08-11-12

Harry blogt

Volgens een persbericht van Belga op 13 augustus, zei N-VA-voorzitter Bart De Wever tijdens een vergadering van de Vlaamse partijen: “Voka is mijn baas”. Een Vlaamse onderhandelaar reageerde: “Dus wat goed is voor Voka is goed voor De Wever en wat slecht is voor Voka is slecht voor De Wever”.N-VA en Voka onderhouden heel nauwe banden. De Tijd onthulde dat de studiedienst van de N-VA in direct cont

act staat met de nummer 2 van Voka. En Philippe Muyters, tot 2009 afgevaardigd bestuurder bij Voka, is vandaag minister voor de N-VA in de Vlaamse regering.

Het is dan ook geen verrassing dat De Wever de thema’s van Voka op de onderhandelingstafel legt. Bij de discussie over de regionalisering van de arbeidsmarkt liet hij zijn Vlaamse gesprekspartners volgens hetzelfde bericht van Belga duidelijk verstaan dat de werkloosheidsvergoedingen “drastisch moeten verminderen omdat anders de mensen niet gestimuleerd worden werk te zoeken”. (INGANG OP 01/11/2012)

Voka wil de ouderen ook langer doen werken door het brugpensioen af te schaffen. Het wil ouderen ontmoedigen voor hun 65ste op pensioen te gaan en het moeilijker maken een volledige loopbaan te behalen (door bijvoorbeeld de ziekte- en werkloosheidsperiodes niet op te nemen in de berekening van het pensioen). (INGANG OP 01/01/2012)

In dat Vlaanderen van morgen denkt Voka zijn visie op te leggen via een verbond van de Vlaamse elites en buiten de huidige vormen van het sociale overleg om. Dat was trouwens de inhoud van het voorstel dat Voka-voorzitter Luc De Bruyckere op het Voka-congres van 2009 toelichtte. Kortom wat de baas van De Wever voorstelt ziet er niet goed uit voor de Belgische werknemer, of sociaal verzekerde!

05-11-12

Frederik blogt

Inderdaad vreselijk voor al die gezinnen; ik leef met hen mee. Echter, de aangekondigde kroniek van een sluiting hoor; het was naïef te denken dat Genk ging openblijven. Toen ik in september enkele collega's zei dat het slechts een schijnmanoeuvre was die toewijzing van de nieuwe modellen, werd ik verketterd; wel ge ziet waar al die naïviteit toe leidt! Dat geldt ook en vooral voor onze overheid. Nu komen ze af met een reconversieplan voor Genk/Limburg, maar dit is véle jaren te laat. De "standaard"productie-industriëen, zoals automobiel zijn gewoon gedoemd om bij ons te verdwijnen. Audi Vorst en Volvo Gent zullen het nog wel even trekken, om diverse specifieke redenen, maar dat gaat ook niet blijven duren, tenzij... er dringend VISIE komt, zowel op Europees als lokaal (lidstaten) niveau. Maar dit is niet zo simpel, want dit veronderstelt een onlosmakelijk geheel van zowel economische, sociale, financiële en logistieke maatregelen en regelgeving; hoelang gaat dat duren denk je? En denk vooral niet dat we het in de huidige mondiale context op ons eentje kunnen redden hoor, daarvoor zijn we véél te klein geworden (en ik bedoel niet alleen qua grondgebied)! Dit is danook een van de belangrijkste redenen waarom een scheiding van Wallonië, ondanks de geldstromen, toch nog een slechtere zaak zou zijn: nog kleinere schaal, nog kleinere economische invloed èn Vlaanderen (en sommigen blijken dit niet eens te weten) is één van z'n belangrijkste klanten kwijt!

Geen enkele partij biedt momenteel structurele oplossingen; noch links, noch rechts, noch de centrumpartijen. Niemand heeft een totaalvisie, omdat iedereen op bepaalde specieke punten wil scoren in de hoop "het verschil" te maken. Men vergeet daarbij dat de politieke versnippering alles alleen erger maakt. Onze democratie is mooi, maar gaat eigenlijk te ver tegenwoordig, waardoor sterke, snelle en coherente (compromisloze) beslissingsneming onmogelijk geworden is; nochthans is het net dàt wat we nodig hebben.

03-11-12

Mijn mening over democratie

Democratie, zoals die in de meeste Westerse landen is ingevuld, IS de dictatuur van de (tijdelijke) meerderheid. . Wie, ondanks een goede verkiezingsuitslag, niet in een meerderheidscoalitie geraakt, is vrij machteloos. . Het enige verschil met een durende dictatuur, is dat de kaarten om de 4/5/6 jaar volledig herschud kunnen worden. . Het systeem is niet perfect, maar het werkt, en waarborgt onder andere de vrijheid van politieke meningsuiting.

30-10-12

Een Ex-SP.A-kiezer spreekt

SP.A./PS heeft al jaren niets anders gedaan dan sinterklaas spelen met het geld van hardwerkende mensen. SP.A. is al jaren niet meer de partij van de gewone arbeider, maar de partij van de beroepsdoppers, de bruggepensioneerden en andere parasieten. Ik heb er geen probleem mee om solidair te zijn met zieken, gehandicapten en gepensioneerden. Maar iemand die gezond is, en die op een leeftijd is dat ie kan werken moet niet in de watten gelegd worden, en zich desnoods maar bijscholen.
Net zo met het kindergeld: geef kindergeld (en desnoods iets meer dan nu) voor de eerste twee kinderen. Wie er meer wil, moet maar zelf zorgen dat ie 't kan betalen.
Ik ben dat kotsbeu dat een mens dankzij de steeds toenemende belastingen nauwelijks nog in staat is van een eigen woning te verwerven zelfs als je met twee fulltime gaat werken. De generatie van mijn ouders kon dat met 1 modale wedde, en nu kan dat niet meer met twee redelijke weddes. En dat is de schuld van het verkwanselen van ons geld, vooral door links, waardoor er steeds meer belastingen komen om als regering rond te komen. En kijk naar de premies die al die rijke stinkers krijgen voor hun zonnepanelen. Ook weer een topidee van Freya Vandenbossche: laat de armen de zonnepanelen van de rijken betalen. Goe bezig, trut.
Mijn ogen zijn opengegaan en ik stem ook NVA sinds deze verkiezing. Ik werk hard, ik wil zelf iets overhouden ipv al mijn geld te zien verprutst worden langs alle kanten.

09:08 Gepost in Blog | Tags: sp.a, democratie, ps, socialisme, n-va | Permalink | Commentaren (0)

28-10-12

Democratie als stem van de onderstroom of democratie als omgaan met verschillen?

Democratie is het georganiseerd meningsverschil. Maar bij Bart De Wever wordt dat de tijdelijke dictatuur van de meerderheid. Wie kanttekeningen plaatst bij het politieke project van N-VA wordt, na gebleken plebiscitaire steun van het volk, in het beste geval, irrelevant geacht of beschouwd als een anti-democraat. Ook vele opiniemakers stellen dat N-VA met succes een ‘grondstroom in Vlaanderen vertolkt'. Een nieuw opiniestuk van de Vooruitgroep.

In een interview kort voor de verkiezingen liet Bart De Wever het volgende optekenen: “We staan niet veraf van een democratische revolutie in Vlaanderen. Die vertaalt zich in goede resultaten voor de N-VA in de peilingen.” Die goede peilingsresultaten zijn ondertussen ook vertaald in sterke verkiezingsresultaten bij de jongste verkiezingen. Die verkiezingsoverwinning van de N-VA is, aldus Bart De Wever, een graadmeter voor de gezondheid van onze democratie: hoe sterker N-VA scoort, hoe beter het gesteld is met de democratie in ons land.

Die uitspraak maakt duidelijk welk democratiebegrip de N-VA hanteert en hoe dat afwijkt van het democratisch ideaal dat we geërfd hebben uit de Verlichting. Democratie wordt door de N-VA begrepen als de stem van dé Vlaming, als een uiting van zijn identiteit: “het Vlaamse volk is de democratie” en dat volk heeft op 14 oktober gesproken en heeft daarmee een democratische revolutie ontketend.

 De homogeniserende nationalistische kracht van dit begrip van democratie is opmerkelijk. Opeens wordt gesproken in termen van hét signaal van de kiezer, dé Vlaamse opinie en wordt De Wever begrepen als de stem van de onderstroom, de man die in naam van 'Vlaanderen' handelt omdat hij de emanatie is van de volkswil tegen de elites en belangen die deze volkswil miskennen en verknechten.

 Ontkenning van meningsverschillen

Dit vox populistisch idee is niet zonder gevaar, integendeel: het staat haaks op het moderne begrip van democratie dat via denkers uit de Verlichtingstraditie zoals de Tocqueville en Paine tot ontwikkeling is gekomen. In de Verlichtingstraditie wordt democratie niet gebaseerd op een homogene identiteit die tot uiting komt of moet worden gebracht, maar is het een wijze van omgaan met verschillen, die een politieke plaats krijgen in de maatschappij. Democratie draait fundamenteel om meningsverschillen en elke ontkenning van die meningsverschillen betekent een verzwakking van de democratie.

 Deze opvatting heeft belangrijke gevolgen. Eerst en vooral impliceert ze dat in een democratie niemand kan spreken in naam van het volk, eenvoudigweg omdat het volk niet één stem heeft maar een brede waaier van opinies en gevoeligheden vertegenwoordigt. Juist daarom hecht deze opvatting van democratie zoveel belang aan de bescherming van minderheden, tegen onrechtmatige machtsuitoefening van een meerderheid. Meerderheden en minderheden zijn trouwens relatieve, tijdelijke begrippen. Deze opvattingen staan lijnrecht tegenover de visie die door De Wever en co worden gehuldigd.

Wanneer De Wever over democratie spreekt, hertaalt hij die democratie in een tijdelijke dictatuur van de meerderheid. Wie kanttekeningen plaatst bij of kritiek uitoefent op het politieke project van N-VA wordt, na gebleken plebiscitaire steun van het volk, in het beste geval, irrelevant geacht of beschouwd als een anti-democraat. Eenmaal het volk gesproken heeft, is er geen legitieme plaats meer voor fundamentele meningsverschillen. Een basisprincipe van de democratie, nl. politiek als georganiseerd meningsverschil, wordt hierdoor ontkend. Democratie verwordt zo tot een politiek beleidsinstrument waarbij de nadruk ligt op vormelijke en procedurele aspecten, maar waarbij elke inhoudelijke invulling verdwijnt.

 Opiniemakers en de grondstroom van Vlaanderen

 Opmerkelijk is dat dit democratiebegrip van de N-VA zonder kanttekeningen wordt overgenomen door prominente stemmen binnen het maatschappelijk debat. Vele opiniemakers stellen dat N-VA met succes een ‘grondstroom in Vlaanderen weet te capteren’.

 Deze analyse wordt in eerste instantie de wereld in gestuurd door De Wever[1], maar ondertussen wordt zijn perspectief verheven tot waarheid. Niet alleen binnenlandse journalisten zoals Isabelle Albers, Bart Sturtewagen of Johan van Overtveldt kijken naar de verkiezingen vanuit het idee van een onderstroom die zou leven in Vlaanderen, ook de Nederlandse Volkskrant spreekt over N-VA als de vertolker van een onder-of grondstroom en bekende professoren herhalen dit 'tot in den treure'.

 Journalisten en commentatoren berichten dus niet alleen over N-VA, ze reproduceren ook het discours van die partij als feitelijke beschrijvingen van de realiteit, zonder enige kritische kanttekening bij de uitgangspunten ervan en zonder enig historisch perspectief ten aanzien van het democratische gedachtegoed.

 Ook intellectuelen reproduceren dit discours. De Gravensteengroep bijvoorbeeld hanteert nagenoeg identitieke bewoordingen als De Wever. Leg de jongste 11 juli-speech van De Wever naast het discours van de Gravensteengroep in hun laatste (foto)-boek, en je vindt een opmerkelijke intertekstuele verbondenheid. Centrale concepten daarin zijn: geblokkeerde democratie, vergrendelde democratie, het status quo, responsabilisering, oversolidariteit, … .

 Dat het verengde democratiebegrip van De Wever zonder meer wordt overgenomen, is volgens de Vooruitgroep symptomatisch voor het publieke debat in Vlaanderen. Dit democratisch geheugenverlies en dit gebrek aan democratische verbeeldingskracht vormen een gevaar voor onze democratie omdat ze lijken uit te gaan van het recht van – zelfs een relatieve – meerderheid om ongenuanceerd en eenzijdig haar wil op te leggen aan de maatschappij als geheel.

 Dat versterkt het consensusdenken en houdt een miskenning in van de diversiteit die de dynamiek uitmaakt van een samenleving. Democratie wordt op die manier herleid tot een serie procedures, waarbij inhoudelijke reflectie wordt opzij geschoven en het democratisch ideaal uiteindelijk zijn emancipatorische wervingskracht verliest.

 De Vooruitgroep

 Pascal Debruyne (UGent), Ico Maly (KifKif), Karim Zahidi (UA), Johan Vanhoorde, Jan Blommaert (Universiteit van Tilburg), Lieven De Cauter (KUL), Piet Saey (UGent), Monika Triest, Leen Van der Vorst (Victoria Deluxe), Herman De Ley (UGent), Jan Teurlings (Universiteit van Amsterdam), Erik Swyngedouw (University of Manchester), Dominique Willaert (Victoria Deluxe), Eric Goeman (woordvoerder Attac Vlaanderen, voorzitter Democratie 2000), Eric Corijn (VUB), Linus Vanhellemont, (VUB) Maarten Loopmans (KUL), Chris Kesteloot (KUL), Koen Dille, Patrick Deboosere (VUB), Hendrik Pinxten (Ugent), Anne Grauwels (Hogeschool Gent), Pascal De Decker (Hogeschool Gent)