voor 5%van de Belgische export en creëren voor België een toegevoegde waarde van €1.5 mil-jard. Hiermee is de diamant het 1ste Belgische exportproduct buiten de EU en hetvoornaamste product van de Belgische handel met India, China en Rusland. De regi-onale impact van de sector wordt geschat op meer dan 34.000 banen in Vlaanderen.De Antwerpse diamantsector is wereldleider in de naleving van diamant-complianceen staat garant voor een high- end nicheproductie. In kort: diamanten zijn een ico-nisch facet van de reputatie en het imago van Antwerpen. De sector heeft een uitgesp-roken internationaal karakter en de stad wil dat Antwerpen ook in de toekomst hetwereldcentrum van de diamanthandel blijft. De kritische massa in handelsvolumesmoet behouden en versterkt worden.266. Diamant blijft verankerd in de stadsadministratie, meer bepaald als pijler dia- mant in het bedrijf Actieve Stad. Diamant verdient een gerichte benadering als één van de belangrijkste economische sectoren.267. Via structurele samenwerking met de vertegenwoordigers uit de sector wil Antwerpen het wereldcentrum van de diamanthandel blijven. De stad stemt de acties met betrekking tot de diamantsector af met de provincie, zodanig dat de inspanningen van de lokale overheden elkaar kracht bijzetten. Voor de punten uit het masterplan 2020 van de diamantsector werken we waar mogelijk geza- menlijke projecten uit. De stad werkt zoveel als mogelijk voorwaardenschep- pend ten aanzien van de groeikansen van de sector om bedrijven die werkgele- genheid en toegevoegde waarde creëren, aan te trekken. Om gericht beleid te voeren worden regelmatig socio-economische outputgegevens over de diamant- sector opgemaakt.268. In samenwerking met de diamantsector vechten we voor de internationale er- kenning van Antwerpen als hoofdstad voor de handel in diamant. De stad ver- dedigt hiertoe de belangen van de diamantsector op andere bestuursniveaus, het centraal stellen van compliance en maatschappelijk verantwoord onderne- men en legt daarvoor de brug naar de andere belangrijke economische sectoren in Antwerpen. De verdere uitbouw van het VN-opleidingscentrum voor maat- schappelijk verantwoord ondernemen in Antwerpen is hiertoe één van de in- strumenten.269. Diamant wordt zo vaak als mogelijk meegenomen als deuropener in protocollai- re en business to businessrelaties op binnen- en buitenlandse fora. De stad helpt de sector om bijkomende internationale sectorcongressen en handelsbeur- zen voor diamant en diamantjuwelen in de volgende jaren aan te trekken.270. De stad neemt concrete acties waar nodig inzake marketing en communicatie. Diamant wordt beklemtoond als een unieke troef in de internationale communi- catie- en marketingstrategie van de stad.271. Antwerpen wil op innovatief vlak inzake niveau van diamantbewerking een voorbeeldfunctie blijven vervullen. De diamantsector heeft nood aan een nieuwe instroom van hooggekwalificeerde diamantbewerkers. De stad faciliteert daar-43/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 44. toe de samenwerking tussen de scholen en de sector inzake opleiding, een ver- beterd opleidingsaanbod en een begeleide uitstroom naar de werkgevers.272. De stad verhoogt de leefbaarheid in de diamantwijk door kwalitatieve infra- structuurprojecten – in het bijzonder op de site Pelikaan – en verfraaiingsingre- pen in de Diamond Square Mile. Om de mondiale uitstraling van het Antwerps diamantcentrum te benadrukken gaan we na of we de straten in de diamant- wijk het statuut van bovenlokaal belang kunnen geven.273. Het veiligheidsprotocol voor de diamantwijk wordt door de ondertekenende partners (de diamantsector, het lokaal en federaal bestuur, de lokale en de fede- rale politie) geactualiseerd en geïmplementeerd. De stad wil de veiligheid in de diamanthandel garanderen door:• het uitwerken van specifieke interventieplannen voor de meest voorkomende vormen van zware criminaliteit in de diamantwijk;• de inzet van moderne technologieën die een extra beveiligde laag rond de dia- mantsector aanbrengen;• het opzetten van een geïntegreerd veiligheidsoverleg tussen stad , politie en di- amantsector;• het verder uitbouwen van de internationale informatie-uitwisseling met veilig- heidsdiensten uit andere belangrijke diamantcentra.274. Een actieplan voor de verbetering van de uitstraling van detailhandel (zowel juwelen- als andere kleinhandel) en horeca in de diamantwijk wordt voorbereid.275. Ten aanzien van de consument in het algemeen en de toeristische reisindustrie in het bijzonder is de ontwikkeling van een ethisch kwaliteitslabel gewenst.276. De stad speelt samen met de sector de diamant toeristisch uit. De nodige aan- dacht gaat naar de ontwikkeling van één of meerdere toeristische producten rond diamant en de diamantwijk. Een bezoek aan de diamantwijk moet een ech- te stadservaring worden. De herlocatie van het provinciaal Diamantmuseum en het verbreden van de museale functie is hierin een belangrijk speerpunt. Daar- om zien we in de herlocatie van het Diamantmuseum een opportuniteit om deze strategisch in te planten in de diamantwijk, met daaraan een onthaalcentrum gekoppeld.10.Werk en activeringArbeidsparticipatie wordt door de stad gepromoot als de beste uitweg uit armoede ensociale uitsluiting én als een belangrijke weg tot zelfontplooiing van het individu. Wezetten in op het wegwerken van de arbeidsmarktparadox waarbij teveel jobs niet inge-vuld raken terwijl er een hoge (jeugd)werkloosheid in Antwerpen is. Alleen zo kanAntwerpen als economische motor met haar haven en industrie verder groeien enkunnen we een dynamiek van opwaartse sociale mobiliteit creëren. Een gebrekkig be-grip van de Nederlandse taal is de belangrijkste drempel voor een succesvol intrede inde arbeidsmarkt. De kennis van het Nederlands wordt dan ook als absolute toppriori-teit naar voor geschoven bij de activering van werklozen.44/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 45. 277. De stad, het OCMW en de VDAB zorgen ervoor dat iedereen op maat begeleid wordt naar een reguliere job, bijvoorbeeld via een eerste ervaring in de sociale economie. Uitkeringsgerechtigden die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt worden geacht om alle kansen te grijpen die de toegang tot de reguliere ar- beidsmarkt kunnen bevorderen.278. Leefloners en art. 60-ers worden door het OCMW steeds actief naar werk geleid. Een leefloon is niet bedoeld als levenslange uitkering, maar als een tijdelijke opvang voor wie het echt nodig heeft. In ruil voor dat leefloon vragen we aan de ontvangers om inspanningen te leveren om werk te vinden, dan wel om vrijwil- lig werk te doen. Werken biedt immers de beste en meest structurele kans op maatschappelijke integratie en bescherming tegen armoede.279. Het project "Nederlands op de werkvloer" zoals momenteel door de VDAB wordt toegepast, is een te volgen voorbeeld. De kennis van het Nederlands is een abso- lute topprioriteit bij de activering van werklozen, bij werkzoekenden, bij star- ters, … . Kortom bij iedereen die via opwaartse sociale mobiliteit zijn capacitei- ten ten volle wil ontplooien. We werken daarom horizontaal aan het verder uit- bouwen van het aanbod taalcursussen, bv. avondcursussen en weekendcursus- sen voor werkenden. Voor anderstalige werklozen is het aangewezen dat zij ook in de schoolvakanties les krijgen.280. Met studenten die genieten van een leefloon worden afspraken gemaakt over het volgen van lessen en het behalen van resultaten. Ze worden begeleid om tij- dens het weekend of in de vakantie een studentenjob die verzoenbaar is met hun studielast aan te nemen.281. De stad is vragende partij dat langdurig werklozen hun specifieke kwaliteiten aanwenden ten behoeve van de stadsgemeenschap.282. Wie de kans krijgt om in sociale tewerkstellingsprojecten praktische ervaring op te doen, heeft de plicht om zich hier ten volle voor in te zetten.45/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 46. 5. Bruisende stad1.CultuurCultuur is enorm belangrijk. Het is een van de bouwstenen van onze stad en bepaalthoe wij ons zelf zien en hoe anderen ons zien. Van de acht grote Vlaamse culturele in-stellingen, bevinden zich er maar liefst zes in Antwerpen: het M HKA, het KMSKA,deFilharmonie, De Vlaamse Opera, het Ballet van Vlaanderen en deSingel. Antwer-pen is ook een échte theater- en podiumstad (met het Toneelhuis en HETPALEIS alstopspelers, naast een rijk aanbod van kleinere gezelschappen) en al eeuwen een stadvan dichters en auteurs. Tevens bevindt zich hier een levende en groeiende artistiekescène die zich in de voorhoede van de beeldende kunsten bevindt. De Antwerpse mu-ziekgroepen en –ensembles zijn wereldbekend. En Antwerpen telt het grootste aantalculturele centra, musea, bibliotheken, galeries, festivals en podia in Vlaanderen.Hiernaast zijn ook tal van private partners actief in Antwerpen die bijdragen tot deuitstraling van de stad. Antwerpen moet zich verder profileren als een ambitieuze, in-novatieve, hedendaagse, veelzijdige en bovenal internationale cultuurstad, die eenavant-garde koploperspositie opneemt. Antwerpen moet deze troeven volop uitspelen.Antwerpen moet verder uitgroeien tot de cultuurstad van Vlaanderen en een referen-tiepunt in Europa. Antwerpen moet het centrum worden van de actuele kunsten inVlaanderen en de stad zal daarom een geïntegreerd cultuurbeleid voeren.283. Leegstaande gebouwen en terreinen zijn een teken van slecht ruimtegebruik. Om aan verhoogde leegstandsheffing te ontsnappen, stimuleert de stad eige- naars om hun eigendom tijdelijk ter beschikking te stellen voor (socio-)culturele initiatieven. De samenwerking met de partners om dit te realiseren wordt ver- dergezet.284. Het museale landschap in Antwerpen heeft nood aan intense samenwerking en verdere integratie. Daarenboven heeft Antwerpen nog tal van kleinere musea met een hoogstaande collectie, die elk een verhaal over Antwerpen brengen. In overleg met alle betrokken actoren wordt er werk gemaakt van een gecoördi- neerde aanpak die alle musea met elkaar in verbinding stelt.285. Het gehele culturele aanbod (dus ongeacht de bevoegde overheid) in de stad zal actief gepromoot worden en ook naar buiten worden gebracht. De districten spe- len hierbij een belangrijke rol gezien de stad met hen grote publieksevenemen- ten, waarbij een breed publiek kan worden aangetrokken, wenst te organiseren.286. Het MAS is een lokaal en internationaal succes. Om dit succes te blijven garan- deren wordt de optimale toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van de infra- structuur verbeterd, de permanente opstellingen regelmatig geactualiseerd, tij- delijke tentoonstellingen met internationale uitstraling geprogrammeerd én worden de stad en stedelijkheid in de museumwerking versterkt.46/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 47. 287. De stad coördineert het museumbeleid van alle musea in de stad en dit door het organiseren van overleg tussen de verschillende musea en de gezamenlijke promotie en coördinatie van het tentoonstellingsprogramma. Hierbij wordt specifieke aandacht besteed aan tentoonstellingen die de canon uit de kunstgeschiedenis van de middeleeuwen tot nu brengen.288. Antwerpse kunstenaars moeten maximaal kansen krijgen om hun werk te to- nen in de stad. Daarom zullen de stad en de districten bij de realisatie van openbare werken steeds onderzoeken of er plaats is voor kunst. De Museumwijk op het Zuid krijgt, samen met het Middelheim, een sleutelrol als creatieve incu- bator voor de lokale beeldende kunsten.289. Wij bekijken de herbestemming van het Zuiderpershuis. We onderzoeken daar- bij of we in dat kader de culturele ambities rond het Zuid kunnen versterken.290. Er wordt onderzocht op welke wijze het beheer van het Museum Maagdenhuis kan geïntegreerd worden in het cultuurcircuit van de stad.291. De ondersteuning van de in Antwerpen actieve verenigingen gebeurt in eerste instantie door infrastructurele en materiële steun, bv. door het ter beschikking stellen van lokalen en materiaal voor activiteiten.292. Als lees- en boekenstad gaan we het beleid waarbij we de bibliotheek herwaar- deren tot een volwaardig laagdrempelig en hoogtechnologisch lokaal kennis-, in- formatie- en cultuurcentrum verder uitrollen. De bibliotheek moet niet enkel statisch vernieuwd worden, maar ook dynamisch; bijvoorbeeld door met bibpa- ketten naar scholen te gaan en bibpunten te voorzien op plaatsen waar mensen vaker komen (RVT, C(O)C’s, …). Op die manier zet de stad in op nieuwe wijzen om literatuur tot bij de mensen te brengen. De planning bibliotheken wordt uit- gevoerd vanaf 2013, gespreid in de tijd.293. Vrijwillige medewerkers zorgen voor een win-winsituatie bij de stedelijke cultu- rele instellingen. Vrijwilligers nemen taken op zich die niet strikt tot het taken- pakket van de werknemers behoren of er veelal tussenuitvallen. Bij de biblio- theken gaat het bijvoorbeeld om voorleesouders of boekenbrengers, in de musea om onthaalmensen en in de cc’s om vrijwilligers die mensen bij hun bezoek be- geleiden. De stad wil dit vrijwilligerswerk aanmoedigen en uitbreiden waar mo- gelijk.294. Kunst en cultuur zijn er ook voor jongeren. Daarom moet er in het aanbod aan- dacht zijn en plaats gemaakt worden voor Urban Culture en voor actuele artis- tieke creativiteit. We maken er als stad werk van, zodat jonge, hedendaagse en interculturele vormen van dans, theater, muziek en beeldende kunst een vaste stek krijgen. Maar ook in de straat maken we een plek voor straatkunstenaars via een actief street art-beleid.295. Op de nog te ontwikkelen site van het Droogdokkeneiland plannen we een nieuw Maritiem Park voor het havenerfgoed. Naast de collectie van het Scheep- vaartmuseum wordt, indien betaalbaar, ook de Doelse Kogge hier permanent tentoongesteld.47/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 48. 296. Hof De Bist, Zandvliet, Hoboken en Ekeren krijgen een volwaardig cultureel centrum, zoals voorzien is en waarvoor de vergunningsdossiers reeds lopen.297. Voor het Deeltijds Kunst Onderwijs zetten we in op de link tussen kunstacade- mies en districten op lokaal vlak. De stad wil het Deeltijds Kunst Onderwijs meer inbedden in het lokaal cultuurbeleid. Vanuit de flexibiliteit van de beide sectoren kan een versterkt en integraal cultuuraanbod worden uitgewerkt op maat van de stad/elk district, zodat er een ruim en betaalbaar aanbod voor elke geïnteresseerde Antwerpenaar wordt aangereikt.298. Feestdagen zullen met passende luister gevierd worden. Antwerpen zal 11 juli, de Vlaamse feestdag, opnieuw zichtbaar en zelfbewust vieren als een feest waar alle Antwerpenaren zich bij betrokken kunnen voelen.299. Als modestad zetten we in op samenwerking met de Antwerpse modeactoren. We zoeken, in overleg met de provincie, een structurele oplossing waardoor het modemuseum dat momenteel een te krappe ruimte ter beschikking heeft in het centrum van de stad kan blijven en zijn permanente collectie kan tentoonstel- len. Zo kan het modemuseum als unieke instelling zijn landelijke erkenning be- houden.300. De stad ondersteunt de revival van de typisch en traditionele Antwerpse cul- tuur en het immaterieel erfgoed. Antwerpen is niet alleen trots op zijn musea en materieel erfgoed, maar heeft ook een rijkdom aan tradities, gewoontes en ge- bruiken. In navolging van de UNESCO conventie immaterieel erfgoed (2003) en de Vlaamse visietekst rond immaterieel erfgoed (2010) wil Antwerpen deze rijk- dom in de stad en de districten de komende jaren in kaart brengen, bestuderen en tentoonstellen. Denk maar aan de Poesje, maar ook de geitenstoet in Wilrijk, de Reuzen in Borgerhout of het gansrijden in Zandvliet.301. We gaan op zoek naar externe partners voor de ontwikkeling van een geschikt festivalterrein.302. In 2013 viert Antwerpen de 350ste verjaardag van haar Academie. Dit wordt een feest van de creativiteit, waaraan de stad de nodige uitstraling wil geven.303. Antwerpen profileert zich nadrukkelijk als kenniscentrum over Rubens, zowel wetenschappelijk, cultureel als toeristisch. De stad werkt samen met – in het bijzonder – het KMSKA en andere partners om hierover meesterklassen te ge- ven, een Zomerschool in te richten en permanent te werken aan Rubens we- reldwijde reputatie als icoon van de 17de eeuw.304. De samenwerking met de vzw Monumentale Kerken Antwerpen zal verdergezet worden.305. Het Red Star Line Museum opent in september 2013 en heeft een groot potenti- eel op lokaal en internationaal vlak. Samen met het MAS en de te ontwikkelen erfgoedcluster op het Droogdokkeneiland vertelt RSL het verhaal van maritiem Antwerpen. Om de ambities van RSL waar te maken wordt specifiek geïnves- teerd in buitenlandse toeristische promotie. RSL zal geëxploiteerd worden als een lieu de mémoire, waarbij in de werking en exploitatie Antwerpenaren als48/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 49. vrijwilligers uitgenodigd worden om taken als verhalenregistratie, onthaal en publieksbegeleiding op zich te nemen.306. De stad beschikt onder haar musea over unieke historische gebouwen die een Antwerps verhaal vertellen én internationale uitstraling hebben. Het Museum Plantin-Moretus (Unesco-werelderfgoed) wordt heringericht en uitgebreid met een compacte nieuwbouw om de collectie werelderfgoed te bewaren en te ont- sluiten.2.JeugdDe districten zijn bevoegd voor het lokale jeugdbeleid. De verjonging van de stad biedtkansen maar houdt ook uitdagingen in. De stad wil meer ruimte geven aan de jeugd,zowel fysiek als mentaal.307. Jeugdbewegingen en lokale verenigingen worden actief ondersteund om samen te zoeken naar speelruimte en lokalen, ook in de binnenstad. We maximaliseren het gebruik van de schoolinfrastructuur buiten de schooluren en tijdens de va- kanties.308. We faciliteren, samen met de scouts, de verhuis van hun hoofdzetel naar een lo- catie op haalbare afstand van hun huidige locatie.309. De stad garandeert dat jongeren waar mogelijk gebruik mogen maken van de bestaande parken en groenzones voor hun activiteiten, onder andere door park- delen als speelbos in te richten.310. Verspreid over de stad komen er multifunctionele ruimtes (bijvoorbeeld in jeugdhuizen) waar jongeren kunnen repeteren en artistiek experimenteren.311. We onderzoeken de opportuniteit voor het ontwikkelen van een fuif- en cantus- ruimte.312. We leggen duurzame, avontuurlijke en grote speeltuinen aan, waarbij aandacht besteed wordt aan alle leeftijdscategorieën. Daarvoor wordt op het openbaar domein en in parken – net als voor sportpleintjes – voldoende ruimte voorzien. Elke jonge Antwerpenaar moet op fietsafstand terecht kunnen in zo’n speeltuin.313. De stad bekijkt, in functie van het eigen verenigingsleven, het aanplakbeleid.314. We zetten in op de éénloket-functie van de jeugdantennes in de districten. Jon- geren die iets willen organiseren ondersteunen we op die manier door admini- stratieve overlast maximaal te reduceren. De jeugdantenne brengt alle initia- tieven in kaart.315. De stedelijke jeugdraad wordt als adviserend orgaan gewaardeerd en betrokken bij beleidsthema’s die jongeren aanbelangen. Deze betrokkenheid kan toegepast worden op de inrichting van het openbaar domein, maar evenzeer inzake veilige schoolomgevingen, mobiliteit, de locatie van nieuw in te planten infrastructuur49/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 50. en tewerkstelling. De stad bekijkt welke andere participatie-initiatieven moge- lijk zijn naast het betrekken van de jeugdraad.316. De stad blijft het zinvolle jeugdwelzijnswerk ondersteunen en werkt aan een nauwere samenwerking met andere beleidsactoren, zoals straathoekwerkers, de jeugddienst en pleinwerking. Verenigingen die speelpleinen organiseren, moe- ten verder op een gelijkwaardige manier ondersteund worden.317. De stad blijft voorzien in een ruim aanbod van buitenschoolse activiteiten na schooltijd en in de vakantie, in samenwerking met het onderwijs, de kinderop- vang en de jeugd-, sport- en cultuursector.3.MonumentenzorgHet Antwerpse onroerend erfgoed is het resultaat van eeuwen menselijke activiteit.Het is van groot belang dit erfgoed duurzaam te behouden, te beheren en indien nodigte restaureren, zonder daarbij de noodzakelijke dynamiek van de stadsontwikkeling ofvan het monument zelf te hypothekeren. Duurzaam behoud en beheer van onroerenderfgoed moet hand in hand gaan met nieuwe ontwikkelingen naast en in ons erfgoed.Een modern onroerend erfgoedbeleid moet er mee voor zorgen dat de kwaliteit van on-ze leefomgeving gewaarborgd en verbeterd wordt.318. De stad wil inzetten op de publieke ontsluiting van haar belangrijke monumen- ten.319. De stad wenst een actief beleid te voeren tegen verwaarlozing van als monu- ment beschermde gebouwen, en zal zelf het goede voorbeeld geven op dit vlak.320. Met het rijke archeologische erfgoed in onze stad gaan we op een verantwoorde wijze om. Als nieuwe bouwprojecten of openbare werken impact hebben op be- langrijke ondergrondse sporen en relicten, moet het nodige archeologische on- derzoek gebeuren met oog op verbetering van de kennis van de geschiedenis van onze stad. Door slimme inzet van de moderne technieken vermijden we dat dit leidt tot onaanvaardbaar oponthoud van werken en buitensporige hinder.321. In 2015 bestaat het stadhuis 450 jaar. Deze verjaardag zal met de nodige luister omgeven worden.322. De zaal Harmonie wordt herbestemd.50/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 51. 4.SportWe willen alle Antwerpenaren in beweging krijgen. Tegelijk zetten we in op de promo-tie van een gezonde voeding en levensstijl. Een brede sportparticipatie blijft een be-langrijke beleidsdoelstelling.323. Zien sporten zet aan tot sporten. We voorzien meer ruimte voor ongeorganiseer- de urban sporten, zoals joggen, straatvoetbal, tai chi, pleintjesbasketbal, skate- en waveboarding, urban golf en andere opkomende en in het straatbeeld zicht- bare sporten. Zo krijgen we beweegjongeren in plaats van hangjongeren. Beoe- fenaars van bijvoorbeeld urban dance moeten niet weggepest worden maar een plaats krijgen waar zij met hun creativiteit aan de slag kunnen.324. Op het openbaar domein en in parken moeten alle sporters aan hun trekken kunnen komen. Er wordt geïnvesteerd in goed aangegeven en verlichte loopcir- cuits.325. Bij de aanleg van buurtpleintjes vraagt de stad aan de districten, indien moge- lijk, rekening te houden met de vraag van buurtbewoners om ruimte te voorzien voor spontane sportbeleving (zoals petanquebanen, publieke sporttoestellen en open groene ruimte) zodat pleintjessport, voor en door allen, mogelijk is.326. De stad maakt een masterplan sportinfrastructuur op. Hierin gaan we voor een optimaal gebruik van alle bestaande infrastructuur. In het concept van de brede school zal het stedelijk onderwijs haar beschikbare sportzalen openstellen en vragen we aan de andere netten dit ook te doen. Op zon- en feestdagen en tij- dens de korte schoolvakanties moet er meer gezwommen en gesport kunnen worden. Maximale openingstijden zorgen ervoor dat meer Antwerpenaren de kans krijgen hun sport uit te oefenen. We inventariseren het sportaanbod en breiden het aanbod uit door in te spelen op blinde vlekken wat sporttakken, openingsuren en locaties betreft.327. Met Buurtsport zet de stad prioritair in op de ondersteuning van sportclubs, met de brede school als buurtgebonden sportlocatie. De stad drijft de inspan- ningen op voor de “naschoolse sport”. Buurtsport behoudt haar rol als wegwijzer en gebruikt haar ervaring om samen met de sportverenigingen iedereen in alle buurten aan het sporten te krijgen.328. Sport vraagt ook ondersteuning, niet alleen financieel, maar ook – en vooral – materieel. Het bijgestuurd sportsubsidiereglement stimuleert investeringen in jeugdsport en verantwoord sporten (bv. trainerscursussen). De stad ondersteunt sportopleidingen die de bestuurskracht van sportverenigingen en de vaardighe- den van hun vrijwilligers versterken. Concreet wil de stad voor sportverenigin- gen en de aanvragers van ondersteuning minder administratieve rompslomp en meer praktische ondersteuning.329. Het Topsportfonds heeft in diverse competities zijn nut bewezen en blijft behou- den.51/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 52. 330. Indien, en op het ogenblik dat beide Antwerpse profclubs ondubbelzinnig ken- baar maken dat ze samen in één stadion willen spelen, bekijken we of er een initiatief voor een nieuw stadion op Petroleum-Zuid mogelijk is.331. In 2013 wordt Antwerpen Europese Sporthoofdstad. De stad ademt dan een heel jaar sport, waarbij alle bewoners en buurten massaal betrokken en gesti- muleerd worden om mee te sporten en te supporteren. Met een sterk aanbod van topsportevenementen maakt Antwerpen van dit sportjaar gebruik om zich ook ver buiten de grenzen te profileren als sportstad en olympische stad. De brede doelstellingen worden de hele legislatuur verdergezet.332. De World Outgames Antwerp 2013 zijn een publiekstrekker waarmee Antwer- pen dat jaar zal uitpakken. We steunen de World Outgames Antwerpen moreel, logistiek en binnen de stedelijke kanalen op marketingvlak.333. De Special Olympics komen in 2014 naar Antwerpen, met delegaties uit de hele wereld. De stad zal alles doen omdat evenement goed te onthalen.334. Aan park Groot Schijn pakt de stad uit met de ‘Sportfabriek’ via een PPS. Hier verschijnt een nieuwe schaatsbaan en skipiste, met sporthal en optioneel een zwembad. De Sportfabriek kan een bovenlokaal landmark voor de stad zijn en is dus een opportuniteit, o.a. op het vlak van stadsontwikkeling.335. De stad onderzoekt de ontwikkeling van een trainingsbad voor de Topsport- school en topsportclubs aan de Wezenberg. Zo creëren we ook extra zwemwater voor publiek in Wezenberg en andere zwembaden.336. De Antwerpse regio mist nog altijd een groot recreatief indoorzwembad. De stad probeert hiervoor een private ontwikkelaar en uitbater te vinden.337. De stad probeert alle bestaande sporthallen maximaal aan te passen voor per- sonen met een handicap en zorgt ervoor dat de nieuwe sporthallen integraal toegankelijk zijn.338. De stad doet verdere investeringen in kunstgrasvelden.339. De stad en de districten sensibiliseren de sportclubs en ouders om verder in te zetten op de nu reeds duidelijk aanwezige integratiekracht die van sport uitgaat bij – voornamelijk jonge – nieuwkomers. Hierbij is het belangrijk dat ouders uitgenodigd worden om hun verantwoordelijkheid te nemen in de clubs. Sport- clubs kunnen een rol spelen in de algemene ontwikkeling van jongeren door ook belang te hechten aan de algemene vorming en de schoolresultaten van hun jongere leden.340. We starten met een ‘horecaplan’ voor sportclubs. Cafetaria’s zijn voor vele clubs een belangrijke bron van inkomsten. Nu zijn ze dikwijls de laagste prioriteit bij investeringssubsidies en is de uitbating problematisch.341. De stad onderzoekt de verdere uitbouw van een ‘rollend fonds’ voor PPS- constructies met sportclubs.52/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 53. 5.EvenementenAntwerpen is een bruisende stad met internationale uitstraling. Zij blijft dit voor alleAntwerpenaren en bezoekers. De stad neemt de rol van facilitator ten volle op en on-dersteunt de externen die dit willen organiseren.342. We zetten de traditie verder van “De Zomer van Antwerpen” als festival dat mikt op een groot publiek.343. We besteden veel aandacht aan de typische Antwerpse tradities en verenigin- gen die een toeristisch en mobiliserend potentieel hebben. Op die manier pro- moten we de vakantie in de stad.344. De stad wil prestigieuze evenementen zoals bijvoorbeeld de Tall Ships Race en Royal de Luxe blijven ontvangen.345. De stad wil de jaarlijkse gaststad van de Sint blijven.346. In de periode van 2014 tot 2018 zal de Groote Oorlog op gepaste wijze herdacht worden.347. Grotere publieksevenementen worden nog meer verspreid over het hele grond- gebied van de stad. We proberen samen met elk district een evenement te orga- niseren dat een breed publiek vanuit de hele stad aantrekt.348. Honderdvijftig jaar Scheldevrij wordt met de nodige luister gevierd. Zo wordt onder meer een prestigieus concert van onze eigen Antwerpse toondichter Peter Benoit georganiseerd.349. De stad wil het beleid om grote sportgebeurtenissen aan te trekken verder zet- ten.53/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 54. 6. Harmonieuze stadOnze stad is meer dan een optelsom van alle Antwerpenaren. Het is een stadsgemeen-schap die bestaat uit een rijke diversiteit aan talloze culturen, levensbeschouwingen,wijken en straten, verenigingen, bedrijven, gezinnen, individuen, … Samen vormenwij Antwerpen. Maar dat kunnen we alleen als we elkaar begrijpen – de Nederlandsetaal verbindt ons allemaal – dezelfde basiswaarden omarmen en respect hebben voorelkaars eigenheid.1.Onthaal en InburgeringIntegratie betekent dat mensen die in Antwerpen hun toekomst willen uitbouwen,zich inschakelen in en actief deelnemen aan onze stadsgemeenschap en hun compe-tenties optimaal gebruiken om deze mee vorm te geven. Voor een succesvolle integra-tie moeten we komen tot een gemeenschappelijk doel, een project waar iedereen zichdoor aangesproken voelt.350. Antwerpen is een stad waar iedereen aan bod komt, ongeacht huidskleur, ge- loof, seksuele geaardheid of handicap. De stad heeft een voorbeeldfunctie voor alle Antwerpenaren en zal daarom een doorgedreven diversiteitsbeleid voeren.351. De stad ondersteunt het proces van integratie en vertrekt daarbij van de vol- gende uitgangspunten: 1° gelijkwaardigheid van eenieder; 2° respect voor ieders eigenheid, competenties en ambities; 3° aandacht voor differentiatie; 4° migratie als potentiële opportuniteit voor de samenleving; 5° aandacht voor antidiscriminatie en racismebestrijding; 6° actief burgerschap van eenieder; 7° empowerment van de bijzondere doelgroepen; 8° een goede kennis van de omgevingstaal.352. Voortvloeiend uit deze uitgangspunten, zal de stad de neutraliteit van de over- heid handhaven. Het dragen van levensbeschouwelijke symbolen is een indivi- duele keuze die de stad respecteert. De stad maakt echter geen individuele, maar algemene en principiële keuzes. Inzake de neutraliteit van de dienstverle- ning handhaven wij de beslissing en de uitvoeringsmodaliteiten zoals verwoord54/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 55. in de dienstnota van de stad Antwerpen van 7 maart 2007: “Personeel dat direct in contact staat met publiek, klanten of externe partners, draagt degelijke, niet opzichtige kledij. Uiterlijke symbolen van levensbeschouwelijke, politieke, syn- dicale, sportieve, … overtuiging worden niet tijdens de werkuren gedragen, ook niet voor het goede doel.”353. Het inburgerings- en integratiebeleid wordt geïntegreerd uitgevoerd. Dit bete- kent dat alle integratie- en inburgeringsgerelateerde projecten en initiatieven op elkaar afgestemd worden. Overlappende projecten worden vermeden. Coör- dinatie over de beleidsdomeinen heen versterkt de onderlinge complementari- teit van initiatieven. Bij de uitvoering van de hervorming van het Vlaams inte- gratie- en inburgeringsbeleid worden alle bestaande doelgroepgerichte initiatie- ven en diensten in één dienst samengebracht. Op die manier kan een geïnte- greerd beleid door de stad gerealiseerd worden. De stad neemt ondubbelzinnig haar regierol in het integratiebeleid op, financieel gesteund met middelen uit het Vlaams integratiedecreet. Zoals voorzien in de hervorming van het decreet, wordt in Antwerpen de rol van het middenveld hierin gerespecteerd. Als regis- seur wenst de stad op dat vlak meer synergie tussen de middenveldorganisaties te organiseren.354. Op die manier voert de stad een inclusief integratiebeleid ingebed in de stede- lijke meerjarenplanning en met intensieve samenwerking tussen de stad, OCMW, andere overheidsdiensten (waaronder de VDAB en het Huis van het Nederlands) en vertegenwoordigers van de doelgroepen uit erkende midden- veldorganisaties. Dit betekent dat onthaal en integratie van mensen met vreemde herkomst geïntegreerd worden binnen alle beleidsdomeinen van de stad. Enkel waar nodig worden specifieke maatregelen genomen (vb. inburge- ring voor nieuwkomers is een specifieke doelgroepgerichte maatregel). Doel van het inclusief integratiebeleid is een evenredige participatie van alle doelgroepen aan de samenleving en het verhogen van de sociale samenhang.355. Het inclusief integratiebeleid wordt gecoördineerd en opgevolgd aan de hand van concrete en meetbare indicatoren. Zo kan de relatieve positie van mensen met een migratieachtergrond op een zo objectief mogelijke manier in kaart ge- bracht en opgevolgd worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de diversi- teit binnen doelgroepen. De stad coördineert een inclusief lokaal migratiebeleid door het opzetten van een intensieve samenwerking tussen de verschillende stedelijke diensten, de politie, het OCMW, de opvanginitiatieven, de federale diensten en het parket. Daartoe zal de stad in volledige transparantie een mi- gratiebarometer voorstellen om zicht te houden op de evolutie in de Antwerpse inwaartse en uitwaartse migratie.356. Integratiebeleid is tweerichtingsverkeer. Naast inspanningen aan de kant van zij die integreren, is er evenzeer nood aan een toegankelijk aanbod van diensten en voorzieningen (vb. laagdrempelig taalgebruik, besluiten in toegankelijke taal, geïntegreerde taal- en opleidingstrajecten, taalondersteuning op de werk- vloer,...). Bovendien vraagt inburgering een inspanning van de gehele stadsge- meenschap. De stad wil werken met vrijwilligersprojecten om de integratie te bevorderen en zal bijvoorbeeld het gebruik van inburgeringscoaches verder sti- muleren. Inburgeraars, die het attest behaald hebben, worden aangemoedigd om als vrijwilliger actief te worden in organisaties en als coach anderen te hel-55/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 56. pen inburgeren. Organisaties die op deze manier werken met vrijwilligers zul- len meer ondersteund worden.357. De stad doet geen beroep meer op de stedelijke tolk- en vertaaldienst van de vzw CISO, maar maakt gebruik van het bestaande marktaanbod, met name de tolk- en vertaaldienst van de provincie Antwerpen (TOPA) en freelance tolken en vertalers. De kostprijs van de gevraagde prestaties zijn voor rekening van de aanvrager.358. Het Antwerpse integratie- en inburgeringsbeleid is er op gericht ervoor te zor- gen dat nieuwkomers zo snel mogelijk “stadsburger” worden en zich in het Ant- werpse weefsel mengen. Dit wordt gedaan door hen te laten participeren aan het maatschappelijk en sociaaleconomisch leven én door ervoor te zorgen dat ze zich integreren in hun woonomgeving en in het lokale verenigingsleven. Zo kunnen Antwerpenaren van verschillende afkomst elkaar ontmoeten. Stimule- ren van de actieve deelname van allochtone vrouwen aan het maatschappelijk leven is vanuit deze filosofie een belangrijk streefdoel. Zelforganisaties en vele sociaal-culturele verenigingen die ijveren voor de emancipatie van allochtone gemeenschappen kunnen op steun blijven rekenen. Verenigingen die zich in- spannen om aansluiting te vinden bij bestaande maatschappelijke voorzienin- gen (zorg, justitie, onderwijs, …) verdienen extra waardering.359. De taal verbindt ons allemaal. Een goede kennis van het Nederlands biedt kan- sen voor meer sociale samenhang in de stad en een verhoogde participatie. Toe- gankelijk taalgebruik door diensten gaat hand in hand met het blijvend stimu- leren van het leren en oefenen van het Nederlands door anderstaligen. De stad stimuleert alle voorzieningen in Antwerpen om actief Nederlands te gebruiken. We verhogen het aantal opleidingscentra voor Nederlands, zodat iedereen bin- nen de zes maanden een cursus kan volgen.360. We verwachten dat iedereen die zich in Antwerpen vestigt, inspanningen levert om resultaten te boeken in de kennis van het Nederlands en het kennen en res- pecteren van de omgangsvormen en cultuur. Indien men moedwillig weigert zich in te spannen om dit resultaat te halen, kan men hiervoor gesanctioneerd worden.361. Anderzijds moet de kennisverwerving van de taal voortdurend en op alle moge- lijke manieren worden gestimuleerd. De stad zal hiervoor in overleg met de Vlaamse regering een taalbeleidsplan ontwikkelen en taallessen voor andersta- lige ouders op de school organiseren.362. In de ondersteunings- en subsidiereglementen van de stad wordt naast het res- pect voor de fundamentele rechten en plichten van de mens ook het gebruik van de Nederlandse taal als algemene voorwaarde opgenomen.363. Het stadsbestuur wil een actiever beleid rond illegale vreemdelingen voeren en gaat hierover de dialoog aan met de federale overheid. De stad zal tevens een actieve en betrokken rol spelen in de procedure voor regularisatieaanvragen. Er zal adequaat opgetreden worden bij het vermoeden van schijnhuwelijk of schijnpartnerschap. De samenwerking tussen stad, politie en vertegenwoordi- gers van de DVZ wordt intensief verdergezet.56/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 57. 364. Migratie door huwelijken met partners uit herkomstlanden leidt vaak tot per- soonlijke drama’s en heeft maatschappelijk een negatief effect op het proces van integratie. Door sensibilisering probeert de stad deze huwelijksmigratie te ont- moedigen.365. Naar analogie met andere Europese landen bepalen we de dossierkost voor de inschrijving van vreemdelingen.2.OCMWHet OCMW focust zich op haar kerntaken: begeleiding en activering, sociale dienst-verlening, en een snelle doorstroming van leefloners naar de reguliere arbeidsmarkt.De sociale economie moet een tussenstap zijn. (Her)integratie in de reguliere arbeids-markt blijft het doel. Leefloners worden door het OCMW steeds actief naar werk ge-leid. Een leefloon is immers een vangnet, een tijdelijke opvang voor wie het echt nodigheeft. In ruil voor dat leefloon vragen we aan de ontvangers om inspanningen te leve-ren en een job te vinden. Een job biedt de beste en meest structurele bescherming te-gen armoede. Tewerkstellingsprogramma’s zoals artikel 60 moeten mensen een rui-mer toekomstperspectief bieden. Activering en mensen laten doorgroeien naar de re-guliere arbeidsmarkt is een van de kerntaken van het OCMW. De toekenning vanleeflonen aan Nederlandsonkundigen wordt afhankelijk gemaakt van de taal- enwerkbereidheid.366. Het OCMW geeft enkel de wettelijk voorziene steun aan asielzoekers. Asielzoe- kers worden tijdens opvang voorbereid op eventuele vrijwillige terugkeer. De stad stimuleert de samenwerking tussen asielcentra/LOI’s en het OCMW met het oog op een beter informatie- en begeleidingstraject voor terugkeer.367. Het OCMW behoudt de regierol van de trajectbegeleiding in functie van de acti- vering van haar cliënteel en de doorstroming naar de reguliere markt. Daarvoor werkt het OCMW samen met de verschillende actoren.368. De verdere uitbouw van sociale restaurants bovenop de bestaande dienstencen- tra is geen prioriteit voor het OCMW. Tevens is het geen kerntaak van het OCMW om een sociale kruidenierswinkel uit te baten. Daarom zoeken we hier- voor samenwerking met het middenveld. In plaats van verder in een parallel circuit te investeren, wenst de stad te werken met cheques die geldig zijn bij zowel sociale restaurants als bij reguliere handelaars en zelfstandigen. Voor de bestaande sociale restaurants wordt verder onderzocht of inkomensgerelateerd kan gewerkt worden.369. Er komt een evaluatie van de dotatie aan het Zorgbedrijf met als doel een even- tuele bijsturing om de tekorten van het OCMW in te perken en de kerntaken duidelijk af te lijnen.370. De stad maakt werk van een geïntegreerde dienstverlening door de creatie van een netwerk van unieke aanspreekpunten (stad, districten, OCMW) voor alles wat met individuele dienstverlening te maken heeft. In deze optiek is de inte- gratie van stedelijke en OCMW-dienstverlening een waardevolle piste.57/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 58. 371. De dienstencentra zullen als volwaardige sociale infopunten geïntegreerd wor- den in de districtswerking. Zij helpen in het bijzonder met dienstverlening naar senioren (medische papieren, paramedische diensten, belastingbrief, bood- schappen, maaltijden aan huis,…). Deze dienstverlening kan bij uitstek onder- steund worden door vrijwilligerswerk.372. Met ZNA beschikt Antwerpen over het grootste ziekenhuisnetwerk van het land. Samen met de andere ziekenhuizen beschikt de Antwerpenaar over een grote keuze wat gezondheidszorg betreft. Binnen deze competitieve gezond- heidszorg moet ZNA blijvend zijn sociale rol opnemen, maar houdt daarbij de streefdoelen van samenwerking en kostendekking voor ogen.373. De stad engageert zich als regisseur en actor om de wachtlijsten voor de woon- zorgcentra weg te werken door blijvend te investeren in nieuwe en aangepaste woonzorgcentra. Het strategisch zorgplan wordt in dit opzicht geëvalueerd en indien nodig aangepast.3.Geïntegreerd lokaal sociaal beleidIn een harmonieuze stad zijn alle inwoners mee verantwoordelijk voor het welzijn vanhun medeburgers. Dat veronderstelt een stevig sociaal beleid dat uitgaat van rechtenén plichten voor iedereen. We hebben evenwel oog voor de zwaksten die (nog) niet demogelijkheden hebben tot actieve inzet. De stad informeert haar burgers over hun so-ciale rechten en plichten.Het doel van een geïntegreerd lokaal sociaal beleid is het creëren van een opwaartsesociale mobiliteit. Mensen die het moeilijk hebben in onze (Antwerpse) samenleving ofzelfs van die samenleving worden uitgesloten, geven we de nodige kracht en middelenzodat ze op een volwaardige en menswaardige manier kunnen deelnemen. Het geïnte-greerd lokaal sociaal beleid is de verzameling van horizontale acties die de stad,OCMW en middenveldorganisaties samen en in overleg ondernemen om de socialegrondrechten van de Antwerpenaren maximaal te realiseren.374. Eén van de dringende aandachtspunten van de stad is de opmaak van een breed en inclusief armoedebeleidsplan. De stad, de districten, OCMW en betrokken organisaties werken hieraan mee. De strijd tegen kinderarmoede is prioritair.375. De stad voert de regie over dit lokaal sociaal beleid en zal alle initiatieven stroomlijnen. Ze overlegt met de federale, Vlaamse en provinciale overheid over de mogelijkheden om maximaal die regierol uit te voeren op haar grondgebied.376. Het gezondheidsbeleid wordt in nauw overleg met gezondheidsactoren en de districtsbesturen meer wijkgericht vormgegeven.377. Vandaag is er in sommige wijken een tekort aan huisartsen. Dit zorgt voor een onnodige belasting van spoeddiensten in ziekenhuizen. In overleg met de huis- artsenkringen wordt nagegaan hoe dit tekort best opgevangen kan worden.58/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 59. 378. De stad voorziet een goede bewegwijzering naar de huisartsenwachtposten op haar grondgebied. Ook in de onthaalbrochures en via een internetpagina wordt alle informatie in verband met deze huisartsenwachtposten duidelijk meege- deeld. De stad bepleit een toegankelijke gezondheidszorg bij de andere overhe- den.379. De stad promoot actief bestaande preventiecampagnes (borstkanker, diabetes, SOA’s , enz.), in het bijzonder bij de meest kwetsbare groepen.380. De wijkgezondheidscentra worden verder ondersteund. In overleg met de dis- trictsbesturen wordt een uitbreiding onderzocht.381. De Antwerpse drughulpverleningscentra worden aangemoedigd om zich in het stedelijk welzijns- en veiligheidsbeleid in te schrijven. Ze zijn partners in een doorgedreven preventie- en begeleidingsbeleid. Er zal onderzocht worden waar er desgevallend spuitencontainers kunnen geplaatst worden.382. In samenwerking met de scholen en CLB’s gaan we resoluut voor meer bewe- ging en gezonder eten. Het plaatsen van fruitautomaten op scholen en andere initiatieven in die zin wordt aangemoedigd.383. De stad wil van rechthebbenden op het OMNIO-statuut door gezondheidswer- kers en – organisaties detecteren. De stad zal er bij de federale overheid op aandringen dat dit statuut via de kruispuntbank sociale zekerheid automatisch wordt toegekend. Zelf geeft de stad het goede voorbeeld door de A-kaart maxi- maal te promoten bij OMNIO-rechthebbenden. Indien er fraude aan het licht komt, wordt deze systematisch doorgegeven aan de bevoegde diensten.384. De stad creëert de voorwaarden waarbinnen een responsabiliserende en effici- ente aanpak van gezinsgeweld gerealiseerd kan worden, vertrekkend vanuit een kwalitatieve diagnose van het gezinssysteem. Een verregaande samenwerking met de diverse actoren en het delen van informatie is hierbij cruciaal.385. De detectie en aanpak van armoede, uitbuiting en sociale uitsluiting zijn be- langrijk. Gerichte bezoeken kunnen een middel zijn om wantoestanden te ach- terhalen. Deze informatie moet op een wettelijke manier benut worden zodat deze middelen optimaal ingezet worden daar waar nodig en de veroorzakers van deze wantoestanden hard kunnen aangepakt worden.386. De stad wil dak- en thuisloosheid blijven bestrijden en met een persoonsgerichte aanpak ondervangen. De inspanningen voor de winteropvang worden verderge- zet.387. De stad wil het wegwerpen van voedsel door de stedelijke diensten bestrijden, door een doorgedreven samenwerking met de voedselbanken, de daklozencentra en met bestaande initiatieven tegen de armoede.59/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 60. 4.Erediensten en levensbeschouwingIn Antwerpen is er ruimte voor religieuze beleving. Het bestuur wil een permanentedialoog blijven aangaan met alle erkende levensbeschouwelijke stromingen in de stad.Dat gebeurt met respect voor het seculiere karakter van onze burgerlijke instellingenen de scheiding van religie en overheid. Bovenop de contacten met de religieuze en fi-losofische leiders van deze gemeenschappen, wil de stad verder bouwen aan een net-werk van vertegenwoordigers van verschillende groepen.388. Voor vragen naar dienstverlening aangepast aan een specifieke religieuze of le- vensbeschouwelijke overtuiging door stedelijke diensten, gaat het stadsbestuur uit van een gezond pragmatisme. Dit wil zeggen dat er kan worden ingegaan op vragen die redelijk en proportioneel zijn en die niet strijdig zijn met uitbouw van een verlichte samenleving. In regel kan echter niemand publieke rechten putten uit een particuliere overtuiging. Feitelijke apartheid in de publieke cul- tuur tussen Antwerpenaren met een verschillend geloof of levensbeschouwing willen we vermijden.389. Een respectvolle omgang en dialoog met en tussen erkende godsdiensten en le- vensbeschouwingen is vereist. Er kan geen tolerantie zijn voor enige vorm van religieus of levensbeschouwelijk fundamentalisme. We aanvaarden geen oproe- pen tot haat of geweld in Antwerpen. In samenwerking met andere overheden willen we dit nauwgezetter opvolgen in verenigingen en gebedshuizen.390. Met respect voor de beperkingen van historische monumenten werken we ver- der aan de (verkeers-, brand-,..) veiligheid in en aan gebedshuizen en aan hun maatschappelijke inpasbaarheid.391. Het stadsbestuur wil het structureel overleg met de kerkfabrieken, het deca- naat, het bisdom, de provincie en de Vlaamse overheid over de toekomst van kerkgebouwen verderzetten.392. De stad wil de eredienstbesturen helpen bij het opstellen van hun begroting en bij andere praktische beheersdaden.5.GemeenschapsvormingEen bloeiend verenigingsleven draagt in belangrijke mate bij tot gemeenschapsvor-ming. De stad wenst de ondersteuning van het vrijwilligerswerk verder te zetten.Spontane verbanden die ontstaan wanneer individuen zich organiseren, moeten zon-der betutteling aangemoedigd worden. De stad moet haar burgers de nodige vrijheiden verantwoordelijkheid geven.393. Antwerpen wil via de dienst wijkwerking een gecoördineerd lokaal beleid blij- ven voeren om de sociale cohesie te bevorderen.394. Het stadsbestuur wil dat het buurttoezicht verschillende opdrachten combi- neert. De in hoofdzaak sociaalpreventieve opdracht moet voorkomen dat er ach- teraf curatief moet opgetreden worden. Maar het buurttoezicht moet ook een ef-60/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 61. ficiënte partner zijn in het toezichtnetwerk en moet een rol spelen in conflict- hantering , in conflictbeheersing en in de handhaving van regels.395. De stad wil ervoor zorgen dat de pleinen terug de plaats worden waar iedereen zich thuis voelt en waar kinderen en jongeren hun ding kunnen doen zonder overlast te bezorgen aan de andere bewoners. De stad wil daarom voort investe- ren in de inzet van pleinanimators in verschillende districten.396. Opsinjoren wordt door de stad en districten verder ondersteund in zijn rol als gemeenschapsvormend en lokaal project in de districten, wijken en buurten.397. Het voorzien van de nodige infrastructuur is cruciaal voor de gemeenschaps- vorming. Vandaar blijven wij dit verder faciliteren via de buurtsecretariaten en de ontsluiting van de bestaande ontmoetingsinfrastructuur via het netwerk van ontmoetingsruimten.398. De stad voorziet meer publieke barbecues met voldoende en degelijke omkade- ring (tafels en banken, sanitaire voorzieningen, vuilnisbakken…).6.SeniorenDe toenemende vergrijzing stelt de stad voor een aantal bijkomende uitdagingen.Deels op het gebied van de zorg, maar ook om onze senioren zo lang mogelijk als actieflid van de Antwerpse samenleving te laten functioneren. Het stedelijk beleid wilrekening houden met de groeiende bevolkingsgroep van derde en vierde leeftijd. Despecifieke behoeften van deze mensen inzake wonen, mobiliteit, inrichting van hetopenbaar domein, sociale noden,.. moeten behartigd worden. Het seniorenbeleid is eengedecentraliseerde bevoegdheid en wordt uitgetekend door de districten. De stadinformeert zich en laat zich adviseren door de seniorenraad.399. De stad maakt ruimte voor actieve seniorenwoningen waar een reeks gemeen- schappelijke diensten wordt aangeboden zoals restaurant/catering, was en strijk, fitness, boodschappendienst, zorgverlening, …. Deze woningen worden goed bereikbaar ingeplant, in de buurt van winkels en openbaar vervoer.400. De stad streeft naar een geïntegreerd zorgconcept voor de begeleiding van elke oudere Antwerpenaar. Zo krijgt ieder begeleiding op maat, aangepast aan de ei- gen behoeftes. De zorgsector streeft er hierbij naar om de oudere zo lang moge- lijk in de eigen woning te begeleiden.401. In overleg met alle zorgverstrekkers worden de diensten voor kort-, dag- en nachtverblijf in de woonzorgcentra verder uitgebreid.402. De ouderenzorg moet zo lokaal en laagdrempelig mogelijk georganiseerd wor- den. Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen is daarbij essentieel. Ondersteu- ning van kleine aanpassingen in de woning door het uitbreiden van de aanpas- singspremie (bv. voor de installatie van een traplift) is noodzakelijk om "levens- lang wonen" te stimuleren. De districten worden uitgenodigd om dit verder te subsidiëren.61/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 62. 403. De stad onderkent het groeiende probleem van de vereenzaming van senioren en zet in op een beleid om deze tendens terug te dringen. Via het netwerk van dienstencentra en het ondersteunen van vrijwilligerswerk willen we dit isole- ment doorbreken en de maatschappelijke participatie van senioren maximaal versterken.7.DierenwelzijnRespect voor de levenskwaliteit van dieren is een uitgangspunt van deze stad.404. De stad werkt samen met verenigingen en organisaties op het terrein en laat zich beleidsmatig adviseren door de Adviesraad voor Dierenwelzijn Antwerpen.405. Het bestaande beleid inzake de inperking van de duiven- en meeuwenpopulatie, de sterilisatie van zwerf- en huiskatten, voederpas, voeder- en slaaphokken, sensibiliseringsacties in scholen en bij de inwoners, … blijkt succesvol en blijft behouden.406. De stad voert de beslissing uit inzake de dierenambulance en evalueert dit na 6 maanden.407. Het spreidingsplan voor hondenloopzones wordt, in samenwerking met de dis- tricten, verder uitgewerkt408. Het slachten van dieren in huis is en blijft verboden en zal streng vervolgd wor- den. Bij elke slachting moet het beperken van het lijden het voornaamste doel zijn. Daarom zal de stad met de moslimgemeenschap de dialoog aangaan ten- einde te stoppen met het faciliteren van onverdoofd slachten op het Islamitisch Offerfeest en alternatieven uit te werken.409. De stad onderzoekt de mogelijkheid van een dierenbegraafplaats.8.OntwikkelingssamenwerkingAntwerpen wil een referentiepunt zijn in de wereld, maar tegelijk willen we onze ken-nis en cultuur ook actief uitdragen om anderen te helpen. Waar we een daadwerkelijkverschil kunnen maken door inzet van onze talenten en middelen, willen we dit ookdoen.410. De stad zal de bestaande middelen die besteed worden aan ontwikkelingssa- menwerking evalueren en investeren zodat deze maximaal de gekozen doel- groepen ten goede komen.62/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 63. 7. Sterk bestuurde stad1.Binnengemeentelijke decentralisatieOmdat zij het dichtst bij de bewoners staan, zijn de districten de gesprekspartner bijuitstek voor overleg met de burger. De districten blijven bevoegd voor het stedelijkwijkoverleg (binnen het stedelijk wijkmodel) en worden eveneens bevoegd om te be-slissen over de activiteiten van Opsinjoren. Voor deze bevoegdheid zullen de middelennaar de districten overgemaakt worden.411. Een stadsbrede oefening is nodig om te onderzoeken welke bevoegdheden op termijn naar de districten kunnen gaan. Hierbij wordt gedacht aan persoonsge- bonden materies zoals lokaal cultuur-, bib-,sport-, jeugd- en seniorenbeleid. Dit zijn zaken waarvoor een district principieel in aanmerking kan komen.412. Ook de bestuursakkoorden van de districten worden via de strategische cyclus vertaald naar doelstellingen, budgetten en verantwoordelijkheden voor de ver- schillende entiteiten binnen de groep. Deze doelstelling worden periodiek samen met het district opgevolgd.413. De advieskracht van districten wordt op drie concrete manieren versterkt : 1. De districten krijgen een versterkte adviesbevoegdheid in de aansturing van de wijkgerichte politiewerking, het sneeuwruimen, de Witte Tornado’s en de sluikstortcel. 2. Districtsadviezen worden op gemotiveerde wijze tijdig beantwoord door het college van burgemeester en schepenen. Indien het district binnen een ter- mijn van 40 werkdagen geen antwoord krijgt op dit advies, wordt dit als schriftelijke vraag geagendeerd op de gemeenteraad. 3. Districtscolleges moeten beter ondersteund worden. Voor de aanstelling van een districtssecretaris zal de stad advies vragen aan het districtscollege. In- dien dit advies niet wordt gevolgd moet de stad dit motiveren. Districten worden versterkt in hun functionele aansturing van de districtssecretaris.414. De middelen die jaarlijks naar het DOF (Districtsontwikkelingsfonds) gaan, en waarvan de besteding uitermate strak geregeld was door de stad, worden toege- voegd aan de dotatie van de districten.415. Bij de ontwikkeling van nieuwe wijken (bijvoorbeeld Nieuw Zurenborg) kan worden bekeken bij welk district deze logisch zouden moeten thuishoren. Kleine grenscorrecties kunnen worden doorgevoerd.416. Andere grenscorrecties in districten kunnen op initiatief van de stad worden doorgevoerd na evaluatie en bevraging van de bevolking en in wederzijds over- leg met alle betrokken partijen. In geen geval mogen bewoners hier hinder van ondervinden.63/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 64. 2.Bestuurlijke organisatie en administratieve vereenvoudigingDe stad moet als openbaar bestuur een organisatie zijn die efficiëntie uitstraalt ensteunt op onze democratische waarden. Alles wat de stad doet, gebeurt immers metgemeenschapsgeld. De stad moet de A-waarden die ze intern hanteert (diversiteit, sa-menwerking, kostenbewustzijn, klantgerichtheid en integriteit) uitdragen in alles watze doet. Daarom is het belangrijk steeds te blijven zoeken naar wat de werkelijkekerntaken zijn. De stad moet zich opstellen als een kostenbewuste organisatie.417. De verzelfstandiging van een aantal entiteiten heeft de performantie doen toe- nemen. We onderzoeken hoe we de transparantie en de democratische controle van het door hen ontwikkelde beleid kunnen verhogen.418. De stad streeft ernaar om mensen toe te leiden naar en op te leiden in functie van tewerkstelling aan de stad Antwerpen. Op die wijze wordt onze personeels- formatie een afspiegeling van de bevolking op actieve leeftijd in onze stad.419. De stad aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie op de werkvloer.420. De Antwerpse burger staat als klant centraal in de dienstverlening. Om die re- den zijn ruime openingsuren van loketten voor dienstverlening enorm belang- rijk. Er wordt getracht om wekelijks minstens 1 avondopening tot 21 uur en maandelijks minstens 2 zaterdagvoormiddagopeningen alternerend over alle districten heen te introduceren. We onderzoeken of de Antwerpenaar voor zijn/haar dienstverlening in ieders districtshuis terecht kan.421. Aan de Antwerpenaren worden er incentives gegeven om tijdens de daluren naar het loket te komen of van de digitale service gebruik te maken.422. De stad werkt aan een verdere digitalisering van procedures via het e-loket voor administratieve formaliteiten voor bedrijven en burgers en met de andere over- heden. De stad hervormt alle vormen van dienstverlening binnen de principes van een modern klantenmanagement waar digitaal werken, uniforme intake en proactief klantgericht werken vooropstaat. Op deze wijze worden de loketten ontlast, kosten uitgespaard, de dienstverlening vergemakkelijkt en de admi- nistratie nog meer vereenvoudigd.423. De modernisering van het personeelsbeleid van de stad wordt onverkort verder- gezet. De aanpak van het ziekteverzuim blijft een aandachtspunt.424. Flexibele werkregimes zijn nodig om flexibelere openingsuren aan te bieden. Flexibiliteit moet echter langs 2 zijden komen. Flexibiliteit in dienstverlening naar de burger wordt gecombineerd met een goede balans tussen werk en privé- leven.425. De stad blijft inzetten op de optimalisatie van de huidige personeelsformatie. We streven daarbij naar maximale efficiëntie, een optimale dienstverlening en een goede definiëring van onze kerntaken. Personeel wordt flexibel ingezet waar het nodig is.64/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 65. 426. De pensioneringsgolf geeft de opportuniteit van de selectieve niet-vervanging van personeel.427. Het behouden van de competente medewerkers die de stad al heeft en hen laten groeien in de organisatie is een belangrijke uitdaging voor de personeelsdienst.428. Via nieuwe werkvormen, modernisering van de werkprocessen en digitalisering komen we tot een hogere productiviteit.429. Het OCMW zoekt voor zijn diensten naar meer samenwerking met de stedelijke diensten. Deze integratie wordt binnen het wettelijk kader maximaal verder nagestreefd.430. Het OCMW-vastgoed dat niet dient voor de kerntaken van het OCMW, wordt beheerd door AG Vespa in functie van doeltreffend management of een eventue- le valorisatie.431. Een degelijke Ombudsdienst blijft belangrijk. Het stadsbestuur wil de ingesla- gen weg verderzetten.432. Met een goede marketing en communicatie mikken we op de vier B’s: bewoners, bedrijven, bezoekers en brains. De Antwerpenaren blijven we goed informeren over wat er reilt en zeilt in onze stad. Met een doelgerichte city marketing nodi- gen we de rest van de wereld uit om Antwerpen te bezoeken, er te studeren en of te werken. De troeven van de stad en het merk Antwerpen worden maximaal gepromoot.433. De stad geeft de beste professionele communicatieve ondersteuning aan de dis- tricten met voldoende ruimte om een eigen identiteit te ontwikkelen binnen de huisstijl van de stad Antwerpen. Voor de inzet van sociale media of nieuwe communicatietechnologieën adviseert en ondersteunt de stad de districten d.m.v. gespecialiseerd personeel.434. De op fysieke dragers verspreide informatie – zoals brochures, kalenders en tijdschriften – worden getoetst op hun rendement en indien mogelijk digitaal aangeboden.435. We maken een evaluatie van de city marketing en leggen meer de focus op ex- terne marketing.3.ParticipatieHet bevragen van de bevolking via participatie is een troef voor de besluitvorming inde stad. De laatste stap in een besluitvormingsproces blijft echter hoe dan ook de poli-tieke keuze. Het primaat van de politiek blijft voorop staan en de regels van de repre-sentatieve democratie worden gerespecteerd.436. De stad moet transparant zijn en dicht bij de burger staan. Om de burger beter bij het democratische debat en de beleidsvoering te betrekken kan de gemeente- raad live via internet gevolgd worden. Er wordt aan de administratie opdracht65/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 66. gegeven de papierberg inzake de besluitvorming van de stad en de districten verder af te bouwen. Agenda’s, nota’s en notulen van de gemeenteraadscommis- sies en -raden en van de districtsraadscommissies en -raden zullen via internet te consulteren zijn voor iedereen. In het kader van de openbaarheid van bestuur worden tevens de beleidsnota’s, begrotingen en andere publieke beleidsdocu- menten in heldere taal en makkelijk te consulteren op internet gepost. Alle plannen voor straatvernieuwing worden – binnen de perken van het technisch haalbare – maximaal publiek gemaakt via het internet. Ook in de andere rich- ting wil de stad sociale media en internet inschakelen zodat de Antwerpenaar zijn ideeën omtrent een betere, efficiëntere en warmere stad kwijt kan. Burgers worden actief betrokken bij het werken aan de stad door vrijwilligerswerk, sta- ges, studentenjobs, … .437. De stad zal een draagvlak creëren voor grote projecten van stadsontwikkeling en zal daarom de Antwerpse burger zo vroeg mogelijk betrekken. Met deze in- spraak wordt op een transparante wijze rekening gehouden.438. Relevante derden bij projecten van stadsvernieuwing worden aangemoedigd om mee te verschijnen op straat-, wijk- en buurtvergaderingen. Zo kan bijvoorbeeld De Lijn uitleg geven aan de Antwerpse burger over hun rittenschema of de in- richting en inplanting van stations, haltes en spoorinfrastructuur.4.FinanciënAntwerpen voert een realistisch en voorzichtig financieel beleid. De projecten die op-genomen zijn in dit bestuursakkoord, zullen gespreid over de bestuursperiode in dejaarlijkse budgetten ingeschreven worden in functie van de jaarlijks reëel beschikbaremiddelen. De belastingen worden niet verhoogd. Intercommunales en andere maat-schappijen en verenigingen, waarin de stad participeert, focussen op een efficiëntedienstverlening bij de uitvoering van hun kerntaken. Dit dient te gebeuren tegen eenzo laag mogelijke kostprijs. De stad bereidt een algemene strategie rond intercommu-nales voor tegen 2018, wanneer volgens het decreet Intergemeentelijke Samenwerkingalle intercommunales zuiver moeten zijn. In de tussentijd behouden we de huidigestand van zaken.439. De geldstromen, reserves en financiële risico’s binnen de gehele groep (inclusief alle filialen) zullen in het licht van de doelstellingen van de bestuursakkoorden nauwkeurig in beeld gebracht, geëvalueerd en mogelijk geoptimaliseerd worden.440. De stad en alle entiteiten binnen de groep maken een efficiëntie-oefening vanuit de doelstellingen van dit bestuursakkoord op de investerings- en exploitatiekos- ten. De stad maakt een evaluatie van alle investerings- en werkingssubsidies. Jaarlijks zal de noodzaak, het nut en de efficiëntie van deze terugkerende uit- gaven geëvalueerd worden.441. De bestaande personeelskaders van de verschillende entiteiten worden herbe- keken. Stadspersoneel moet ingezet worden waar het nodig is (cf. doelstellin- gen). In functie van kostenbeheersing zal men de ambtenaren, die op pensioen gaan, selectief niet-vervangen. Een audit zal in alle onafhankelijkheid optimali-66/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 67. satievoorstellen doen om de overhead binnen de groep af te bouwen dankzij een maximale synergie. Deze audit moet voor 1 september 2013 aan het college op- geleverd worden.442. De nijpende pensioenproblematiek van de stad en de groep wordt gedetailleerd in kaart gebracht. In overleg wordt gezocht naar evenwichtige oplossingen in- zake financierbaarheid.443. Er wordt een strikt budgettair beleid gevoerd. Er wordt niet gedebudgetteerd. DBFM- en PPS-constructies zijn slechts aanvaardbaar indien er een duidelijk meerwaarde kan aangetoond worden.444. Tegen het einde van de legislatuur werken we de historische schuld van Ant- werpen volledig weg.445. Om tot een vereenvoudiging én een vermindering van het aantal bestaande ste- delijke belastingreglementen te komen, zullen deze grondig geëvalueerd wor- den. Dit evenwel zonder het begrotingsevenwicht in het gedrang te brengen.446. Prioritair wordt onderzocht hoe de belastingen op ondernemingen op een realis- tische, eenvoudige en rechtvaardige basis kunnen worden geheroriënteerd. Deze heroriëntering zal onderzocht én voorbereid worden in nauw overleg met de be- trokken sectoren. Er wordt op die manier een gunstig fiscaal ondernemingskli- maat gecreëerd.447. De werking van stedelijke inspectie financiën en de interne auditdienst worden versterkt.448. Het fondsenbeheer en de Eurodesk van AG Vespa worden met mensen en mid- delen overgeheveld naar Bestuurszaken, waar ook de overige Europawerking verder wordt uitgebouwd (opvolging Europese regelgeving). Zo komen we tot nog een beter gebruik van bovenlokale (Vlaamse, federale en Europese) fondsen en subsidies bij de realisatie van de doelstellingen.5.PatrimoniumonderhoudDe stad beschikt historisch gezien over een groot patrimonium. Deze gebouwen zijnbelangrijk voor de dagelijkse werking van de dienstverlening, en moeten daarom vol-doende uitgerust zijn om aan de hedendaagse eisen te voldoen. De stad wil ook hetgoede voorbeeld blijven geven op gebied van duurzaamheid en flexibiliteit, binnen debudgettair haalbare marges. Het patrimonium en de logistieke middelen van heel degroep zullen daarom herleid worden tot wat noodzakelijk is voor de realisatie van dedoelstellingen. Ze zijn geen doel op zich.449. De stad dient het goede voorbeeld te geven, ook als het om het milieu gaat. Daarom worden de stadsgebouwen stelselmatig energiezuiniger gemaakt, naast de toets van integrale toegankelijkheid. Ook voor het eigen wagenpark neemt de stad het voortouw in de duurzame hernieuwing. Nieuwe overheidsgebouwen voldoen aan de geldende energie- en duurzaamheidscriteria.67/68 Bestuursakkoord 2013-2018

 • 68. 450. De bezettingsnorm van den Bell wordt generiek van toepassing gemaakt. Er dient een duidelijk en transparant systeem met betrekking tot het beheer van het stedelijk bedrijfspatrimonium uitgewerkt te worden. Uitgangspunt is een opsplitsing tussen eigenaars- en huurdersverantwoordelijkheden (cf. huidig sys- teem politie). AG Vespa krijgt de opdracht dit verder uit te werken. Het resul- taat van deze besparings- en duurzaamheidsoefening kan worden aangewend voor de renovatie- en instandhoudingswerken van de noodzakelijke infrastruc- tuur. Ook het ter beschikking stellen van patrimonium of infrastructuur aan derden moet beantwoorden aan de doelstellingen van dit bestuursakkoord.68/68 Bestuursakkoord 2013-2018

14:22 Gepost in Web | Permalink | Commentaren (0)

Cartoon gevangene journalisten

harrtt.jpg

05:35 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon | Permalink | Commentaren (0)

13-12-12

Ik kijk angstig naar

Angstig kijk ik naar Palestina, Israël en Egypte. Naar Oost-Congo en Uganda. Naar Ford Genk en wereldwijde ontslagen en multi nationals die vluchten naar lage-loon-landen. Naar de (te) vele ongevallen op de A12 en het file-leed (vooral op de Antwerpse Ring). Naar (te veel) mensen die lenen en kopen op afbetaling (de gerechtsdeurwaarders worden alweer rijker). Onbehaaglijk gevoel bij de joodse moppen die bij jongeren van Magreb afkomst de ronde doen. Begrijp die wel, maar toch... Racisme komt blijkbaar van alle kanten, over en weer. Maar wat brengt dat op? Liever geloof ik in een wereld zonder haat en geweld. Laat ons gewoon samen-leven! Da's poep-simpel, niet?

Cartoon Fyra

harrr.jpg

10:16 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, fyra | Permalink | Commentaren (0)

11-12-12

De Wever heeft 450 plannen

Als je als stad tweeverdieners wil aantrekken, moet je zorgen dat zij hun auto ook kwijt raken

Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur onder leiding van Bart De Wever (N-VA) hamert in zijn bestuursakkoord zwaar op het rechten en plichten-verhaal: 'Wie kansen krijgt, moét die grijpen', beklemtoont De Wever, die Antwerpen daarmee een forse ruk naar rechts geeft. Als zijn partij zoals voorspeld in 2014 de Vlaamse verkiezingen wint, is het nu al duidelijk welke dan de Vlaamse klemtonen zullen zijn. Werner Rommers

De komende zes jaar worden 'een avontuur', beloofde toekomstig Antwerps burgemeester Bart De Wever gisteravond bij de voorstelling van het 450 punten tellend bestuursakkoord dat hij samen met de veel kleinere coalitiepartners CD&V en Open VLD onderhandelde.

De Wever glom gisteren van trots in het Antwerpse Museum aan de Stroom. Vanuit de nationale politiek moest hij alsmaar weer horen dat hij geen compromissen en coalities wil of kan sluiten. Dat is nu dus wel gelukt, al maakte de verkiezingsuitslag hem het ook wel makkelijk, want met 23 van de 55 zetels had hij het tijdens de onderhandelingen bijna voor het zeggen.

Het avontuur waar hij naar verwees? Het is de eerste keer sinds meer dan tachtig jaar dat Antwerpen niet wordt bestuurd met socialisten aan het roer, wat volgens De Wever duidelijk te merken is aan de inhoud van het bestuursakkoord.

De centrumrechtse coalitie die hij smeedde - in een recordtempo, naar Antwerpse normen - zet onder andere hard in op het feit dat Antwerpenaren rechten én plichten hebben en ook 'respect voor hun stad' moeten opbrengen. De titel van het bestuursakkoord is niet voor nietsRespect voor A . De slogan't Stad is van Iedereen verdwijnt in de prullenmand.

Geen extra sociale woningen

Opvallend is hoeveel nadruk er ligt op plichten. N-VA-onderhandelaar Liesbeth Ho­mans: 'De kennis van het Nederlands is zo'n plicht. Anders kan je niet op een volwaardige manier aan onze samenleving deelnemen.' De Wever voegde daar later aan toe dat wie een uitkering of een sociale woning aanvraagt, bereid moet zijn om Nederlands te leren. 'Wie dat niet doet, zal een administratieve sanctie krijgen', een boete.

Ook op sociaal vlak gaat Antwerpen een pak strenger optreden. 'We geven steun aan mensen die het moeilijk hebben, maar niet aan wie dat niet echt nodig heeft', aldus Ho­mans. Concreet betekent dat: extra controles om sociale fraude op te sporen. En er worden geen sociale woningen bijgebouwd, Antwerpen heeft er al genoeg, klinkt het.

CD&V-onderhandelaar Marc Van Peel, die zijn kartelpartner SP.A dumpte om tot deze coalitie toe te treden, spuwde enkele weken geleden nog op het 'hardvochtige sociale beleid' dat de N-VA in Antwerpen wilde invoeren. Gisteravond was hij vol lof over wat er uiteindelijk uit de bus kwam. 'Misschien dat het vorige stadsbestuur die eigen verantwoordelijkheid, de plicht die iedereen heeft om zijn leven weer op de rails te zetten, wat te weinig in de verf zette.'

Oosterweel

Hoewel het bestuursakkoord niet leest als een revolutie tegen alles wat de SP.A van ontslagnemend burgemeester Patrick Janssens de afgelopen jaren realiseerde, wordt het mobiliteitsbeleid van de stad wél grondig bijgestuurd. 'Als je als stad tweeverdieners wil aantrekken, moet je zorgen dat zij hun auto ook kwijt raken. In Antwerpen heerst er al jaren een echte parkeercrisis', zei De Wever.

Ook het befaamde STOP-principe dat Janssens huldigde en dat voorrang gaf aan stappers, trappers en het openbaar vervoer, zal geëvalueerd worden. Van Peel: 'Want het STOP-principe leidde er onder het vorige bestuur toe dat het verkeer in de stad soms verstopte.' Maar zo voegde hij er wat sarcastisch aan toe, gelet op de kritiek van de SP.A: 'Het zal niet zo zijn dat je binnenkort met je wagen tot in de crypte van de Antwerpse kathedraal zal kunnen rijden.'

De oplossing voor het fileprobleem in en rond Antwerpen, de Oosterweelverbinding, toverde Bart De Wever niet uit zijn mouw. 'Maar er moeten in dat dossier stappen vooruit worden gezet. Wij gaan bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2018 niet opnieuw naar de kiezer zonder dat er een oplossing in uitvoering is', beloofde hij plechtig. 'Ofwel lossen we dit op, ofwel gaan we samen met de Oosterweelverbinding ten onder', klonk het enigszins dramatisch.

Geen hogere belastingen

Drugs, overvallen en allerhande overlast willen De Wever en zijn coalitie aanpakken door het Antwerpse politiekorps veel meer armslag te geven en in te zetten op hoogtechnologische camera-systemen. Het principe van de zogenaamde GAS-boetes wordt ook uitgebreid, 'maar zonder te ridiculiseren', waarschuwde De Wever. En het nieuwe stadsbestuur wil ook dat er meer cellen komen voor jonge boefjes.

Grootse projecten kondigde De Wever niet aan. Want daar is geen geld voor. 'En wat we niet willen, is de belastingen verhogen.'

Wie precies dit beleid gaat doorvoeren, wordt vandaag of morgen duidelijk wanneer toekomstig burgemeester Bart De Wever zijn acht schepenen bekendmaakt 'We mogen er volgens de wet elf benoemen. Maar dat zou in deze financieel moeilijke tijden een heel slecht voorbeeld zijn.'

Hoewel De Wever nog eens herhaalde zes jaar lang burgemeester te willen zijn - 'desnoods langer als A binnen zes jaar nog steeds zot is van B' - blijft het uitkijken naar de Vlaamse verkiezingen van 2014. Peilingen voorspellen dan opnieuw een klinkende overwinning voor de N-VA. Want het is ook op Vlaams niveau De Wevers droom om, net als in Antwerpen, de SP.A uit het bestuur te kegelen.

Werner Rommers
Het Nieuwsblad 11-12-2012 pag.2

10-12-12

Cartoon Bestuursakkoord Antwerpen

hast.jpg

13:44 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon | Permalink | Commentaren (0)

Cartoon Van Peel

67674_10151254667019463_723332123_n.jpg

13:23 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon | Permalink | Commentaren (0)

Cartoon Rookcafé

155423_10151361325132326_943547831_n.jpg

07:53 Gepost in Cartoon | Tags: cartoon, roken | Permalink | Commentaren (0)