17-11-12

Werkloosheidsuitkering gaat almaar sneller naar omlaag

Sinds 1 november 2012 is er een nieuwe regeling van kracht in de werkloosheid. De hervorming is al in december 2011 door de regering-Di Rupo-Vanackere goedgekeurd. De uitkeringen gaan naar omlaag en dalen sneller. Ze treffen meer dan 130.000 werklozen.

De hervorming treft op korte termijn de volledig werkloze samenwonenden, alleenstaanden en gezinshoofden, maar zal, vroeg of laat, de overgrote meerderheid van de werklozen treffen. De grootste slachtoffers zijn de meer dan 130.000 werklozen die al vanaf februari 2013 hun uitkering met 150 euro per maand zien dalen.

Concreet nemen de werkloosheidsuitkeringen voortaan geleidelijk en in verschillende fasen af tot een maximumbedrag dat varieert met de gezinstoestand. Ze zullen in stappen met 12% afnemen voor de gezinshoofden tot ze nog maximaal 1.090 euro bedragen. Alleenstaanden zien hun uitkering in fasen met 17,5% dalen tot maximaal 916 euro per maand. Samenwonenden leveren 40% in tot hen maximum nog 484 euro rest. Ter herinnering: de armoedegrens voor een alleenstaande is vastgelegd op een maandinkomen van 973 euro.

“De hervorming van de werkloosheid is een sociale atoombom. (…) 130.000 Belgen verliezen in 2013 gemiddeld 150 euro per maand. (…) Op 1 januari 2015 gaat de tweede fase in: 40.000 mensen worden dan van de werkloosheid uitgesloten, van wie 30.000 in Wallonië.”
Thierry Bodson, algemeen secretaris Waals ABVV

16-11-12

Meer kinderbijslag voor arme gezinnen vanaf 2014?

Krijgen arme gezinnen vanaf 2014 meer kindergeld? Als het van de Vlaamse regeringspartijen N-VA en sp.a afhangt wel. CD&V heeft zich nog niet uitgesproken over de kwestie. Vlaams viceminister-president Ingrid Lieten toont zich alvast tevreden dat de N-VA wil differentiëren naar armoede.

Mijn commentaar: Een totaal fout signaal.Kinderen hebben is een persoonlijke keuze waarvoor men de samenleving financieel niet moet laten opdraaien.Voor de overleving van de soort kunnen we gezinnen met 2 kinderen stevig steunen, wie meer kinderen wenst draait daar financieel zelf voor op.

Waalse uitkeringsgerechtigde is gemiddeld 27 procent duurder dan Vlaamse

N-VA-Kamerlid Nadia Sminate ontving van de minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) cijfers voor de jaren 2006 tot en met 2010 waaruit blijkt dat de kosten van de ziekte-uitkeringen verhoudingsgewijs hoger liggen in Wallonië dan in Vlaanderen.

"Uit deze cijfers blijkt dat een Waalse uitkeringsgerechtigde verhoud

ingsgewijs gemiddeld 27 procent duurder is dan een Vlaamse en dat in het Waalse Gewest gemiddeld meer mensen een uitkering krijgen", stelt Kamerlid Nadia Sminate vast. In het stelsel van de werknemers betaalde de ziekteverzekering in 2010 gemiddeld 1 275 euro uit aan inkomensvervangende uitkeringen per Waalse verzekerde werknemer. Dat is een kwart meer dan de 998 euro per Vlaamse werknemer en een derde meer dan de 932 euro die uitbetaald wordt per aangesloten Brusselaar. In het stelsel van de zelfstandigen zijn de bedragen kleiner maar de verschillen groter: Wallonië 612 euro per aangeslotene, Vlaanderen 481 euro en Brussel 353 euro.

Sminate stelt ook vast dat er m.b.t. de uitkeringsverzekering relatief weinig gegevens ter beschikking zijn en studies verricht zijn. Niettemin stijgen de kosten van de ziekte-uitkeringen jaar na jaar en neemt het aantal mensen met een ziekte-uitkering schrikbarend toe.

Nadia Sminate: "Ik betreur dat de verschillen tussen regio's niet geobjectiveerd werden door de minister en het RIZIV. Deze cijfers zijn - nog maar eens - een bevestiging van de vernietigende conclusie die het Rekenhof vorig jaar reeds maakte: er is een wanbeheer in de sector van de ziekte-uitkeringen. We zitten nog steeds met een systeem waar een ziekenfonds er financieel belang bij heeft om zo veel mogelijk invalide leden te hebben."

Mijn kritiek: Elke nationalist in Vlaanderen weet dat deze cijfers de harde werkelijkheid zijn, verdere commentaar dus overbodig.

02-11-12

Een gepensioneerde blogt

 DEMAGOGIE : Het brugpensioen bestaat niet meer. Het verschil tussen een vijftiger die gewoon werkloos is en één die op "brugpensioen" is, is de bijbetaling. Als de mensen eens wisten dat die bijbetaling honderd procent belast wordt, dan zou niemand nog iets tegen die bijbetaling kunnen hebben. Die bijbetaling zorgt ervoor dat het loonverlies van iemand die op zijn werk door anciënniteit en interne

opleidingen een fatsoenlijk loon heeft opgebouwd minder voelbaar is. Dat is de bedoeling ook van zo'n bijbetaling. De bijbetaling ( door de ex- baas betaald ), wordt HONDERD procent belast in geval van werkloosheid, dus voor elke euro die betaald wordt aan de ontslagen werknemer aan den dop, wordt er ook een euro belasting betaald. Een zogenaamde "bruggepensioneerde" kost de staat dus een PAK minder dan een gewone werkloze. De toeslag ontlast de sociale zekerheid! Eigenlijk zouden alle ontslagenen die toeslag moeten krijgen, ongeacht hun leeftijd! Die politici en economen die pleiten voor de afschaffing van de toeslag pleiten niet voor de overheid, maar enkel voor de werkgevers, zij pleiten voor meer uitgaven voor de sociale zekerheid, want dankzij de toeslag kost een vijftigjarige stempelaar een pak minder aan de sociale zekerheid, maar een pak meer aan de werkgever die uit winstbejag die werknemer ontslagen heeft. BOVENDIEN worden vijftigers veel intensiever begeleid naar ander werk met outplacement (te betalen door de ex- werkgever), tewerkstellingscellen, activa- kaarten, en win-win- contracten. Het is godgeklaagd dat er hierover zoveel mistgordijnen worden getrokken door economen en politici die hiervan best wel op de hoogte zijn. Ik ken verschillende arbeiders die met toeslag zijn ontslagen. Awel, zolang die geen werk hebben worden die meermaals per week solliciteren gestuurd, en maandelijks uitgenodigd voor evaluatie- gesprekken. Zij worden stevig onder druk gezet om weer aan het werk te gaan. Wat knelpuntberoepen betreft; één kenmerk hebben die met elkaar gemeen, ze zijn gewoonweg slecht betaald. Dankzij de toeslag kan een "bruggepensioneerde" toch zo'n job uitoefenen zonder teveel loonverlies te lijden, Dus misschien geraken die jobs ook eens ingevuld. Of is het enkel de bedoeling duizenden mensen te verarmen om de winsten van asociale bedrijven veilig te stellen? HOU OP MET DAT DEMAGOGISCH GEWAUWEL OVER "BRUGPENSIOENEN EN VOER EEN EERLIJKE POLITIEK VOOR DE MENSEN... !